งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal & Conference

จำนวนบทความและการประชุม

Half life

จำนวนคนทีทำผลงานได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ทุนอุดหนุนวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยในปี 2024

5

SCI

ผลงานตีพิมพ์ในฐาน SCI ปี 2024

461

Scopus

ผลงานตีพิมพ์ในฐาน Socpus ปี 2024

โครงการวิจัย

โครงการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นปี 2024

Interest

adsorptionalgaeAntioxidantantioxidant activityBangkokbiodieselBiodiversitybiological controlbiomassBroilerCassavachitosanClimate changeCOVID-19diversitydogEthanolFood safetyGenetic diversityGISgrowthinnovationKnowledge Managementmaizemangomechanical propertiesmorphologyNatural RubberoptimizationPCRperformanceproteinQualityRemote SensingRenewable EnergyriceSimulationsugarcaneSustainable Developmenttissue culturewater qualityyieldการจัดการความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการท่องเที่ยวการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์ไก่เนื้อข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ฐานข้อมูลถั่วเหลืองทุเรียนนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบคทีเรียไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปลานิลปาล์มน้ำมันโปรตีนผลกระทบผู้สูงอายุพริกพลังงานพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังยางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โลจิสติกส์วิสาหกิจชุมชนสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุกรสุนัขหลักสูตรอ้อยอาหารอุตสาหกรรม

Department

บางเขน

 • งานวิจัย: 356
 • บทความ: 415
 • ประชุมวิชาการ: 60
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 23
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 13

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • งานวิจัย: 85
 • บทความ: 81
 • ประชุมวิชาการ: 7
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 6
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 7

วิทยาเขตศรีราชา

 • งานวิจัย: 34
 • บทความ: 41
 • ประชุมวิชาการ: 3
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 2

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 • งานวิจัย: 50
 • บทความ: 21
 • ประชุมวิชาการ: 2
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 4
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 1

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • งานวิจัย: 0
 • บทความ: 0
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

Top Click

Recent View