วิทยาเขตกำแพงแสน

139

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

143

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Anaerobic digestionanthracnoseantioxidantbananabiogasbiological controlbroilerCassavachitosandegradationdiversitydurianEscherichia coliethyleneGenetic diversitygrowthMaizemangomechanical propertiesmethaneMungbeanNear infraredNIRnucleopolyhedroviruspepperperformanceQualityricesugarcanetomatozinc oxideZnOกล้วยกวาวเครือขาวกะเพราก๊าซชีวภาพการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการจัดการความรู้การจัดการน้ำการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวการบริหารจัดการน้ำการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรอินทรีย์ไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำเครื่องจักรกลเกษตรโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ฐานข้อมูลถั่วเขียวทัศนคติทุเรียนนวัตกรรมน้ำตาลนิสิตปริญญาตรีแบคทีเรียปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันปุ๋ยอินทรีย์โปรตีนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุฝรั่งพริกพลังงานทดแทนมะเขือเทศมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะละกอมันสำปะหลังเมล็ดพันธุ์โลจิสติกส์วิตามินซีสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตส้มโอสารต้านอนุมูลอิสระสิ่งแวดล้อมสุกรอ้อยอาหารอาหารปลอดภัยอาหารสัตว์อุณหภูมิ

Executives

รองอธิการบดี

ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fvetacp@ku.ac.th

Tel.: 034-351-901-3

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. ศุภชัย เหมือนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ องค์กร วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: faasscm@ku.ac.th

Tel.:

นาย กฤษณะ จันทรโชติ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengknj@ku.ac.th

Tel.: 034351851

นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fedutsk@ku.ac.th

Tel.: 081-4231970

ดร. ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: faassds@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1895 ต่อ 7625

ดร. จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengckp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

นาย ศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: feduscs@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1898

ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: agrsura@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892

ดร. จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengckp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

ดร. กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: faaskpp@ku.ac.th

Tel.: 08-1623-0398

ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fedutrta@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2901

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengnwk@ku.ac.th

Tel.: 034-351851Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1030 คน (อาจารย์ ชำนาญการพิเศษ 3 คน, ศาสตราจารย์ 9 คน, รองศาสตราจารย์ 165 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 330 คน, อาจารย์ 268 คน, นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 2 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 14 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 15 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 10 คน, นายสัตวแพทย์ 35 คน, นักวิทยาศาสตร์ 21 คน, นักวิชาการศึกษา 6 คน, นักวิชาการสัตวบาล 5 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 คน, นักวิจัย 67 คน, นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 20 คน, นักวิชาการเกษตร 14 คน, บรรณารักษ์ 1 คน, นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน, พนักงานห้องทดลอง 2 คน, วิศวกร 5 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 2 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, พนักงานการเกษตร 2 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 4 คน, ช่างเครื่องยนต์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 37 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 52,487.08 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 241 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 163.72 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1137 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 814 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 94 โครงการ, ผู้ประสานงาน 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 823 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 10 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 3213 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2760 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 179 โครงการ, ผู้ประสานงาน 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1629 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 16 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2789 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2243 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 105 โครงการ, ผู้ประสานงาน 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1595 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 7 โครงการ, อื่นๆ 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 10189 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5512 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4677 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 134 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 35 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 73 เรื่อง, สิทธิบัตร 23 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 19 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 19 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2519 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2178 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 47 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 190 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 104 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 922 รางวัล (เกียรติบัตร 228 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 268 รางวัล, ประชุมวิชาการ 426 รางวัล)