ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Amino acidArtificial Neural Networkartificial neural networksbody weightbroilerbroiler chickencalciumcarcassCarcass QualityCattleCherry Valley DuckChest depthCornDairyDairy cattledairy cowdeep learningdietdigestibilityDL-Methioninedrinking waterE. coliEarthwormegg contentegg productionegg qualityegg shelleggshelleggshell ultrastructureEthiopiaFeedGeneticGrowing PigsgrowthGrowth curvegrowth performanceImage processinglaying henLaying hensmeat qualitymethioninemilk productionPCRPerformancepigSodium GluconateSWINEtropicTropicalการเกษตรการแข่งขันการคัดเลือกการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์การผลัดขนไก่กระทงไก่ไข่ไก่เนื้อไก่เบตงไก่พื้นเมืองเขตร้อนชื้นความเครียดคุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อโคโคนมโคเนื้อจีโนมดีแอล-เมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาลอคนักวิจัยขั้นสูงเนื้อสุกรไนตรัสออกไซด์เป็ดเนื้อโปรตีนโปรไบโอติกส์ผลผลิตไข่พันธุกรรมพันธุศาสตร์พิษวิทยาแพะมันสำปะหลังมีเทนระบบสืบพันธุ์ลูกสุกรหย่านมวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดวีนัสสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสร้างความพร้อมสรีรวิทยาสวัสดิภาพสัตว์สัตว์เขตร้อนชื้นสัตว์เคี้ยวเอื้องสุกรเส้นใยกล้ามเนื้ออาหารอาหารสัตว์อาหารหยาบฮอร์โมน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน)

Avata

ดร. พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์

pullop.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 036-242-411, 329-796

Avata

นาย สมบัติ ประสงค์สุข

sombat.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-4110

Avata

นาย หลอด แปรงกระโทก

fagrllp@ku.ac.th, โทร. 0-3632-9796

Avata

นาย พีรยุทธ นิลชื่น

peerayut.nil@nontri.ku.ac.th, โทร. 036-329794-6

Avata

นางสาว อัญชลี บวดขุนทด

anchalee.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-5798525


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 23 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 5 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 3 คน, พนักงานผลิตทดลอง 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 57 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 131 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 80 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 89 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 116 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 87 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 67 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 610 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 351 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 259 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 165 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 137 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 38 รางวัล (เกียรติบัตร 15 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 16 รางวัล)