Person Image

  Education

  • Ph.D. (Industrial & Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University., US.
  • M.S. (James A. Linen III Memorial Prize)ธ, Asian Institute of Technology, ไทย
  • วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  (sAromatic coconutBusiness Process Analysisbusiness process modelcold chain logisticsCold chain managementCold storagecommunity enterpriseConstruction heuristicCOVID-19Food Delivery ServiceFresh produceFrozen chicken manufacturingGenetic algorithmIDEF0Importance-Satisfaction AnalysisInteger programmingintegration definition for function modelingInterventionJoint replenishmentline balancingLinear programmingLogistics costMangosteenMonte Carlo simulationMultiple trucksOrganic RiceOrganic-chemical fertilizer distributionOTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาดpalletpallet rentalpareto chartPasteurised MilkRestaurantrisk managementS) PolicySupply ChainSupply Chain ManagementSupply Chain Management in Agro-Industry Supply Chain Operations Reference (SCOR) Modelsupply chain risk management processSustainable agricultural modernizationtemperature controlled productsTemperature-Controlled TruckThe Bin Packing Problemthermal propertiesthird party logisticsThird party logistics providersthird-party logistics providersThree Echelon Capacitated Location ProblemTime Series ForecastingTime windowsTime-series forecastingTotal Productive MaintenanceTransportationTransportation planningTwo-echelon location problemvalue chainVehicle Routingvehicle routing problemZoningการจัดการโซ่อุปทานเกษตรกรโซ่อุปทานโปรแกรมช่วยตัดสินใจผลิตภัณฑ์รุกใหม่ผลิตภัณฑ์ฮาลาลผักสดผู้มีข้อจำกัดด้านคุณค่าทางอาหารผู้ให้บริการด้านอาหารแผนภาพอนาคตพริกพริกป่นพริกแห้งมะพร้าวน้ำหอม การพยากรณ์ วิธีจำแนกองค์ประกอบอนุกรมเวลา วิธีบ๊อกซ์-เจนกินส์ วิธีการพยากรณ์ลำดับชั้นแบบบนลงล่าง มาตรฐานและหลักคิดมาตรฐานสินค้าเกษตรเมืองนวัตกรรมระดับความพร้อมของเทคโนโลยีระบบสินค้าคงคลัง การจัดเส้นทางการขนส่ง คระยะการเจริญเติบโตร้านอาหารโรงแรม ภัตตาคาร และผู้รับจัดเลี้ยงโลจิสติกส์ (Logistics) การแก้ปัญหาเครือข่ายโลจิสติกส์ที่เหมาะสม (Two Echelon Location Routing Problem) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี (Organic Chemical Fertilizer)โลจิสติกส์ ขนส่งเที่ยวกลับสมุนไพรสับปะรดสายพันธุ์กำแพงแสน เอ็มบี 42-1สิ่งทอสุขภาพสุขอนามัยพืช การชักตัวอย่าง ด่านสินค้าหม่อนอะฟลาทอกซินอาหารอาหารไทยคุณภาพสูงอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอุตสาหกรรมอาหาร

  Interest

  Supply Chain Management in Agro-Industry , Simulation in Agro-Industry , Bin Packing Problem and its Application, Computer Based Decision Support System

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2560 - ธ.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 3 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 3 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.43 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   • ห้อง - ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   • ห้อง 7506 ชั้น 5 อาคาร7
   • ห้องนอกห้อง ชั้น 1 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 78 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 43 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1EOQ models for a coordinated two-level international supply chain considering imperfect items and environmental impactWahab M., Mamun S., Ongkunaruk P.2011International Journal of Production Economics
  134(1),pp. 151-158
  165
  2Joint replenishment with imperfect items and price discountPaul S., Wahab M., Ongkunaruk P.2014Computers and Industrial Engineering
  74(1),pp. 179-185
  40
  3A genetic algorithm for a joint replenishment problem with resource and shipment constraints and defective itemsOngkunaruk P., Wahab M., Chen Y.2016International Journal of Production Economics
  175,pp. 142-152
  26
  4A joint replenishment problem considering multiple trucks with shipment and resource constraintsChen Y., Wahab M., Ongkunaruk P.2016Computers and Operations Research
  74,pp. 53-63
  16
  5Productivity improvement based line balancing: A case study of pasteurized milk manufacturerChueprasert M., Ongkunaruk P.2015International Food Research Journal
  22(6),pp. 2313-2317
  15
  6The analysis of a vertically integrated organic rice company: A case study in ThailandPrasertwattanakul Y., Ongkunaruk P.2018International Food Research Journal
  25(2),pp. 481-486
  14
  7Genetic algorithm for a delivery problem with mixed time windowsOngcunaruk W., Ongkunaruk P., Janssens G.K.2021Computers and Industrial Engineering
  159
  11
  8An ECRS-based line balancing concept: A case study of a frozen chicken producerOngkunaruk P., Wongsatit W.2014Business Process Management Journal
  20(5),pp. 678-692
  11
  9Simulation for transport pallet cost reduction in pet food manufacturing: An empirical case studyDoungpattra N., Jarupan L., Ongkunaruk P.2012Packaging Technology and Science
  25(6),pp. 311-319
  10
  10Business Process Analysis and Improvement for a Third Party Logistics Provider in Indonesian Cold Chain LogisticsPradita S., Ongkunaruk P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  9
  11A study of large scale food services best practices in Thailand: A case study of HORECAsOngkunaruk P., Kessuvan A.20132013 10th International Conference on Service Systems and Service Management - Proceedings of ICSSSM 2013
  ,pp. 831-836
  7
  12An integer programming for a bin packing problem with time windows: A case study of a Thai seasoning companyOngarj L., Ongkunaruk P.20132013 10th International Conference on Service Systems and Service Management - Proceedings of ICSSSM 2013
  ,pp. 826-830
  6
  13Business Process Analysis for a Container Depot Service Provider in ThailandTangkham K., Ongkunaruk P.20192019 International Conference on Engineering, Science, and Industrial Applications, ICESI 2019
  6
  14Utilizing an intervention forecasting approach to improve reefer container demand forecasting accuracy: A case study in IndonesiaPradita S., Ongkunaruk P., Leingpibul T.2020International Journal of Technology
  11(1),pp. 144-154
  6
  15The analysis of a chilled beef supply chain for developing strategic improvementNeisyafitri R.J., Ongkunaruk P.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  5
  16The improvement of the high value-added supply chain: A cordyceps beverage case studyPoochinya P., Ongkunaruk P.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  5
  17The study of a small-sized Thai chili paste supply chainSrilarp J., Ongkunaruk P.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  5
  18Coconut sap pickup problem with time windows: A case studyOngkunaruk P., Ongcunaruk W.2015International Food Research Journal
  22(5),pp. 2088-2092
  4
  19Determination of the optimal blending problem of organic-chemical fertilizer under uncertaintyJareonkitpoolpol A., Ongkunaruk P., Janssens G.2018Soil Use and Management
  34(4),pp. 449-460
  4
  20The study of business process and decision support of raw milk blending for a collecting centre in ThailandChueprasert M., Ongkunaruk P., Ongcunaruk W.2016International Food Research Journal
  23(3),pp. 1233-1238
  3
  21The use of physical simulation to evaluate thermal properties of food containers in cold chain logisticsChaitanoo N., Ongkunaruk P., Leingpibul D.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  3
  22Tactical Procurement Planning under Uncertainty in Aromatic Coconut ManufacturingDeepradit S., Pisuchpen R., Ongkunaruk P.2020International Journal of Technology
  11(4)
  3
  23The harvest planning of aromatic coconut by using Monte Carlo simulationDeepradit S., Pisuchpen R., Ongkunaruk P.20172017 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2017
  ,pp. 116-120
  2
  24Simulation for production line balancing of a large-sized frozen chicken manufacturerPisuchpen R., Ongkunaruk P.2016Actual Problems of Economics
  177(3),pp. 397-406
  1
  25The Improvement of Supply Chain Agility during COVID-19: A Case Study of Alcohol Sanitizer in ThailandPanitsettakorn W., Ongkunaruk P.20212021 IEEE 8th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2021
  ,pp. 417-421
  1
  26The Application of Two Echelon Distribution Network Zoning in an Organic-Chemical Fertilizer Distribution: The Case Study in Northeastern ThailandTanawatpaiboon C., Ongkunaruk P., Leingpibul T.2022Engineering Journal
  26(2),pp. 11-22
  1
  27A strategic ware house decision: A case study for a Thai exporter in USOngcunaruk W., Ongkunaruk P.2014American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture
  8(10),pp. 1-8
  1
  28Quality and safety aspects in HORECA supply chainKessuvan A., Ongkunaruk P.2014American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture
  8(10),pp. 9-15
  1
  29Waste reduction by monte carlo simulation: A case study in textile industryOngkunaruk P.200838th International Conference on Computers and Industrial Engineering 2008
  1,pp. 727-734
  1
  30Designing a Social Commerce Diagnosis Techniques Based on Earned Value Management: Case Study of Thai Cosmetics Manufacturing CompanyNgamjarussrivichai P., Panitsettakorn W., Wilairatana P., Ongkunaruk P., Tsutomu K.2020Proceedings - 2020 9th International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2020
  ,pp. 677-682
  0
  31The Use of Intervention Approach in Individual and Aggregate Forecasting Methods for Burger Patties: A Case in IndonesiaNeisyafitri R.J., Ongkunaruk P.2022Agraris
  8(1),pp. 20-33
  0
  32The value chain analysis and the effect of COVID-19 on a small-sized blue crab manufacturer: A case study in ThailandKongsup K., Ongkunaruk P.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
  43(2),pp. 409-416
  0
  33Pineapple leaf fiber supply chain analysis for the sustainability of community enterprise: A case study in ThailandApipatpapha T., Ongkunaruk P., Chollakup R.2022IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  1074(1)
  0
  34A Construction Heuristic for the Bin-Packing Problem with Time Windows: A Case Study in ThailandOngcunaruk W., Ongkunaruk P.2021International Journal of Technology
  12(2),pp. 390-400
  0
  35The Analysis of a Chicken-Based Pet Food Supply Chain: A Case Study of ThailandMonchan J., Ongkunaruk P.20212021 IEEE 8th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2021
  ,pp. 406-410
  0
  36The Study of a Canned Pet Food Supply Chain in ThailandSarachainantakul C., Ongkunaruk P.20212021 IEEE 8th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2021
  ,pp. 426-431
  0