Person Image

  Education

  • Ph.D. (Civi Engineering - Water resources planning and managment), Colorado State University , USA, 2539
  • Master of Science (Irrigation Engineering) , University of Southampton , uk, 2533
  • วศ.บ.(วิผสวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Adaptation strategiesagricultural water use managementAgricultureBalanced ScorecardBODChiclimate changeclimate change adaptationclosure damconflictdam breach analysisdiversion damDODrought impactsfloodingGroundwater System AnalysisHydrologice modelInundation-Type Irrigation ProjectKaeng Krachan damland use changeLawMunOperated indicatorPerceptionPhetchaburi river basinphysical modelPolicyPrecipitationprobable maximum floodRadarRadar rainfallrainfall-runoff modelregulating gateResult-Based Performancesriversewageswine farmWaterWater conflictwater managementwater qualityการจัดการน้ำการบริหารจัดการการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฏจักรการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำเพื่่อการเกษตรการประเมินความแห้งแล้งการประเมินผลผลิตพืชการประเมินผลสัมฤทธิ์การประหยัดน้ำการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการปลดปล่อยกาซมีเทนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิิอากาศการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระดับแปลงนาการเพิ่มผลผลิตการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำชลประทานการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมการวางแผนการพัฒนาการวิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนการให้น้ำแบบร่องคูการให้น้ำแบบหยดการไหลเกณฑ์บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเกษตรข้าวเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเขื่อนแก่งกระจานคลองสุนัขหอนความต้องการใช้น้ำชลประทานความต้องการน้ำของพืชความต้องการน้ำของมันสำปะหลังความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรความเป็นธรรมค่าชลประทานคุณภาพน้ำชลประทานชลศาสตร์ดรรชนีแสดงผลสัมฤทธิ์ในการชลประตะกอนทรัพยากรน้ำเทคนิคส่งน้ำของระบบคลองนาข้าวน้ำศูนย์ความเป็นเลิศสถาณการณ์น้ำสปริงเกลอร์สัมประสิทธิ์พืชสายยางน้ำซึมสิ่งแวดล้อมหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตรห้วยองคตอุโมงค์ผันน้ำ

  Interest

  Groundwater System Analysis

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก