Journal

การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟในการเร่งความเก่าของข้าวเปลือกและข้าวสาร
Australian Journal of Crop Science (ISSN: 18352707)
8
9
1348-1358
กันยายน - ตุลาคม 2014
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

สมบัติทางฟิสิกส์เคมีกและวิศวกรรมของข้าวไทย และผลิตภัณฑ์จากข้าว

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีการอาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายวิชาการ 50 ปี วทอ,31 ก.ค. 2014 - 31 ก.ค. 2014