ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

agricultural productsAgro-industryArtificial neural networkASEANasymmetric informationBlending strategy investingCassavaCassava ProductsChinacommodity futures exchangecommodity futures exchangesFood Industryhedging effectivenessinformed tradersInnovationInventoryInventory ManagementInvestmentInvestment performanceLogistic regressionLogisticsLogistics and Supply Chain ManagementMarket Microstructuremarket segmentationNeural NetworkNoise tradersNoise trading risksnonlinear programming problemopen interestOptimizationOriginPortfolio diversificationprice discoveryprice volatilityProduct DistributionProduct StrategyprofitabilityQUEUEING NETWORKSrefurbishmentReturnreverse logisticsSafety StockSeasonal demand productsSensory TestsimulationStrategySugarcane HarvesterSupply ChainSupply Chain Managementthreshold GARCH (TARCH)Trading volumetwo-stage manufacturing systemsValue chainVARvolatilityVolumeกองทุนรวมหุ้นระยะยาวการกระจายสินค้าการจัดการโซ่อุปทานการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์การปรับรูปแบบโซ่อุปทานการปรับรูปแบบโซ่อุปทาน (Supply Chain Redesign)การลงทุนการวิเคราะห์สถิติการวิจัยตลาดการไหลของข้อมูลข่าวสารความผันผวนของราคาล่วงหน้าความพึงพอใจความสามารถในการทำกำไรคำแนะนำของนักวิเคราะห์โซ่คุณค่าโซ่อุปทานต้นทุนการผลิตตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอนวัตกรรมบุคลากรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)ประสิทธิภาพการผลิตปริมาณการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังผู้ประกอบการแผนธุรกิจพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมและทัศนคติมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ระบบตามสอบราคาล่วงหน้าโลจิสติกส์สินค้าที่มีอุปสงค์เชิงฤดูกาลสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรอัตราผลตอบแทนอาหารไทยแปรรูปประเภทฮาลาลอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Halal Food Industry)

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 109 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 63 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 65 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 325 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 84 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 241 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 23 เรื่อง (Unknown 23 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 31 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)