Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2555

Expertise Cloud

coaching modelDual Vocational Training Systementrepreneurial trainerindustrial educationInformation and Communication TechnologyPre-serviceScience EducationScience Teachersmart farmTeacher Professional DevelopmentTechnological Pedagogical Content KnowledgeTechnological Pedagogical Content Knowledge (TPCK)TPACKกลยุทธ์การจัดการ กลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการโค้ชการจัดการเรียนรู้การจัดบริการการติดตามประเมินผลการท่องเที่ยวเมืองพัทยาการบรหิารโครงการการบริหารการผลิตการบริหารความเสี่ยงการบริหารจัดการการป้องกันการผลักดันการใช้ประโยชน์การพัฒนาการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครูการวางแผนการผลติการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลีข้อเสนอโครงการวิจัยครูฝึกในสถานประกอบการความต้องการความปลอดภัยความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีชุดการสอนชุดฝึกอบรมโซ่อุปทานถังบรรจุภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่องเที่ยวเทคโนโลยีการศึกษานวัตกรรมการศึกษาบทบาทผู้บริหารบทเรียนหนึ่งประเด็นประกันคุณภาพการศึกษาประสิทธิภาพปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้ประกอบการใหม่แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพัฒนาครูมะม่วงนํ้าดอกไม้มาตรการทางกฎหมายเมืองพัทยาระบบการกำกับติดตาม วงจรคุณภาพ ระบบหนุนนำต่อเนื่องระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเมืองพัทยารูปแบบการจัดการความรู้รูปแบบการเชื่อมโยงข้อเสนอโครงการรูปแบบการส่งเสริมอาชีพรูปแบบการสอนงานโลกอนาคตโลจิสติกส์วิจัยเชิงสำรวจวิทยาการคำนวณสมรรถนสะเต็มบิสสาธารณรัฐเกาหลีสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำรวจศักยภาพสินค้าเกษตรห่วงโซ่อุปทานแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก

Interest

กลยุทธ์การจัดการ , การบริหารการผลิต, โลจิสติกส์, ประกันคุณภาพการศึกษา, การบริหารความเสี่ยง, นวัตกรรมการศึกษา

Administrative Profile

 • ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน(ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ม.ค. 2557 - ก.ย. 2558 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารทรู2

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)