Conference

Article
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายโปรตีนจากกากชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยวิธีทะกุจิ
Conference
The 52nd Kasetsart University Annual Conference. (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-