ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Animal Physiology
APLAB
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Animal Physiology

APLAB

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.อุคเดช บุญประกอบ

Email: fvetudb@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-7538

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.อัจฉรา ขยัน

Email: fagrark@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-1120

ชัชวาล แถวถาทำ

 

 

อังสุมา แก้วคต

 

 

ณันญรัตน์ คุ้มครอง

 

 

อรรถวิทย์ โกวิทวที

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

Chanin Tirawattanawanich