วิทยาเขตกำแพงแสน

132

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

104

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

anthracnoseAntioxidantbananabiological controlbroilerCassavachitosanDiagnosisdiversitydurianEscherichia coliethyleneGenetic diversitygrowthMaizemangomechanical propertiesMungbeanNear infraredNIRnucleopolyhedroviruspepperperformanceQualityricesugarcaneThai Learnerstomatowater qualityzinc oxideZnOกล้วยกวาวเครือขาวการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการจัดการความรู้การจัดการน้ำการจัดการเรียนรู้การเจริญเติบโตการท่องเที่ยวการบริหารจัดการน้ำการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรอินทรีย์ไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความพึงพอใจความหลากหลายคุณภาพน้ำเครื่องจักรกลเกษตรโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ชุมชนฐานข้อมูลถั่วเขียวทัศนคติทุเรียนนวัตกรรมน้ำตาลนิสิตปริญญาตรีแบคทีเรียปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผักตบชวาผู้สูงอายุฝรั่งพริกพลังงานทดแทนพันธุ์อ้อยมะเขือเทศมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะละกอมันสำปะหลังแมลงน้ำโลจิสติกส์วิตามินซีสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตส้มโอสารต้านอนุมูลอิสระสิ่งแวดล้อมสุกรอ้อยอาหารอาหารสัตว์อุณหภูมิเอทานอล

Executives

รองอธิการบดี

ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fvetacp@ku.ac.th

Tel.: 034-351-901-3

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. ศุภชัย เหมือนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ องค์กร วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: faasscm@ku.ac.th

Tel.:

นาย กฤษณะ จันทรโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengknj@ku.ac.th

Tel.: 034351851

นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fedutsk@ku.ac.th

Tel.: 081-4231970

ดร. ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: faassds@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1895 ต่อ 7625

ดร. จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengckp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

นาย ศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: feduscs@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1898

ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: agrsura@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892

ดร. จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengckp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

ดร. กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: faaskpp@ku.ac.th

Tel.: 08-1623-0398

ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fedutrta@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2901

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengnwk@ku.ac.th

Tel.: 034-351851

ดร. ทิฆัมพร พันลึกเดช, อาจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail:

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 734 คน (ศาสตราจารย์ 3 คน, รองศาสตราจารย์ 67 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 214 คน, อาจารย์ 230 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 5 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 7 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 15 คน, นายสัตวแพทย์ 33 คน, นักวิทยาศาสตร์ 21 คน, นักวิชาการศึกษา 9 คน, นักวิชาการสัตวบาล 5 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักวิจัย 25 คน, นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 2 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 2 คน, นักวิชาการเกษตร 45 คน, บรรณารักษ์ 1 คน, ครู 1 คน, พนักงานห้องทดลอง 2 คน, วิศวกร 7 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 2 คน, นักวิชาการพัสดุ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, พนักงานการเกษตร 2 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 2 คน, ช่างเครื่องยนต์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 37 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 52,487.08 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 241 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 163.72 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1090 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 782 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 79 โครงการ, ผู้ประสานงาน 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 772 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 10 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 57 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 41 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 44 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 3004 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2606 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 168 โครงการ, ผู้ประสานงาน 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1494 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 14 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2717 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2210 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 100 โครงการ, ผู้ประสานงาน 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1522 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ, อื่นๆ 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 9380 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4941 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4439 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 115 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 27 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 64 เรื่อง, สิทธิบัตร 21 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 17 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 17 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2421 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2089 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 46 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 184 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 102 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 869 รางวัล (เกียรติบัตร 220 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 257 รางวัล, ประชุมวิชาการ 392 รางวัล)