Person Image

  Education

  • Ph.D. (Bioproducts Science), Kasetsart University, Thailand, 2562
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • วิทยาศาตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการหมัก), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  ?-GlucosidaseArthrospiraAstaxanthinbiodieselbiogas productionBiomassC-phycocyanincultivationextractionHaematococcusice creamInducing agentsInduction agentsInoculumisoflavoneisoflavone aglyconeslactic acid bacteriaLactobacillus acidophilusLactobacillus brevis 8007Lactobacillus fermentumLactobacillus plantarumLipidMicroalgaeNutrientpolysaccharideProteinprotein hydrolysisSonicsoybean residueSpirulinaSpirulina maximaSpirulina maxima IFRPD 1183Spirulina platensisกากถั่วเหลืองการเพาะเลี้ยงสองขั้นตอนการสกัดการสำลักขนาดอนุภาคข้าวตังความข้นหนืดความคงตัวคาโรทีนอยด์เครื่องดื่มเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียซอสหมักซีไฟโคไซยานินซี-ไฟโคไซยานินเซลล์สไปรูลิน่าเหลือทิ้งดองเกลือต้านอนุมูลอิสระเทคโนโลยีชีวภาพธาตุอาหารเสริมน้ำมันแบคทีเรียสังเคราะห์แสงไบโอดีเซลปริมาณของแข็งปลาสวยงามเปปไทด์โปรตีนผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพผลิตภัณฑ์ผงเจลผู้สูงอายุพลีไบโอติกโพลิแซคคาไรด์ฟอสฟอรัสไฟโคไซยานินภาวะกลืนลำบากมิกโซโทรฟิกไมโครเอนแคปซูลเลทไมโครเอนแคปซูเลชันยูเรียฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ สาหร่ายสไปรูไลน่า โพลิแซคคาไรด์ ไฟโคไซยานิน ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ลำต้นปาล์มน้ำมันลิพิดสไปรูลิน่าสภาวะเครียดสมองเสื่อมสารก่อกลายพันธุ์สารก่อมะเร็งสารไฟโคไซยานินสารลดแรงตึงผิวสารอาหารสาหร่ายสาหร่ายขนาดเล็กสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายสไปรูลิน่าเสถียรภาพเห็ดถั่งเช่าสีทองอัลไซเมอร์อาหารอาหารปิ้งย่างอาหารเพาะเลี้ยงอาหารเหยื่อเอทานอลเอนไซม์ Acetylcholinesteraseแอสตาแซนธินไอโซฟลาโวนอะไกลโคนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  Interest

  สาหร่าย, เทคโนโลยีชีวภาพ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง Microbial genetics ชั้น 2 อาคาร Sc1

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Extraction of C-phycocyanin from Arthrospira (Spirulina) and its thermal stability with citric acidPan-utai W., Pan-utai W., Pan-utai W., Kahapana W., Iamtham S., Iamtham S., Iamtham S.2018Journal of Applied Phycology
   30(1),pp. 231-242
   24
   2Extraction, purification and antioxidant activity of phycobiliprotein from Arthrospira platensisPan-utai W., Pan-utai W., Pan-utai W., Iamtham S., Iamtham S., Iamtham S.2019Process Biochemistry
   82,pp. 189-198
   12
   3Physical extraction and extrusion entrapment of C-phycocyanin from Arthrospira platensisPan-utai W., Iamtham S., Iamtham S.2019Journal of King Saud University - Science
   31(4),pp. 1535-1542
   10
   4Effect of inducing agents on growth and astaxanthin production in Haematococcus pluvialis: Organic and inorganicPan-utai W., Parakulsuksatid P., Phomkaivon N.2017Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
   12,pp. 152-158
   7
   5Nutrients formulation to maximize Ankistrodesmus sp. microalgal cell biomass and lipid productivitiesPan-utai W., Srinophakun P., Inrung W.2019Journal of Biological Research (Italy)
   92(2),pp. 95-100
   0
   6Effect of arthrospira microalga fortification on physicochemical properties of yogurtPan-Utai W., Atkonghan J., Onsamark T., Imthalay W.2020Current Research in Nutrition and Food Science
   8(2),pp. 531-540
   0
   7Photoautotrophic Cultivation of Arthrospira maxima for Protein Accumulation under Minimum Nutrient AvailabilityPan-utai W., Poopat N., Parakulsuksatid P.2020Applied Food Biotechnology
   7(4),pp. 225-_233
   0