Conference

Article
ผลของการใช้วัสดุเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินที่แตกต่างกันต่อคุณภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักชีวภาพ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-