Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการหมัก), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  ?-GlucosidaseArthrospiraAstaxanthinbiodieselBiomassC-PhycocyaninCultivationEncapsulationExtractionFood ingredientFreeze-driedfreeze-dryingHaematococcusLipidMicroalgaeMutagenesisNutrientPhycobiliproteinsPhycocyaninpigmentsPlackett-Burman designplant-based proteinPlant-based yoghurtPNSBpoly-?-hydroxybutyratepolysaccharidePrebioticproduction processPropertiesProtective agentprotective agentsProteinsoybean residueSpirulinaSpirulina maximaSpirulina maxima IFRPD 1183Spirulina platensisSpirulina platensis IFRPD 1182Spirulina sp.Spirulina stress conditionsupercritical fluid extractionTaguchi methodTubular photobioreactorUltrasonicvalued-added productViabilitywaste cell residueWolffiaYogurtzero-wasteกรอแลคติกกระบวนการกลายพันธุ์กระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักกระบวนการหมักแบบเฟดแบทซ์กระบวนการเอกซ์ทรูชันกากถั่วเหลืองการดูดซึมในระบบทางเดินอาหารการเพาะเลี้ยงสองขั้นตอนการระบุอัตลักษณ์การสกัดการสกัดพฤกษเคมีการสำลักขนมขบเคี้ยวและเยลลี่ขนาดอนุภาคข้าวตังความข้นหนืดความคงตัวความปลอดภัยทางอาหารคาโรทีนอยด์คุณค่าทางโภชนาการคุณสมบัติเชิงหน้าที่เครื่องดื่มจิ้งหรีดเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียซอสหมักซีไฟโคไซยานินซี-ไฟโคไซยานินเซลล์สไปรูลิน่าเหลือทิ้งดองเกลือต้านอนุมูลอิสระเทคโนโลยีชีวภาพธาตุอาหารเสริมน้ำมันน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดเนื้อเทียมบรรจุภัณฑ์ชีวฐานแบคทีเรียสังเคราะห์แสงไบโอดีเซลไบโอรีไฟเนอรี่ปริมาณของแข็งปลาสวยงามเปปไทด์โพลิแซคคาไรด์ไฟโคไซยานินสไปรูลิน่าสาหร่ายสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายสไปรูลิน่าไอโซฟลาโวนอะไกลโคน

  Interest

  สาหร่าย, เทคโนโลยีชีวภาพ

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 รองหัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง Microbial genetics ชั้น 2 อาคาร Sc1
   • ห้องโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิต 1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 19 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Extraction, purification and antioxidant activity of phycobiliprotein from Arthrospira platensisPan-utai W., Pan-utai W., Pan-utai W., Iamtham S., Iamtham S., Iamtham S.2019Process Biochemistry
  82,pp. 189-198
  48
  2Extraction of C-phycocyanin from Arthrospira (Spirulina) and its thermal stability with citric acidPan-utai W., Pan-utai W., Pan-utai W., Kahapana W., Iamtham S., Iamtham S., Iamtham S.2018Journal of Applied Phycology
  30(1),pp. 231-242
  43
  3Physical extraction and extrusion entrapment of C-phycocyanin from Arthrospira platensisPan-utai W., Iamtham S., Iamtham S.2019Journal of King Saud University - Science
  31(4),pp. 1535-1542
  27
  4Effect of inducing agents on growth and astaxanthin production in Haematococcus pluvialis: Organic and inorganicPan-utai W., Parakulsuksatid P., Phomkaivon N.2017Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  12,pp. 152-158
  23
  5Combination of mechanical and chemical extraction of astaxanthin from Haematococcus pluvialis and its properties of microencapsulationPan-utai W., Boonpok S., Pornpukdeewattana S.2021Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  33
  8
  6Enhanced microencapsulation of C-phycocyanin from Arthrospira by freeze-drying with different wall materialsPan-utai W., Iamtham S., Iamtham S., Iamtham S.2020Food Technology and Biotechnology
  58(4),pp. 423-432
  7
  7Photoautotrophic Cultivation of Arthrospira maxima for Protein Accumulation under Minimum Nutrient AvailabilityPan-utai W., Poopat N., Parakulsuksatid P.2020Applied Food Biotechnology
  7(4),pp. 225-_233
  4
  8Effect of arthrospira microalga fortification on physicochemical properties of yogurtPan-Utai W., Atkonghan J., Onsamark T., Imthalay W.2020Current Research in Nutrition and Food Science
  8(2),pp. 531-540
  2
  9Nutrients formulation to maximize Ankistrodesmus sp. microalgal cell biomass and lipid productivitiesPan-utai W., Srinophakun P., Inrung W.2019Journal of Biological Research (Italy)
  92(2),pp. 95-100
  1
  10Effect of Spirulina biomass residue on yield and cordycepin and adenosine production of Cordyceps militaris cultureIamtham S., Iamtham S., Kaewkam A., Kaewkam A., Chanprame S., Chanprame S., Pan-utai W.2022Bioresource Technology Reports
  17
  1
  11Arthrospira platensis Mutagenesis for Protein and C-Phycocyanin Improvement and Proteomics ApproachesPan-Utai W., Iamtham S., Iamtham S., Roytrakul S., Settachaimongkon S., Wattanasiritham L.S., Boonbumrung S., Mookdasanit J., Sithtisarn S.2022Life
  12(6)
  1
  12Arthrospira Cell Residues for Lactic Acid Fermentation as Bioproducts From Waste UtilizationPan-utai W., Thitiprasert S., Pornpukdeewattana S.2022Frontiers in Energy Research
  10
  0