ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2014

187

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

444

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

255

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

26

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2014

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2014

Publish Year International Journal 153
2014 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exวิศิษ แซ่ลิ้ม, "Influences of Electric Potential and Electrolyte on Electrochemical Chloride Removal in Reinforced Concrete", Journal of Materials in Civil Engineering, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า ---
2014 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exPrawin Laomorakot, exKrongkarn Sirinunwatana, "Composition and Microstructure of Cement-like Materials Synthesized by Solution Combustion Technique", Advanced Materials Research, ปีที่ 1044, ฉบับที่ 2014, กันยายน 2014, หน้า 16-22
2014 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exNarapan Boonthum, exUnchalee Mulalee, "A systematic formulation for HAZOP analysis based on structural model", Reliability Engineering & System Safety, ปีที่ 121, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 152-163
2014 exPhuong, T.T., exOhishi, K., exYokokura, Y., inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "FPGA-based high-performance force control system with friction-free and noise-free force observation", IEEE Transactions on Industrial Electronics, ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 994-1008
2014 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Some recent advances in microstructural modification and monitoring of foods during drying: A review", Journal of Food Engineering, ปีที่ 123, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 148-156
2014 exAkarat Akgsornpeak, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Development of synthetic CaO sorbents via CTAB-assisted sol–gel method for CO2 capture at high temperature", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 237, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 189-198
2014 inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, exThanapat Kangkachit, inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattanapong Chairukwattana, "SED-Stream: discriminative dimension selection for evolution-based clustering of high dimensional data streams", International Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2014, หน้า 187-201
2014 exPriyadumkol, J., inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "Application of the combined air-conditioning systems for energy conservation in data center", Energy and Buildings, ปีที่ 68, ฉบับที่ PARTA, มกราคม 2014, หน้า 580-586
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Permselective properties of grapheme oxide and reduced grapheme oxide electrodes", carbon, ปีที่ 68, ฉบับที่ 0, มีนาคม 2014, หน้า 662-669
2014 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Biotemplated synthesis of highly stable calcium-based sorbents for CO2 capture via a precipitation method", Applied Energy, ปีที่ 118, ฉบับที่ -, เมษายน 2014, หน้า 32-40
2014 exSanti Jaimuang, exTerdthai Watanatum, exSunun Limtrakul, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Process Factors to the Kinetic Studies of EmulsionCopolymerization of Natural Rubber and Styrene.", Advanced Materials Research , ปีที่ 844, ฉบับที่ 844, มกราคม 2014, หน้า 361-364
2014 exTippayasam, C., exKeawpapasson, P., exThavorniti, P., exPanyathanmaporn, T., exLeonelli, C., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Thai Kaolin on properties of agricultural ash blended geopolymers", Construction and Building Materials, ปีที่ 53, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 455-459
2014 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exMyungji Kim, exHong Koo Kim, "Space charge neutralization by electron-transparent suspended graphene", Scientific Reports, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3764, มกราคม 2014
2014 exTanakorn Sritarapipat, exPreesan Rakwatin, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "Automatic Rice Crop Height Measurement Using a Field Server and Digital Image Processing", Sensors, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 900-926
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Silver nanodendrite modified graphene rotating disk electrode for nonenzymatic hydrogen peroxide detection", Carbon, ปีที่ 70, ฉบับที่ 0, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 287-294
2014 inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, exShinta Seto, "Performance evaluation of Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMaP)products over the Chaophraya River basin, Thailand", Hydrological Research Letters, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 39-44
2014 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exสิทธิสุต บำรุงสาลี, exพีรวุฒิ วธาวนิชกุล, exสุภาพร ผลิตสกุล, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ, "Biodiesel production from transesterification of palm oil with methanol over CaO supported on bimodal meso-macroporous silica catalyst", Bioresource Technology, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 329-334
2014 exKiatphuengporn, S., inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Effect of unimodal and bimodal MCM-41 mesoporous silica supports on activity of Fe-Cu catalysts for CO2 hydrogenation", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 240, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 527-533
2014 exWatunyu Siripairoj, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of molecularly imprinted polymers for the separation of gamma-oryzanol by using methacrylic acid as functional monomer", Journal of Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2014, หน้า 338-346
2014 exBanpot Dolwitthayakul, inดร.จันทนา จันทราพรชัย, ศาสตราจารย์, exNoppadol Chumchob, "State-Based Gauss-Seidel Framework for Real-time 2D Ultrasound Image Sequence Denoising on GPUs", International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 29-48
2014 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exAmornrat Khongma, exPanjawee Rakprayoon, exTeera Phatrapornnant, exTaweetong Koanantakool, "Kinect Quality Enhancement for Triangular Mesh Reconstruction with Applications in Burn Care", Transactions of the Institute of Measurement and Control, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน 2014, หน้า 237-243
2014 exA. Khongma, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exT. Koanantakool, exT. Phatrapornnant, exY. Koike, exP. Rakprayoon, "Kinect Quality Enhancement for Triangular Mesh Reconstruction with a Medical Image Application", (book chapter)Springer’s Soft Computing Techniques in Engineering Applications, Studies in Computational Intelligence , ปีที่ 543, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2014, หน้า 15-32
2014 inดร.จันทนา จันทราพรชัย, ศาสตราจารย์, exChidchanok Choksuchat, exArchara Sangchan, exAtitaya Kantankul, exSuchitra Adulkasem, "Ontology-based question answering system development for case study of Thai cats", International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering , ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2014, หน้า 187-202
2014 exKornkanok Churin, exJitdumron Preechasuk, exSuchitra Adulkasem, inดร.จันทนา จันทราพรชัย, ศาสตราจารย์, "Image Steganography via Video Using Lifting Wavelet Transform", Advanced Science and Technology Letters , ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 45-49
2014 exBahman Zohour , exDaniel Noon, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Spatial Profiles in RuO2-CuO-NaCl/SiO2 Packed-Bed Propylene Epoxidation Reactors", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 53, ฉบับที่ 14, มีนาคม - เมษายน 2014, หน้า 6243-6248
2014 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exJednupong Palomas, exTunchanoke Khongnakhon, "Enhancement of Dielectric Constants in Strontium Titanatethrough Mg and Al Doping", Key Engineering Materials, ปีที่ 608, ฉบับที่ 1, เมษายน 2014, หน้า 193-199
2014 exKrisana Kobwittaya, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Photocatalytic reduction of nitrate over TiO2 and Ag-modified TiO2", Journal of Saudi Chemical Society, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2014
2014 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exPitcharat Ineure, "Foam Glass Development Using Glass Cullet and Fly Ash or Rice Husk Ash as the Raw Materials", Key Engineering Materials (www.isinet.com), ปีที่ 608, ฉบับที่ -, เมษายน 2014, หน้า 73-78
2014 exPanwivia, S., exSirvithayapakorn, S., exWantawin, C., inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exMunakata-Marr, J., "Comparison of nitrogen removal rates and nitrous oxide production from enriched anaerobic ammonium oxidizing bacteria in suspended and attached growth reactors", Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, ปีที่ 49, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2014, หน้า 851-856
2014 exKowit Suwannahong, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exWipada Sanongraj, "Improvement of TiO2/LDPE Composite Films for Photocatalytic Oxidation of Acetone", Advanced Materials Research , ปีที่ 931-932, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2014, หน้า 235-240
2014 exCamerra, A, exShieh, J, exPalpanas, T, inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKeogh, E, "Beyond one billion time series: indexing and mining very large time series collections with SAX2+", KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, เมษายน 2014, หน้า 123-151
2014 exBanjarata Jolanun, exChompoonuch Kaewkam, exOrapin Bauoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Turned windrow composting of cow manure as appropriate technology for zero discharge of mulberry pulp wastewater", Environmental Technology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2014, หน้า 2104-2114
2014 exพิมปวีณ์ เขียวประภัสสร, exชญานี ทิพยเสม, exศิลาวัฒน์ เรืองจันทร์, exดร. ปาจรีย์ ถาวรนิติ, exดร. ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์, exAlexandre Fontaine, exCristina Leonelli, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Metakaolin-based porous geopolymer with aluminium powder", Key Engineering Materials, ปีที่ 608, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 132-138
2014 exKanok Hournkumnuard, exBanpot Dolwithayakul, inดร.จันทนา จันทราพรชัย, ศาสตราจารย์, "Parallel Simulation of HGMS of Weakly Magnetic Nanoparticles in Irrotational Flow of Inviscid Fluid", The Scientific World Journal, ปีที่ 2014, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2014
2014 inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exBahman Zohour , exDaniel Noon, exProf. Selim Senkan, "Key Mechanistic Insight into the Direct Gas-Phase Epoxidation of Propylene by the RuO2-CuO-NaCl/SiO2 Catalyst", CHEMCATCHEM, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 1215-1219
2014 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, exProf.Sadik Kakac, "Numerical Study of Nanofluid Heat Transfer Enhancement with Mixing Thermal Conductivity Models", Computational Thermal Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2014, หน้า 1-12
2014 exYossapong Boonplook, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Prediction of Boride Thickness on Tool Steels AISI D2 and AISI H13 Using Boriding Kinetics", Advanced Materials Research, ปีที่ 931 - 932, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2014, หน้า 296-300
2014 exAdisorn Kodwichian, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Characterization and Optimized Ageing Parameters of Aluminium Alloy AA6110", Advanced Materials Research, ปีที่ 931-932, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2014, หน้า 312-316
2014 exDonphai, W., exFaungnawakij, K., inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Effect of Ni-CNTs/mesocellular silica composite catalysts on carbon dioxide reforming of methane", Applied Catalysis A: General, ปีที่ 475, ฉบับที่ -, เมษายน 2014, หน้า 16-26
2014 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exWongsakorn Chansangar, "Modifying production line for productivity improvement: A case study of vision lens factory", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2014
2014 exUlo Mander, exGabriala Dotro, exYoshitaka Ebie, exSirinthornthep Towprayoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exSandra Furlan Nogueira, exBaasansuren Jamsranjav, exKuno Kasak, exJaak Truu, exJulien Tournebize, exWilliam J. Mitsch, "Greenhouse gas emission in constructed wetlands for wastewater treatment: A review", Ecological Engineering, ปีที่ 66, ฉบับที่ May 2014, พฤษภาคม 2014, หน้า 19-35
2014 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exBundit Kottititum, "simulation Approach to Biodiesel Production from Palm Oil by Conventional and Reactive Distillation Processes", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 139-149
2014 exWinit Bouapetch, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exWichit Prakaypan, exAnthony Paterson, "Energy and Exergy Analysis of Steam Boiler and Autoclave in Fiber Cement Process", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2014, หน้า 1-10
2014 exนายจรุงวิทย์ บุญโนรัตน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Microbial adaptation to biodegrade toxic organic micro-pollutants in membrane bioreactor using different sludge sources", Bioresource Technology, ปีที่ 165, ฉบับที่ Aug.2014, สิงหาคม 2014, หน้า 50-59
2014 exนางปรารถนา ประชานุรักษ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Biomass production from fermented starch wastewater in photo-bioreactor with internal overflow recirculation", Bioresource Technology, ปีที่ 165, ฉบับที่ Aug.2014, สิงหาคม 2014, หน้า 129-136
2014 inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exPanyawat Wangyao, exTawanrat Eiriyakul, exPajaree Srigiofun, exOrnin Srihakulang, "Effect of al addition in cast nickel base superalloy, GTD-111 on microstructures and oxidation behaviors at 900?C and 1000?C", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 548-549, ฉบับที่ -, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 268-273
2014 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exDr.Christian Wernz, exDr. Hui Zhang, "International Study of Technology Investment Decisions at Hospitals", Industrial Management & Data Systems, ปีที่ 114, ฉบับที่ 4, เมษายน - พฤษภาคม 2014, หน้า 568-582
2014 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, exนายนครินทร์ ชำนาญไพสณฑ์, "Mathematical model for continuous and intermittent microwave-assisted extraction of bioactive compound from plant material: Extraction of ?-carotene from carrot peels", Chemical Engineering Science, ปีที่ 116, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 442-451
2014 inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, exนายกิตติภัฎ รัตนจันทร์, "An Investigated of Single Point Incremental Forming Formability", Advanced Materials Research, ปีที่ 950, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 96-100
2014 exAtiqullah, M, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exEmwas, AHM, exAl-Harthi, MA, exHussain, I, exUl-Hamid, A, exHossaen, A, "Silica-supported ((BuCp)-Bu-n)(2)ZrCl2: effect of catalyst active center distribution on ethylene-1-hexene copolymerization", POLYMER INTERNATIONAL, ปีที่ 63, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 955-972
2014 exHelo, P, exSuorsa, M, exHao, Y, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Toward a cloud-based manufacturing execution system for distributed manufacturing", COMPUTERS IN INDUSTRY, ปีที่ 65, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2014, หน้า 646-656
2014 exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, exนางสาวสุฑารัตน์ นันทกลิ่น, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Crystal Structure and Novel Solid-State Fluorescence Behavior of the Model Benzoxazine Monomer: 3,4-dihydro-3,6-dimethyl-1,3,2H-benzoxazine", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1074, ฉบับที่ -, กันยายน - มิถุนายน 2014, หน้า 118-125
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวโสภา แซ่เฮ้ง, "SPP Loss Allocation by Cooperative Games", GMSARN International Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 13-18
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายเฉลียว เกตุแก้ว, "Outage Cost Modeling of High Energy Consumption Industries", GMSARN International Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 19-26
2014 exShon, HK, exNghiem, LD, exKim, S, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exAravinthan, V, exVirkutyte, J, exShu, L, exJegatheesan, V, "Special issue on the Challenges in Environmental Science and Engineering-CESE-2012", DESALINATION AND WATER TREATMENT, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4-6, มกราคม 2014, หน้า 555-555
2014 exPhatharachindanuwong, C., inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exChisti, Y., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exPlank, J., "Morphology and adsorption capacity of sodium silicate-based hierarchical porous silica templated on natural rubber: Influence of washing-drying methods", Materials Letters, ปีที่ 130, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 206-209
2014 inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, exKittipat Rattanachan, "The Effected of Single Point Incremental Forming Process Parameters on the Formed Part Surface Roughness", Advanced Materials Research, ปีที่ 979, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 335-338
2014 inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, exK. Rattanachan, exK. Sirivedin, "Formability of Tailored Welded Blanks in Single Point Incremental Forming Process", Advanced Materials Research, ปีที่ 979, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 339-342
2014 inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, exKittipat Rattanachan, "The Plastic Deformation Mechanism in Single Point Incremental Forming Process", Advanced Materials Research, ปีที่ 979, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 331-334
2014 inดร.จันทนา จันทราพรชัย, ศาสตราจารย์, exKanitsara Kinputtan, exApaporn Santibowanwing, "Test Case Reduction Case Study for White Box Testing and Black Box Testing using Data Mining", International Journal of Software Engineering and Its Applications , ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 319-338
2014 inดร.จันทนา จันทราพรชัย, ศาสตราจารย์, exKornkanok Churin, exJitdamrong Preechasuk, ex Suchitra Adulkasem , "Video Steganography For Hiding Image with Wavelet Coefficients", International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering , ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 385-396
2014 inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Daily Monitoring of Soil Moisture in Thailand by FY-2E Satellite", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2014, หน้า 254-262
2014 exCharoensuk, T, exBoonyang, U, exSirisathitkul, C, exPanchawirat, P, inนายพยูร เสนทองแก้ว, "Effect of Sol-Gel Ageing Time on Three Dimensionally Ordered Macroporous Structure of 80SiO(2)-15CaO-5P(2)O(5) Bioactive Glasses", MATERIALS SCIENCE-MEDZIAGOTYRA, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, หน้า 97-102
2014 exนายจรุงวิทย์ บุญโนรัตน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Removals of phenolic compounds and phthalic acid esters in landfill leachate by microbial sludge of two-stage membrane bioreactor", Journal of Hazardous Materials, ปีที่ 277, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 93-101
2014 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exผศ. ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, "Statistical Analysis of Binder Behavior during Debinding Step in Powder Injection Molding (PIM)", Advanced Materials Research, ปีที่ 970, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 172-176
2014 inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Diffusion kinetics of different boronizing processes on martensitic stainless steel AISI 420", KOVOVE MATERIALY - METALLIC MATERIALS, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 231-236
2014 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exNaowarat Tephiruk, "Robust Transient Stability Control by a Combined Resistive Type Superconducting Fault Current Limiter and Energy Capacitor System", International Review of Automatic Control (I.RE.A.CO.), ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 317-327
2014 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exWirote Buaklee, "Optimal DG Placement in a Smart Distribution Grid Considering Economic Aspects", Journal of Electrical Engineering & Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 1240-1247
2014 exWaleeporn Donphai, exTakashi Kamegawa, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exHiromi Yamashita, "Reactivity of Ni-Carbon Nanofibers/Mesocellular Silica Composite Catalyst for Phenylacetylene Hydrogenation", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 53, ฉบับที่ 24, พฤษภาคม 2014, หน้า 10105-10111
2014 exTanakorn Sritarapipat, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, "Fusion and registration of THEOS multispectral and panchromatic images", International Journal of Remote Sensing , ปีที่ 35, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2014, หน้า 5120-5147
2014 exMuhammad Atiqullah, exSagir Adamu, exMohammad Mozahar Hossain, exMamdouh A. Al-Harthi, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exAnwar Hossaen, "Effects of supported (nBuCp)2ZrCl2 catalyst active center multiplicity on crystallization kinetics of ethylene homo- and copolymers", Journal of Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2014, หน้า 1982-1991
2014 inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exดร.กฤษฎา วรรณทอง, exนายรวีวัชร์ วิรัชวงศ์, exผศ.ดร.วิศนุรักษ์ เวชสถล , "Oxidation Reduction of Methane with Palladium-Ruthenium Bimetallic Catalysts under Toxication Effects of Hydrogen Sulfide", International Journal of Mechanical and Production Engineering, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2014, หน้า 51-54
2014 inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, exPekka Kess, exนายแดน ทองอินทร์, exผศ.ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร, "Process innovation in pre-stressed concreter wire using mechanical-based process simulation", International Journal of Innovation and Learning, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - สิงหาคม 2014, หน้า 95-113
2014 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPongthorn Apiroop, exSurangrak Sutiworwan, "Planar surface area transformation using modified homography matrix", Transactions of the Institute of Measurement and Control, ปีที่ 36, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2014 - พฤศจิกายน 2013, หน้า 878-883
2014 inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, exPholkris Koatpoothon, "Comparison of Skip-lot sampling plans (SkSP-V vs. SkSP-2)", Songklanakarin Journal of Science Technology), ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 465-469
2014 inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exPrashant K. Sarswat, exRavindra Bhide, exMichael L Free, "Production of copper from minerals through controlled and sustainable electrochemistry", Electrochimica Acta, ปีที่ 140, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 447-456
2014 inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exPanyawat Wangyao, exPichayakit Boonpou, exAimamon Promboobpa, exSuvanchai Pongsugitwat, "New Nickel Based Superalloys development by Vacuum Arc MeltingProcess based on Aluminum Addition of GTD-111", Advanced Materials Research, ปีที่ 1025-1026, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 455-460
2014 exPanyawat Wangyao, exPeerada Jariyasakuntham, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exAimamon Promboobpa, exSuvanchai Pongsugitwat, "Effects of Al additions and Reheat Treatments on Microstructures ofModified Nickel-based Superalloy, Grade Inconel 738,by Vacuum Arc Melting Process", Advanced Materials Research, ปีที่ 1025-10265, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 395-402
2014 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exNuchanat Na-Ranong, "Effect of Weldline on Fatigue Life of Natural Rubber Parts", Energy Procedia, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 532-538
2014 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exDr. Christian Wernz, exDr. Pooja Thakur Wernz, "Service Convergence and Service Integration in Medical Tourism", Industrial Management and Data Systems, ปีที่ 114, ฉบับที่ 7, เมษายน - กรกฎาคม 2014, หน้า 1094-1106
2014 exWeerawoot Kanokbannakorn, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "A Novel Simulation of AC Magnetic Contactor Based on Electromagnetic Transients Program", IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2014, หน้า 144-150
2014 exOrawan Rojviroon, exThammasak Rojviroon, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Study of COD Removal Efficiency from Synthetic Wastewater by Photocatalytic Process", Environmental Engineering Research, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014, หน้า 255-259
2014 exPart Pramokchon, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Content-Adaptive Feature Selection for Classifying Class-Imbalanced Data", International Journal of Advancements in Computing Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, กันยายน 2014, หน้า 66-77
2014 exan-bang sun, exdamienne bajon, exjean-marc moschetta, exemmanuel benard, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "I