ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Tropical Animal Genetic Unit
TAGU
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Tropical Animal Genetic Unit

TAGU

ไม่ระบุ

หน่วยพันธุศาสตร์สัตว์เขตร้อนชื้น (TAGU) เป็นกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือกัน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจในเขตร้อนชื้น ให้สัมฤทธิ์ผลในเชิงปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานในทุกระดับของระบบการผลิต

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

Email: agrskk@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-1120

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี

Email: agrtts@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-1120

ผศ.ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ฺ

Email: fagrccc@ku.ac.th

 

ผศ.อัจฉรา ขยัน

Email: fagrark@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-1120

ผศ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ

Email: agrcwb@ku.ac.th

Phone Number: 02 5791120

นายระพีพงษ์ พานิวิวรรธน์

Email: agrrpp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-1120

สุภาวดี แหยมคง

 

 

ประณิธิ พลสิงห์

 

 

อามีนา แสงจันทร์

 

 

ชัญญานุช หุ่นวรรณ

 

 

ธราดล พันธุ์สนิท

 

 

ธุวพล คงน้อย

 

 

มัทนียา สารกุล

 

 

มัทนียา สารกุล

 

 

สมศักดิ์ เปรมปรีดิ์

 

 

สุภาวดี แหยมคง

 

 

แพรว เที่ยงพิมล

 

 

ชวลิต แก่นแก้ว

 

 

พิมพ์ชนก ยอดแคล้ว

 

 

ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ

 

 

บดินทร์ วงศ์พรหม

 

 

พจน์ ฤทธิ์ไสว

 

 

จิรายุส เข็มสวัสดิ์

 

 

อุดมศักดิ์ นพพิบูลย์

 

 

จันทร์แรม ศรีสุข

 

 

ชญานิษฐ์ นิยม

 

 

ธนาทิพย์ ลาสอาด

 

 

ธิรารัตน์ แซ่เตียว

 

 

น้ำทิพย์ จิรัฐิติกาลพันธุ์

 

 

นลวรรณ บัวทรัพย์

 

 

ดนัย จัตวา

 

 

ทวิรัตน์ ก้อนเครือ

 

 

ปัทมาภรณ์ หนูรักษ์

 

 

เชาวลิต ปลื้มใจ

 

 

พรพนิต คำมณี

 

 

ระพีพรรณ สุนทราญ

 

 

ทวี เหล่าดิ้ม

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

เมาริซิโอ เอลโซ