ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

canal automationclimate changeconservationDroughthydrologyIrrigationPhetchaburi River Basinprincipal component analysisRemote sensingRoyal RainmakingRunoffSWATSWAT modelUpper Ping River BasinWater ManagementWater Requirementก๊าซขยะการกัดเซาะการเคลื่อนตัวของตะกอนดินการจัดการน้ำการชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการบริหารจัดการน้ำการประเมินผลสัมฤทธิ์การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพิบัติของเขื่อนการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การมีส่วนร่วมการลดความเสี่ยงการวิเคราะห์แนวโน้มการสำรวจระยะไกลการอนุรักษ์ดินและน้ำขยะข้าวเขื่อนแก่งกระจานความชื้นในดินความต้องการใช้น้ำความต้องการน้ำความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรคุณภาพน้ำชลประทานใช้ประโยชน์ตะกอนนาข้าวน้ำน้ำท่วมน้ำท่าน้ำหยดน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้แนวทางปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำบริหารจัดการน้ำแบบจำลอง TRENDแบบจำลองคอมพิวเตอร์แบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าประปาบาดาลประสิทธิภาพปริมาณน้ำท่าปริมาณน้ำในบรรยากาศปริมาณน้ำหลากที่อาจเป็นไปได้ปริมาณน้ำหลากสูงสุดปริมาณฝนสูงสุดปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ผ้าใบคอนกรีตฝนเทียมฝนภาคพื้นดินฝนหลวงพัทยาพื้นที่ชุ่มน้ำไฟฟ้าภัยแล้งมันสำปะหลังมูลฝอยแม่น้ำลำภาชีระบบช่วยตัดสินใจระบบภูมิสารสนเทศน์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำลำภาชีวอเตอร์ฟรุตปริ้นวิธีการย่อส่วนทางสถิติวิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมชลศาสตร์ศูนย์ความเป็นเลิศสปริงเกลอร์สมดุลน้ำในอ่างเก็บน้ำสระเก็บน้ำสัมประสิทธิ์พืชสายยางน้ำซึมสิ่งแวดล้อมแหล่งกำเนิดอุทกพลศาสตร์อุทกภัยอุทกวิทยาไฮโดรกราฟน้ำท่วม

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 35 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 10.92 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 130 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 109 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 80 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 97 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 63 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 283 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 123 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 160 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 94 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 87 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 13 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)