Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2519
  • M.S.(Chemical Engineering), University of Texas at Austin , สหรัฐอเมริกา, 2525
  • Ph.D.(Chemical Engineering), University of Texas at Austin , สหรัฐอเมริกา, 2531

  Expertise Cloud

  "_"3RAlternative vehicle fuelsAssessmentbiodegradable plasticBioethanolBiogasBiogas recoveryCarbonCarbon dioxideCarbon FootprintCleaner TechnologyClimate changeEast AsiaEducation ToolEfficient Water UseEnergy consumptionEnvironmental footprintEnvironmental ImpactFunctional unitsGHG emissionGHG emissionsGlobal warmingGreenhouse gasGreenhouse gas (GHG) EmissionsGreenhouse gasesHigher weightIncinerationLactic acidLand fillLCALife cycleLife Cycle AssessmentLife cycle inventory dataLinear programmingoptimizationPET BoxPLA/StarchPLA-based (PLA and PLA/starch) boxesPlastic bottlesPleurotus Sajor-cajuPolicyPollution controlPoly lactic acidPoly(ethylene terephthalate)Poly(lactic acid) (PLA)PolyestersPolyethylenePolyethylene )PE)polyethylene terapthalatePolyethylene terephthalatespolylactic acidpolylactic acid (PLA)Polylactic acidspolystyrenePolystyrene (PS) boxPolystyrenesProcessProcess System EngineeringProcessingProductProduction stageProducts and processesquality of foodrecycle technologyRecycle Technology, Waste Utilization, CRefineryRefinery productsResidential DesignRotary CompressorRubberShopping bagsSingle used boxesSol–gel processSoutheast AsiaSteelSustainabilityTextileThai National DatabaseVirtual AppilcationWaste heatWaste managementWaste treatmentwaste utilizationWasterwater TreamentWell to Wheelการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตการประเมินวัฏจักรชีวิตการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจฐานข้อมูลถ่านหินพลังงานพลังงานเพิ่มสุทธิพลาสติกชีวภาพพลาสติกย่อยสลายได้วอเตอร์ฟุตพรินต์วัสดุพื้นฐานเอทานอลเอทานอล คาร์บอนฟุตพริ้นท์ วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ โปรแกรมเชิงเส้น

  Interest

  Process System Engineering, Energy & Environment, Cleaner Technology, Recycle Technology

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2550 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มี.ค. 2552 - ก.พ. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ก.พ. 2546 - ก.พ. 2550 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • พ.ค. 2541 - ก.พ. 2542 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ลำดับที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เม.ย. 2536 - ธ.ค. 2539 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 129 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 92 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 9 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 6 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Current status and research on E-waste issues in AsiaTerazono A., Murakami S., Abe N., Inanc B., Moriguchi Y., Sakai S.I., Kojima M., Yoshida A., Li J., Yang J., Wong M.H., Jain A., Kim I.S., Peralta G.L., Lin C.C., Mungcharoen T., Williams E.2006Journal of Material Cycles and Waste Management
  8(1),pp. 1-12
  164
  2Development of synthetic CaO sorbents via CTAB-assisted sol-gel method for CO2 capture at high temperatureAkgsornpeak A., Witoon T., Witoon T., Mungcharoen T., Limtrakul J., Limtrakul J.2014Chemical Engineering Journal
  237,pp. 189-198
  99
  3Biodegradable kinetics of plastics under controlled composting conditionsLeejarkpai T., Suwanmanee U., Rudeekit Y., Mungcharoen T.2011Waste Management
  31(6),pp. 1153-1161
  81
  4Life cycle assessment of single use thermoform boxes made from polystyrene (PS), polylactic acid, (PLA), and PLA/starch: Cradle to consumer gateSuwanmanee U., Varabuntoonvit V., Chaiwutthinan P., Tajan M., Mungcharoen T., Leejarkpai T.2013International Journal of Life Cycle Assessment
  18(2),pp. 401-417
  60
  5Comparative assessment of global warming impact and eco-efficiency of PS (polystyrene), PET (polyethylene terephthalate) and PLA (polylactic acid) boxesLeejarkpai T., Mungcharoen T., Suwanmanee U.2016Journal of Cleaner Production
  125,pp. 95-107
  44
  6Biotemplated synthesis of highly stable calcium-based sorbents for CO2 capture via a precipitation methodWitoon T., Witoon T., Mungcharoen T., Limtrakul J., Limtrakul J.2014Applied Energy
  118,pp. 32-40
  42
  7Evaluating the environmental impacts of bio-hydrogenated diesel production from palm oil and fatty acid methyl ester through life cycle assessmentBoonrod B., Prapainainar C., Narataruksa P., Kantama A., Saibautrong W., Sudsakorn K., Mungcharoen T., Prapainainar P.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1210-1221
  40
  8Analysis of steel production in Thailand: Environmental impacts and solutionsTongpool R., Jirajariyavech A., Yuvaniyama C., Mungcharoen T., Mungcharoen T.2010Energy
  35(10),pp. 4192-4200
  39
  9Thailand Green GDP assessment based on environmentally extended input-output modelKunanuntakij K., Varabuntoonvit V., Vorayos N., Panjapornpon C., Mungcharoen T.2017Journal of Cleaner Production
  167,pp. 970-977
  36
  10Permselective properties of graphene oxide and reduced graphene oxide electrodesSanguansak Y., Srimuk P., Krittayavathananon A., Luanwuthi S., Chinvipas N., Chiochan P., Khuntilo J., Klunbud P., Mungcharoen T., Sawangphruk M.2014Carbon
  68,pp. 662-669
  28
  11Green and sustainable innovation for cleaner production in the Asia-Pacific regionCharmondusit K., Gheewala S., Mungcharoen T.2016Journal of Cleaner Production
  134(Part B),pp. 443-446
  24
  12Life-Cycle GHG Emissions of Cassava-Based Bioethanol ProductionNumjuncharoen T., Papong S., Malakul P., Malakul P., Mungcharoen T.2015Energy Procedia
  79,pp. 265-271
  20
  13Preparation and characterization of Co-Cu-ZrO2 nanomaterials and their catalytic activity in CO2 methanationDumrongbunditkul P., Witoon T., Chareonpanich M., Mungcharoen T.2016Ceramics International
  42(8),pp. 10444-10451
  17
  14New two-dimensional human thermal modelMungcharoen T., Wissler E.1989AIChE Symposium Series
  85(269),pp. 394-399
  13
  15Improvement of the environmental performance of broiler feeds: A study via life cycle assessmentTongpool R., Phanichavalit N., Yuvaniyama C., Mungcharoen T., Mungcharoen T.2012Journal of Cleaner Production
  35,pp. 16-24
  13
  16Life cycle energy and environmental analysis study of a model biorefinery in ThailandChinnawornrungsee R., Chinnawornrungsee R., Malakul P., Malakul P., Mungcharoen T.2013Chemical Engineering Transactions
  32,pp. 439-444
  13
  17Integrated transdisciplinary technologies for greener and more sustainable innovations and applications of Cleaner Production in the Asia–Pacific regionChareonpanich M., Kongkachuichay P., Donphai W., Mungcharoen T., Huisingh D.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1131-1137
  8
  18Assessment the environmental impacts of polylactic acid/starch and polyethylene terephthalate boxes using life cycle assessment methodology: Cradle to waste treatmentsSuwanmanee U., Leejarkpai T., Mungcharoen T.2013Journal of Biobased Materials and Bioenergy
  7(2),pp. 259-266
  7
  19Bioethanol water footprint: Life cycle optimization for water reductionPongpinyopap S., Mungcharoen T.2015Water Science and Technology: Water Supply
  15(2),pp. 395-403
  7
  2010-year experience with the Thai national LCI database: case study of “refinery products”Chomkhamsri K., Chomkhamsri K., Chomkhamsri K., Mungcharoen T., Mungcharoen T., Yuvaniyama C., Yuvaniyama C.2017International Journal of Life Cycle Assessment
  22(11),pp. 1-11
  6
  21Life cycle energy consumption and greenhouse gas emissions of polylactic acid (PLA) and polystyrene (PS) traysSuwanmanee U., Leejarkpai T., Rudeekit Y., Mungcharoen T.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(4),pp. 703-716
  6
  22ED-WAVE: An educational software for training in wastewater technologies using virtual application sitesParaskeva P., Diamadopoulos E., Balakrishnan M., Batra V., Kraslawski A., Avramenko Y., Ratnayake N., Gunawarrdana B., Gutierrez D., Anson O., Mungcharoen T.2007International Journal of Engineering Education
  23(6),pp. 1172-1181
  4
  23Life cycle inventory data development for greenhouse gas emissions of Thailand's electricity grid generation systemsVarabuntoonvit V., Sadamichi Y., Kato S., Mungcharoen T.2008International Journal of Emerging Electric Power Systems
  9(1)
  4
  24Evaluating the environmental impacts of graft copolymer prepared by conventional emulsion polymerization, electron beam irradiation, and gamma ray irradiation through life cycle assessmentPrapainainar P., Boonrod B., Phetarporn V., Saibautrong W., Juntarungsee S., Tiavirat K., Mungcharoen T.2017Journal of Cleaner Production
  167,pp. 1038-1047
  4
  25Environmental performance of Sajor-Caju mushroom production based on farm sizes in ThailandUeawiwatsakul S., Mungcharoen T., Tongpool R.2018Environmental Engineering and Management Journal
  17(7),pp. 1583-1590
  1
  26Toward sustainable development goals: Virtual nitrogen factors and nitrogen footprint in ThailandMungcharoen T., Suwanmanee U.2021Sustainable Production and Consumption
  28,pp. 1565-1579
  1
  27Erratum to: 10-year experience with the Thai national LCI database: case study of “refinery products” (The International Journal of Life Cycle Assessment, (2017), 22, 11, (1760-1770), 10.1007/s11367-016-1160-3)Chomkhamsri K., Chomkhamsri K., Chomkhamsri K., Mungcharoen T., Mungcharoen T., Yuvaniyama C., Yuvaniyama C.2017International Journal of Life Cycle Assessment
  22(11),pp. 1771-1772
  1
  28Energy consumption and greenhouse gas emission of alternative vehicle fuels in thailand using well to wheel assessmentSaibuatrong W., Mungcharoen T.2012Advanced Materials Research
  524-527,pp. 2538-2544
  1
  29Assessment of greenhouse gas (GHG) emissions of Polylactic acid (PLA)/ starch and Polyethylene terephthalate (PET) traysSuwanmanee U., Leejarkpai T., Mungcharoen T.2012Advanced Materials Research
  518-523,pp. 1468-1474
  0
  30Multimedia e-Learning on technologies for efficient water useAnson O., Gutierrez D., Seron F., Muñoz A., Balakrishnan M., Batra V., Diamadopoulos E., Paraskeva P., Kraslawski A., Avramenko Y., Ratnayake N., Gunawarrdana B., Mungcharoen T.2004People-Centred Approaches to Water and Environmental Sanitation: Proceedings of the 30th WEDC Conference
  ,pp. 407-410
  0
  31Environmental consequences related to nutritional status of Thai populationsChurak P., Sranacharoenpong K., Mungcharoen T.2020Journal of Public Health (Germany)
  0