Conference

Article
ผลของการใช้อัลตราซาวด์ก่อนการทำมันเทศแช่อิ่ม
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-