ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Agro-IndustryArtificial neural networkasymmetric informationBlending strategy investingCassava productsChinacommodity futures exchangecommodity futures exchangesFood Industryhedging effectivenessHORECAinformed tradersInnovationInventoryInventory managementInvestment performanceLogistic regressionLogisticsLogistics and Supply Chain Managementmarket microstructuremarket segmentationmarketing researchNeural networknoise tradersNoise trading risksNonlinear Programming Problemopen interestOptimizationOriginPortfolio diversificationprice discoveryprice volatilityProduct DistributionProduct StrategyProfitabilityQFDQUEUEING NETWORKSREFURBISHMENTReturnreverse logisticsSafety stockSeasonal demand productsSensory TestSimulationStrategySugarcane HarvesterSupply chainSupply Chain ManagementThreshold GARCH (TARCH)Trading volumeTwo-Stage Manufacturing SystemsValue ChainVARvolatilityvolumeกองทุนรวมหุ้นระยะยาวการกระจายสินค้าการจัดการโซ่อุปทานการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์การปรับรูปแบบโซ่อุปทานการปรับรูปแบบโซ่อุปทาน (Supply Chain Redesign)การวิเคราะห์สถิติการวิจัยตลาดการสร้างคุณค่าการไหลของข้อมูลข่าวสารความผันผวนของราคาล่วงหน้าความพึงพอใจความสามารถในการทำกำไรคำแนะนำของนักวิเคราะห์โซ่คุณค่าโซ่อุปทานต้นทุนการผลิตตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอนวัตกรรมบุคลากรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)ประสิทธิภาพการผลิตปริมาณการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังผู้ประกอบการแผนธุรกิจพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมและทัศนคติมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ระบบตามสอบราคาล่วงหน้าโลจิสติกส์สินค้าที่มีอุปสงค์เชิงฤดูกาลสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรห่วงโซ่อุปทานอัตราผลตอบแทนอาหารไทยแปรรูปประเภทฮาลาลอินโดนีเซียอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Halal Food Industry)

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)

Avata

ดร. นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

E-Mail: nantawut.l@ku.ac.th Tel.02-942-8777 ต่อ1311


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 123 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 77 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 68 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 312 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 82 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 230 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 32 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)