Conference

Article
พฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารฮาลาลแปรรูปของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
Conference
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14 (ISBN: 9789744567567)
Class
ชาติ
Date
21 พฤศจิกายน 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-