Conference

Article
ผลของกำลังวัตต์ของไมโครเวฟ อุณหภูมิของอินฟราเรด และเวลาทำพองต่อความชื้น อัตราการขยายตัว และสีของข้าวเกรียบว่าว
Conference
Food Innovation Asia Conference 2014
Class
นานาชาติ
Date
12 - 13 มิถุนายน 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-