Journal

Article
Influence of xyloglucan on gelatinization and retrogradation of tapioca starch
Journal
Food Hydrocolloids (ISSN: 0268005X)
Volume
19
Issue
6
Year
พฤศจิกายน 2005
Page
1054-1063
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของน้ำตาลและเกลือต่อสมบัติทางด้านกายภาพของเจลผสมของ xyloglucan กับแป้งมันสำปะหลัง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักการและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์,8 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012