Search Result of "GIS"

About 467 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสุขภาพชุมชน (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Orasa Suksawang, Associate Professor, ImgChatree Krabuanrat,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

GIS-based for Rural Aquaculture and Conservation Agriculture

ผู้แต่ง:ImgDr.Puvadol Doydee, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2008

หัวเรื่อง:DEVELOPING PRR Processing SOFTWARE TO PROCESS PRR2600 DATA

Img

งานวิจัย

การสำรวจข้อมูล GIS ทั่วประเทศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแปลงอ้อยเพื่อสร้างแนวทางการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ปีที่ 3 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด 237หมู่ 2 บ้านสาวเอ้ ต. หินเหล็กไฟ อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจร : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางยุพา ปานแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางฤดี ธีระวนิช, Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgนางสาวพิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภูวาเดช โหราเรือง, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับสบู่ดำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตรา วัฒนา, Imgนายคมสัน คีรีวงศ์วัฒนา

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12345678910...