ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Agro-Industrial Supply Chain & Managment
AISM
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Agro-Industrial Supply Chain & Managment

AISM

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.รวิพิมพ์ ฉวีสุข

Email: fagirpc@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625096

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดี

Email: fagiptp@ku.ac.th

Phone Number: 025625094

ผศ.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร

Email: fagitnpp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5000

ผศ.ชุติมา ไวศรายุทธ์

Email: fbusctm@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5093

รศ.พรธิภา องค์คุณารักษ์

Email: pornthipa.o@ku.ac.th

Phone Number: 02-797-0999 ต่อ 1632

ผศ.อัจฉรา เกษสุวรรณ

Email: fagiark@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5095

ผศ.ธนโชติ บุญวรโชติ

Email: fagitcb@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5000ext5367

ผศ.จุมพล วรสายัณห์

Email: fagijpv@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5091

นางสาวกฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล

Email: fagikntr@ku.ac.th

Phone Number: 025625091

ผศ.วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์

Email: fagiwpl@ku.ac.th

Phone Number: 025625091