Conference

Article
การผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเพื่อเลี้ยงสาหร่าย Chlorella sp. : ? ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน
Conference
The 6 th research science conference (การประชุมระหว่างชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย)
Class
ชาติ
Date
21 - 26 มีนาคม 2014
Location
ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-