Conference

Article
ผลของการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงต่อการถ่ายเทมวลและสมบัติทางกายภาพของไข่เค็ม
Conference
Food Innovation Asia Conference 2014
Class
นานาชาติ
Date
12 - 13 มิถุนายน 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-