Conference

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 14 Thai Value Chain Management and Logistics Conference 2014 (ISBN: 8175257660)
นานาชาติ
21 - 24 พฤศจิกายน 2014
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-