Person Image

  Education

  • Ph.D.(Industrial Engineering), The University of Pittshurgh U. , สหรัฐอเมริกา, 2545
  • M.S.(Industrial Engineering), The University of Pittshurgh U. , สหรัฐอเมริกา, 2539
  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535

  Expertise Cloud

  Acetic acid bacteriaagricultural productsASEANBusiness ERPchallengescold chain managementcostebXMLFermented vinegarFermentorFood Delivery Servicefood industryFood SafetyFood Traceabilityfrozen shrimpHACCPIDEF0Importance-Satisfaction analysisInformation Systems EngineeringJapanese restaurantOntologyOrganic RiceOTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาดOTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาด ประสิทธิภาพPAF modelPOSready meal industryRestaurantrice processing)Riceberry riceSERVQUALstrategiesSupply chain managementSystem Analysis and Design Talent development programTalent mobilitytraceabilityvalue addedกระบวนการฉีดเข้าเบ้าการเคลื่อนย้ายนักวิจัยการจัดสรรทรัพยากรการผลิตการตรวจสอบย้อนกลับการตรวจสอบย้อนกลับ การตามสอบ ความสามารถตามสอบ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระบบตามสอบ อาหาร โซ่อุปทาน traceabilityการตรวจสอบย้อนกลับ การตามสอบ ความสามารถตามสอบ อาหาร โซ่อุปทานอาหาร Traceabilityการตรวจสอบย้อนกลับ การตามสอบสินค้า Traceabilityการตามสอบการตามสอบสินค้าเกษตรและอาหารการประเมินความสามารถตามสอบการปรับรูปแบบโซ่อุปทานการปรับรูปแบบโซ่อุปทาน (Supply Chain Redesign)การแปรรูปข้าวการพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัยและการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างคุณค่การวิเคราะห์สถิติการวิจัยตลาดโซ่อุปทานด้านอาหารต้นทุนการผลิตถังหมักน้ำส้มสายชูหมักบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพแบคทีเรียอะซิติกแอซิคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)ประสิทธิภาพการทางานปัจจัยกระทบต่อราคาไก่ ราคาไก่ การพยากรณ์ อุตสาหกรรมสัตว์ปีกแป้งข้าวดัดแปรผลการปฏิบัติงานขององค์กรผู้บริโภคสินค้าฮาลาลพฤติกรรมและทัศนคติพลาสติกชีวภาพ ข้าว โครงสร้างต้นทุนการผลิตมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรปมาตรการสืบค้นย้อนกลับอาหารมาตรฐานการตามสอบมาตรฐานและหลักคิดมาตรฐานสินค้าเกษตรระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานระบบตามสอบโรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียมไรซ์เบอร์รี่โลจิสติกส์ ขนส่งเที่ยวกลับโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการขนส่ง พระนครศรีอยุธยา สกอร์โมเดลศูนย์แห่งความเป็นเลิศออนโทโลยีอาหารไทยแปรรูปประเภทฮาลาลอาหารไทยสำเร็จรูปอาหารไทยสำเร็จรูปประเภทฮาลาลอาหารไทยฮาลาลอาหารฮาลาลอินโดนีเซียอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและ อาหารอุตสาหกรรมสัตว์ปีก ปัจจัยกระทบต่อราคาไก่ การพยากรณ์อุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Halal Food Industry)

  Interest

  Information Systems Engineering, System Analysis and Design , Food Traceability, Food Safety

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2559 - ธ.ค. 2563 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • มี.ค. 2556 - ธ.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 5411 ชั้น 4 อาคาร 5

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 6 เรื่อง (Unknown 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)