งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal & Conference

จำนวนบทความและการประชุม

Half life

จำนวนคนทีทำผลงานได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ทุนอุดหนุนวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยในปี 2022

143

SCI

ผลงานตีพิมพ์ในฐาน SCI ปี 2022

933

Scopus

ผลงานตีพิมพ์ในฐาน Socpus ปี 2022

โครงการวิจัย

โครงการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นปี 2022

Interest

adsorptionalgaeAntioxidantantioxidant activityBangkokbiodieselBiodiversityBiogasbiological controlbiomassBroilerCassavachitosanClimate changediversitydogEthanolfood safetyGenetic diversityGISgrowthKnowledge ManagementmaizeMangomechanical propertiesmorphologyNatural RubberoptimizationPCRperformanceproteinQualityRemote SensingRenewable EnergyriceSimulationsugarcaneSustainable Developmenttissue culturewater qualityYieldการจัดการความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการท่องเที่ยวการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์ไก่เนื้อข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ฐานข้อมูลนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบคทีเรียไบโอดีเซลประสิทธิภาพปรับปรุงพันธุ์ปลานิลปาล์มน้ำมันโปรตีนผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพริกพลังงานพลังงานทดแทนภาษาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังยางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โลจิสติกส์สบู่ดำสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุกรสุนัขหลักสูตรอ้อยอาหารอาหารสัตว์อุตสาหกรรมเอทานอล

Department

วิทยาเขตบางเขน

 • งานวิจัย: 616
 • บทความ: 929
 • ประชุมวิชาการ: 327
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 31
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 15
 • รางวัล: 50

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • งานวิจัย: 154
 • บทความ: 232
 • ประชุมวิชาการ: 27
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 2
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 1
 • รางวัล: 1

วิทยาเขตศรีราชา

 • งานวิจัย: 53
 • บทความ: 107
 • ประชุมวิชาการ: 34
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 3
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 5

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 • งานวิจัย: 47
 • บทความ: 53
 • ประชุมวิชาการ: 13
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 2

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • งานวิจัย: 1
 • บทความ: 1
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

Top Click

Recent View