ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

canal automationclimate changeConservationDroughthydrologyirrigationPhetchaburi river basinprincipal component analysisremote sensingRoyal RainmakingrunoffSWATSWAT modelUpper Ping River BasinWater ManagementWater Requirementก๊าซขยะการกัดเซาะการเคลื่อนตัวของตะกอนดินการจัดการน้ำการชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการบริหารจัดการน้ำการประเมินผลสัมฤทธิ์การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพิบัติของเขื่อนการมีส่วนร่วมการวิเคราะห์แนวโน้มการสำรวจระยะไกลการอนุรักษ์ดินและน้ำขยะข้าวเขื่อนแก่งกระจานความชื้นในดินความต้องการน้ำความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรคุณภาพน้ำชลประทานใช้ประโยชน์ตะกอนเทคโนโลยีสารสนเทศนาข้าวน้ำน้ำท่วมน้ำท่าน้ำในดินน้ำในบรรยากาศน้ำบาดาลน้ำหยดน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้แนวทางปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำบริหารจัดการน้ำแบบจำลองแบบจำลอง MIKE21แบบจำลอง SWATแบบจำลอง TRENDแบบจำลองคอมพิวเตอร์แบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าประปาบาดาลปริมาณน้ำท่าปริมาณน้ำในบรรยากาศปริมาณน้ำหลากที่อาจเป็นไปได้ปริมาณน้ำหลากสูงสุดผ้าใบคอนกรีตฝนเทียมฝนภาคพื้นดินฝนหลวงพัทยาพื้นที่ชุ่มน้ำไฟฟ้าภัยแล้งมันสำปะหลังมูลฝอยแม่น้ำลำภาชีระบบช่วยตัดสินใจระบบภูมิสารสนเทศน์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำลำภาชีวิธีการย่อส่วนทางสถิติวิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมชลศาสตร์ศูนย์ความเป็นเลิศสปริงเกลอร์สมดุลน้ำในอ่างเก็บน้ำสระเก็บน้ำสัมประสิทธิ์พืชสายยางน้ำซึมสิ่งแวดล้อมแหล่งกำเนิดอุทกพลศาสตร์อุทกภัยอุทกวิทยาไฮโดรกราฟน้ำท่วม

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 35 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 10.92 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 133 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 111 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 83 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 101 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 63 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 313 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 138 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 175 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 94 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 87 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 14 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)