Person Image

Administration

Education

 • ศศ.ด. (มวยไทยศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ไทย
 • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • ศศ.บ.(พลสึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

Developmental MethodsElderlyEnergy MetabolismEvaluationExerciseFreshy StudentsMuay Thai CampMuay Thai exerciseNormPhysical fitnessPhysical TestRam WaiKru Muaythaiการดำเนินงานการตัดสินใจเลือกเรียนการตีลูกหน้ามือการบริหารจัดการหลักสูตรการประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ฝึกกีฬาการออกกำลังกายกีฬาไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ครูมวยไทยความเข้มแข็งทางจิตใจค่ายมวยไทยคุณธรรม จริยธรรมคุณภาพการให้บริการโครงการส่งเสริมสุขภาพโคราชไชยาท่อส่งลูกปิงปองทักษะการเตะลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใoทักษะการเล่นลูกสองมือล่างเทเบิลเทนนิสนวัตกรรมบอลยางยืดนิสิตชั้นปีที่ ๑นิสิตชั้นปีที่ ๕แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายปัจจัยที่เลือกเรียนโปรแกรมการฝึกผ้ายืดรัดแขนผู้ประกอบการมวยไทยมวยไทยเชิงอนุรักษ์มวยไทยโบราณเยาวชนรูปแบบการออกกำลังกายโรงเรียนขนาดเล็กลพบุรีสภาพปัญหา ความต้องการ การสอนมวยไทยสมรรถนะสมรรถภาพทางกายหลักสูตรองค์ประกอบ

Interest

การเป็นผู้ฝึกกีฬา, กีฬาไทย

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


แสดงความคิดเห็น

(0)