ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Canal Automationclimate changeConservationDroughthydrologyirrigationmixed integer linear programmingPhetchaburi River Basinprincipal component analysisproduction planningRemote sensingRoyal Rainmakingrunoffsupply chain managementSWATSWAT modelTangerineUpper Ping river basinWater ManagementWater Requirementก๊าซขยะการกัดเซาะการเคลื่อนตัวของตะกอนดินการจัดการโซ่อุปทานการจัดการน้ำการชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการบริหารจัดการน้ำการประเมินผลสัมฤทธิ์การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพิบัติของเขื่อนการมีส่วนร่วมการวางแผนการผลิตการวิเคราะห์แนวโน้มการสำรวจระยะไกลการอนุรักษ์ดินและน้ำกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มขยะเขื่อนแก่งกระจานความต้องการน้ำความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรคุณภาพน้ำชลประทานโซ่อุปทานตะกอนน้ำน้ำท่วมน้ำท่าน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้แบบจำลอง TRENDแบบจำลองคอมพิวเตอร์แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มแบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าประปาบาดาลประสิทธิภาพปริมาณน้ำในบรรยากาศปริมาณน้ำหลากที่อาจเป็นไปได้ปริมาณน้ำหลากสูงสุดปริมาณฝนสูงสุดปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ผักกาดหอมผ้าใบคอนกรีตฝนเทียมฝนภาคพื้นดินฝนหลวงพัทยาพื้นที่ชุ่มน้ำไฟฟ้าภัยแล้งมะพร้าวน้ำหอมมันสำปะหลังมูลฝอยแม่น้ำลำภาชีระบบช่วยตัดสินใจระบบภูมิสารสนเทศน์ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำลำภาชีโลจิสติกส์วิธีการย่อส่วนทางสถิติวิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมชลศาสตร์ศูนย์ความเป็นเลิศสปริงเกลอร์ส้มเขียวหวานสมดุลน้ำในอ่างเก็บน้ำสระเก็บน้ำสับปะรดพันธุ์เพชรบุรีสัมประสิทธิ์พืชสายยางน้ำซึมสิ่งแวดล้อมอุทกพลศาสตร์อุทกภัยอุทกวิทยาไฮโดรกราฟน้ำท่วม


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 35 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 10.92 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 118 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 103 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 69 โครงการ)
 • ทุนนอก 97 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 62 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 52 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 254 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 110 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 144 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 91 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 85 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)