Conference

Article
ผลของความชื้นและแคลเซียมคลอไรด์ต่อการทำพองข้าวเปลือกด้วยไมโครเวฟ
Conference
The 4th International Rice Congress 2014 (ISBN: 9712202046)
Class
นานาชาติ
Date
28 - 31 ตุลาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-