ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย
SRNQ
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย

SRNQ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสาวศุมาพร เกษมสำราญ

Email: aapspk@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600-3 ต่อ 502

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางสาวณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี

Email: aapntp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-0339 ext.502

รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน์

Email: fagitcs@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625004

รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล

Email: fengant@ku.ac.th

Phone Number: 0-29428003 ต่อ 3522

รศ.วิทยา ปั้นสุวรรณ

Email: fscivit@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8599

รศ.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช

Email: fagippr@ku.ac.th

Phone Number: 025625004

ผศ.จุฑา มุกดาสนิท

Email: ffisjum@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8644-5

ผศ.ดุสิต ธนเพทาย

Email: fengdus@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8555 ต่อ 1540

รศ.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์

Email: fengslp@ku.ac.th

Phone Number: (034)351-896

รศ.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ

Email: fengror@ku.ac.th

Phone Number: 0-3428-1098

ผศ.ประเทือง พุฒซ้อน

Email: fforptp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-0173

ผศ.จีรวรรณ มณีโรจน์

Email: ffisjwm@ku.ac.th

Phone Number: 029428644-5ต่อ17

บำรุงรัตน์ รองทอง

 

 

ดวงกมล ด่านขับต้อน

 

 

นันทวัน ณ ศฤงคาร

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

ทศพล อุมะมานิต

 

 

บุษบา ปัญญาชน

 

 

วรศักดิ์ สมตน

 

 

วารุณี ธนะแพสย์

 

 

ศิริมาดา มงคลวิทย์