ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Artificial Neural NetworkArtificial neural networksbroilerbroiler chickencalciumcarcassCarcass QualityCattleCherry Valley DuckCornDairyDairy cattledairy cowdietDigestibilitydrinking wateregg productionegg qualityegg shelleggshelleggshell ultrastructureFeedForecastingGeneticgoatsGrowing PigsgrowthGrowth curveGrowth hormoneGrowth Performancehatchabilityheat stressHeat treatmentIleal digestibilityImage processingInvA genelaying henLaying henslipoproteinLipoprotein lipaseliquid DL-methionine hydroxy analogue free acidLiquid MethionineMeat qualitymethioninemethionine sourcesMilkmilk productionmilk yieldMoltmusthnative chickenPCRPerformancePhysiologypigpigsPotassium DiformatepoultryPredictionproteinraw milkred lightSodium GluconateSWINEtropicTropicalการคัดเลือกการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์การผลัดขนไก่กระทงไก่ไข่ไก่เนื้อไก่เบตงไก่พื้นเมืองเขตร้อนชื้นความเครียดคุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อโคโคนมโคเนื้อจีโนมโปรตีนผลผลิตไข่แพะมันสำปะหลังมีเทนระบบสืบพันธุ์วีนัสสมรรถภาพการผลิตสรีรวิทยาสวัสดิภาพสัตว์สัตว์เคี้ยวเอื้องสุกรเส้นใยกล้ามเนื้ออาหารสัตว์อาหารหยาบฮอร์โมน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 57 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 106 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 70 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 73 โครงการ)
 • ทุนนอก 114 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 85 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 67 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 550 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 312 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 238 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 164 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 136 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 36 รางวัล (เกียรติบัตร 15 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 14 รางวัล)