Person Image

  Education

  • ศศ.ด. (มวยไทยศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ไทย
  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศศ.บ.(พลสึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  adultarticleboxingCombat sportsDevelopmental MethodsEffort-to-pause ratioElderlyEnergy MetabolismEvaluationExerciseFreshy Studentshigh intensity interval traininghumanknockout genemaleMuay Thai CampMuay Thai exerciseNormPerformance analysis of sportPhysical fitnessPhysical TestprescriptionProfessional Thai boxingRam WaiKru MuaythaiVideo analysisvideorecordingกระดานยืนพายกระสอบทรายการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพการจัดการเรียนการสอนการดำเนินงานการตอบสนองของระบบหัวใจและหายการตัดสินใจเลือกเรียนการตีลูกหน้ามือการบริหารจัดการหลักสูตรการประเมินสมรรถนะการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อย่างยั่งยืนการละเล่นพื้นบ้านการวิเคราะห์เกมการแข่่งขันการให้บริการการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ครูพลศึกษา สมรรถนะ ครูพลศึกษาและสุขศึกษาครูมวยไทยความเข้มแข็งทางจิตใจความคาดหวังค่ายมวยไทยคุณธรรม จริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพการให้บริการโครงการส่งเสริมสุขภาพโคราชชกลมไชยาเด็กปฐมวัยท่องเที่ยวท่อส่งลูกปิงปองทักษะการเคลื่อนไหวทักษะการเตะลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใoทักษะการเล่นลูกสองมือล่างเทเบิลเทนนิสนวัตกรรมบอลยางยืดนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยนิสิตชั้นปีที่ ๑นิสิตชั้นปีที่ ๕นิสิตระดับปริญญาตรีแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายปัจจัยที่เลือกเรียนเป้าล่อโปรแกรมการฝึกโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผ้ายืดรัดแขนผู้ประกอบการพลศึกษาฟุุตซอลมวยมวยไทยมวยไทยเชิงอนุรักษ์มวยไทยโบราณเยาวชนรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบการออกกำลังกายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019โรงเรียนขนาดเล็กลพบุรีวิถีชีวิตใหม่ศาสตร์พระราชาสถาบันสอนมวยไทยสภาพปัญหา ความต้องการ การสอนมวยไทยสมรรถนะสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพหลักสูตรองค์ประกอบ

  Interest

  พลศึกษา, มวยไทย

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ(ผู้ปฏิบัติหน้าที่) ศูนย์กีฬา กำแพงแสน
  • มิ.ย. 2565 - ม.ค. 2566 ผู้อำนวยการกอง (ผู้รักษาการแทน) กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
  • มี.ค. 2561 - ก.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • ก.ค. 2560 - ก.พ. 2561 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • มี.ค. 2558 - ก.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • ต.ค. 2556 - มี.ค. 2557 ผู้อำนวยการ(ผู้ปฏิบัติหน้าที่) กองกิจการนิสิต กำแพงแสน
  • ก.พ. 2556 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2554 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องใช้เพื่อประชุม และใช้บ่อ6 ในการจัดกิจกรรม ชั้น 2 อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
   • ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (84)