Person Image

  Education

  • Dr.Agr. (Molecular genetics in animal breeding), University of Bonn , GERMANY, 2554
  • วท.ม.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2549
  • วท.บ.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  animal experimentArticlechickenclaudin-1Eating qualityFayoumi chickenHematologymeat qualityMuscle pHnonhumanperipheral blood mononuclear cellPigPorkSerum proteinsingle nucleotide polymorphismSlaughter WeightSNPSteviolSteviosidestorage.Thai bangkaewThai indigenous chickenThai Native Chickenstight junctiontoll like receptor 4Toll-like receptor 4toll-like receptor. tropictroponin Ttumor necrosis factortumor necrosis factor-?Water-holding capacitywhite stripingกระบวนการเติมหมู่เมทิลเข้าในสากล้ามเนื้อกลุ่มพันธุ์การแข่งขันการจัดการเนื้อสัตว์Meat Managementการบริโภค การประเมินทางประสาทสัมผัสการผลิตสัตว์ Animal Productionการสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษาไก่เนื้อดำไก่เบตง (สาย เคยู)ไก่พื้นเมืองความยั่งยืนความสัมพันธ์ของยีนสุกรความสำคัญกรด-ด่าง การสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษา สุกรความหนาหนังคอลลาเจนคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอล คอลลาเจน ไก่เนื้อ ไก่เคยูเบตง ไก่พื้นเมืองค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมค่าแรงตัดผ่านคุณภาพการบริโภคคุณภาพซากคุณภาพเนื้อคุณภาพเนื้อในสุกรโคโคนมโคนมเพศผู้โคเนื้อโครงสร้างจุลกายวิภาคศาสตร์ชุดทดสอบเซลล์กล้ามเนื้อเกิดความเสียหายเทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnologyน้้าหนักซากเนื้อไก่เนื้อแข็งเหมือนไม้เนื้อโค ระยะเวลาในการบ่ม องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณสารคาร์โนซีนเนื้อโคนมคุณภาพสูงเนื้อสุกรปริมาณซากเปอร์เซ็นต์ซากโปรตีน FLG2ผลิตภัณฑ์ทางเลือกพันธุ์สังเคราะห์ เพศแมวยีน MYPNยีน PPARGC1Aยีน TNCลักษณะโครงสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อลักษณะซาก โคเนื้อลักษณะทางประสาทสัมผัสลักษณะปรากฏลิวคีเมียลูกชิ้นโลหิตวิทยาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ Meat Scienceไวรัสสายพันธุ์สายพันธุ์ทางการค้าสารเมลานินสีหนังสุกรสุกรขุนสุกรลูกผสมเชิงการค้าเส้นใยกล้ามเนื้อ

  Interest

  วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ Meat Science, การจัดการเนื้อสัตว์Meat Management, การผลิตสัตว์ Animal Production, เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 6218 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฎิบัติการ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Breed-related number and size of muscle fibres and their response to carcass quality in chickensKoomkrong N., Theerawatanasirikul S., Boonkaewwan C., Jaturasitha S., Kayan A.2015Italian Journal of Animal Science
  14(4),pp. 638-642
  31
  2Association and expression quantitative trait loci (eQTL) analysis of porcine AMBP, GC and PPP1R3B genes with meat quality traitsCinar M., Kayan A., Uddin M., Jonas E., Jonas E., Tesfaye D., Phatsara C., Phatsara C., Ponsuksili S., Wimmers K., Tholen E., Looft C., Jüngst H., Schellander K.2012Molecular Biology Reports
  39(4),pp. 4809-4821
  30
  3Carcass and meat characteristics of male chickens between Thai indigenous compared with improved layer breeds and their crossbredJaturasitha S., Jaturasitha S., Kayan A., Wicke M.2008Archiv fur Tierzucht
  51(3),pp. 283-294
  29
  4Polymorphism and expression of the porcine Tenascin C gene associated with meat and carcass qualityKayan A., Cinar M., Uddin M., Phatsara C., Phatsara C., Wimmers K., Ponsuksili S., Tesfaye D., Looft C., Juengst H., Tholen E., Schellander K.2011Meat Science
  89(1),pp. 76-83
  24
  5Influence of freeze-thawed cycles on pork qualityTippala T., Koomkrong N., Kayan A.2021Animal Bioscience
  34(8),pp. 1375-1381
  18
  6Nutritional strategies to improve the lipid composition of meat, with emphasis on Thailand and AsiaJaturasitha S., Chaiwang N., Kayan A., Kreuzer M.2016Meat Science
  120,pp. 157-166
  15
  7Carcass and meat characteristics of male chickens between Thai indigenous compared with improved layer breeds and their crossbredJaturasitha S., Kayan A., Wicke M.2008Archives Animal Breeding
  51(3),pp. 283-294
  15
  8Blood haematology, muscle pH and serum cortisol changes in pigs with different levels of drip lossKoomkrong N., Boonkaewwan C., Laenoi W., Kayan A.2017Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  30(12),pp. 1751-1755
  11
  9Fiber characteristics of pork muscle exhibiting different levels of drip lossKoomkrong N., Gongruttananun N., Boonkaewwan C., Noosud J., Theerawatanasirikul S., Kayan A.2017Animal Science Journal
  88(12),pp. 2044-2049
  11
  10Investigation on interferon alpha-inducible protein 6 (IFI6) gene as a candidate for meat and carcass quality in pigKayan A., Uddin M., Cinar M., Große-Brinkhaus C., Phatsara C., Phatsara C., Wimmers K., Ponsuksili S., Tesfaye D., Looft C., Juengst H., Tholen E., Schellander K.2011Meat Science
  88(4),pp. 755-760
  11
  11Intestinal barrier and mucosal immunity in broilers, Thai Betong, and native Thai Praduhangdum chickensTheerawatanasirikul S., Koomkrong N., Koomkrong N., Kayan A., Boonkaewwan C.2017Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
  41(3),pp. 357-364
  9
  12Isolation of peripheral blood mononuclear cells and the expression of toll-like receptors in Betong chickensSuklek A., Kayan A., Rattanasrisomporn J., Boonkaewwan C., Boonkaewwan C.2020Veterinary World
  13(7),pp. 1372-1375
  8
  13Association and expression analysis of porcine HNF1A gene related to meat and carcass quality traitsKayan A., Kayan A., Uddin M.J., Uddin M.J., Kocamis H., Tesfaye D., Looft C., Tholen E., Schellander K., Cinar M.U.2013Meat Science
  94(4),pp. 474-479
  7
  14Evaluation of molt induction using cassava meal varying the length of feeding period in older (90 week) laying hensChanaksorn M., Boonkaewwan C., Kayan A., Gongruttananun N.2019Poultry Science
  98(9),pp. 4131-4139
  5
  15Expression level of the cytochrome P450c21 (CYP21) protein correlating to drip loss in pigsKaewkot A., Boonkaewwan C., Noosud J., Kayan A.2017Animal Science Journal
  88(11),pp. 1855-1859
  2
  16Hematology and toll-like receptors 2 and 4 and lipopolysaccharide-induced tumor necrosis factor-α factor gene expression in peripheral blood mononuclear cells of Thai indigenous chickensTantikositruj C., Gunawan A., Uddin M.J., Nuchchanart W., Boonkaewwan C., Laenoi W., Kayan A.2022Veterinary World
  15(12),pp. 2795-2799
  2
  17Expression levels of filaggrin-2 in relation to drip loss in pigsKayan A., Koomkrong N.2022Animal Bioscience
  35(4),pp. 624-630
  1
  18Pro-inflammatory cytokine release from chicken peripheral blood mononuclear cells stimulated with lipopolysaccharideRattanasrisomporn J., Tantikositruj C., Thiptara A., Kitpipit W., Wichianrat I., Kayan A., Boonkaewwan C.2022Veterinary World
  15(4),pp. 885-889
  1
  19Genetic Association and Expression of JHDM1A Gene Related to Meat pH in Commercial PigsKayan A., Theerawatanasirikul S., Lekcharoensuk P., Boonkaewwan C., Kaewkot A., Kaewkot A., Chanaksorn M., Tantikositruj C., Gunawang A.2022Tropical Animal Science Journal
  45(2),pp. 128-133
  1
  20Melanin content and its correlation with weight and color of black-meat chickens at different agesBuasap N., Suwanasopee T., Koonawootrittriron S., Kayan A.2021Agriculture and Natural Resources
  55(1),pp. 57-62
  1
  21Eating quality of smoked bacon from swine fed with fish oilKayan A., Jaturasitha S., Chungsiriwat P., Wicke M.2012Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  11(1 SPECIAL ISSUE),pp. 163-170
  1
  22Muscle fiber characteristics and expression level of Troponin T3, Toll-like receptor 2, and Toll-like receptor 4 genes in chicken meat with white stripingBoonlaos A., Uddin M.J., Temyord K., Jattawa D., Kayan A.2023Veterinary World
  16(7),pp. 1415-1420
  0
  23Expression of toll-like receptor 4 and its associated cytokines from peripheral blood mononuclear cells in Leghorn chickensJeenkeawpieam J., Tantikositruj C., Kitpipit W., Thiptara A., Kayan A., Unjit K., Sintupachee S., Boonkaewwan C.2023Veterinary World
  16(7),pp. 1541-1545
  0
  24Polymorphism and promoter methylation-regulated mRNA expression of IFI6 gene affect meat quality in pigsLaenoi W., Laenoi W., Uddin M.J., Gunawan A., Kayan A.2023Italian Journal of Animal Science
  22(1),pp. 1294-1304
  0
  25Correlation of Meat pH and Muscle Fiber Characteristics, Cortisol Level, and Tenascin C Gene Expression in PigsKayan A., Koomkrong N., Laenoi W., Rattanasrisomporn J.2024Tropical Animal Science Journal
  47(1),pp. 125-130
  0