งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal & Conference

จำนวนบทความและการประชุม

Half life

จำนวนคนทีทำผลงานได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ทุนอุดหนุนวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยในปี 2022

84

SCI

ผลงานตีพิมพ์ในฐาน SCI ปี 2022

510

Scopus

ผลงานตีพิมพ์ในฐาน Socpus ปี 2022

โครงการวิจัย

โครงการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นปี 2022

Interest

adsorptionalgaeAntioxidantantioxidant activityBangkokbiodieselBiodiversityBiogasbiological controlbiomassBroilerCassavachitosanClimate changediversityDogEthanolfood safetyGenetic diversityGISgrowthKnowledge ManagementmaizeMangomechanical propertiesmorphologynatural rubberoptimizationPCRperformanceproteinQualityRemote SensingRenewable EnergyriceSimulationsugarcaneSustainable Developmenttissue culturewater qualityYieldการจัดการความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการท่องเที่ยวการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์ไก่เนื้อข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ฐานข้อมูลนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบคทีเรียไบโอดีเซลประสิทธิภาพปรับปรุงพันธุ์ปลานิลปาล์มน้ำมันโปรตีนผลกระทบผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพริกพลังงานพลังงานทดแทนภาษาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังยางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โลจิสติกส์สบู่ดำสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุกรสุนัขหลักสูตรอ้อยอาหารอุตสาหกรรมเอทานอล

Department

วิทยาเขตบางเขน

 • งานวิจัย: 510
 • บทความ: 529
 • ประชุมวิชาการ: 81
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 18
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 15
 • รางวัล: 9

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • งานวิจัย: 107
 • บทความ: 140
 • ประชุมวิชาการ: 8
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 1
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 1
 • รางวัล: 1

วิทยาเขตศรีราชา

 • งานวิจัย: 27
 • บทความ: 51
 • ประชุมวิชาการ: 10
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 1
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 3

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 • งานวิจัย: 27
 • บทความ: 31
 • ประชุมวิชาการ: 3
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 2

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • งานวิจัย: 0
 • บทความ: 0
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

Top Click

Recent View