Conference

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจาปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 (ISBN: 9789744567567)
ชาติ
21 พฤศจิกายน 2014
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-