Conference

Article
ผลของไคโตซานและ สารละลายกรดที่มีต่อคุณภาพทางเคมีเชิงฟิสิกส์และปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทาริค(กาบา)ของแป้งข้าวกล้องงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 (ISBN: 9786162781452)
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-