Person Image

Administration

Education

 • ศศ.ด. (มวยไทยศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ไทย
 • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • ศศ.บ.(พลสึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

Developmental MethodsElderlyEnergy MetabolismEvaluationExerciseFreshy StudentsMuay Thai CampMuay Thai exerciseNormPhysical fitnessPhysical TestRam WaiKru Muaythaiกระสอบทรายการจัดการเรียนการสอนการดำเนินงานการตอบสนองของระบบหัวใจและหายการตัดสินใจเลือกเรียนการตีลูกหน้ามือการบริหารจัดการหลักสูตรการประเมินสมรรถนะการให้บริการการออกกำลังกายคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ครูมวยไทยความเข้มแข็งทางจิตใจความคาดหวังค่ายมวยไทยคุณธรรม จริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพการให้บริการโครงการส่งเสริมสุขภาพโคราชชกลมไชยาท่อส่งลูกปิงปองทักษะการเตะลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใoทักษะการเล่นลูกสองมือล่างเทเบิลเทนนิสนวัตกรรมบอลยางยืดนิสิตชั้นปีที่ ๑นิสิตชั้นปีที่ ๕นิสิตระดับปริญญาตรีแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายปัจจัยที่เลือกเรียนเป้าล่อโปรแกรมการฝึกผ้ายืดรัดแขนผู้ประกอบการพลศึกษามวยไทยมวยไทยเชิงอนุรักษ์มวยไทยโบราณเยาวชนรูปแบบการออกกำลังกายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019โรงเรียนขนาดเล็กลพบุรีสภาพปัญหา ความต้องการ การสอนมวยไทยสมรรถนะสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพหลักสูตรองค์ประกอบ

Interest

พลศึกษา, มวยไทย

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก