Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  coaching modelDesign ThinkingDesign-based learningDigital tool Dual Vocational Training SystemEducational InnovationEnglish as a Second Language (ESL)entrepreneurial trainerfluid dynamicsindustrial educationInformation and Communication Technologymicrocontroller boardPhyphoxphysics experiment kitPre-serviceproblem-solvingScience EducationScience Teachersketching learning techniquesmart farmSocrative AppStudent PerformanceTeacher Professional DevelopmentTechnological Pedagogical Content KnowledgeTechnological Pedagogical Content Knowledge (TPCK)TPACKtutor instructional packageกลยุทธ์การจัดการ กลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการโค้ชการจัดการเรียนรู้การจัดบริการการติดตามประเมินผลการตีโจทย์ปัญหาการท่องเที่ยวเมืองพัทยาการบรหิารโครงการการบริหารการผลิตการบริหารความเสี่ยงการบริหารจัดการการป้องกันการผลักดันการใช้ประโยชน์การพัฒนาการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครูการมีส่วนร่วมการวางแผนการผลติการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลีการออกแบบเป็นฐานกิจกรรมการสอนเสริมข้อเสนอโครงการวิจัยครูฝึกในสถานประกอบการความคิดเชิงออกแบบความต้องการความปลอดภัยความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีชุดการทดลองฟิสิกส์ชุดการสอนชุดกิจกรรมเสริมทักษะชุดฝึกอบรมโซ่อุปทานถังบรรจุภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่องเที่ยวทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเทคนิคการเขียนภาพโครงร่างเทคโนโลยีการศึกษานวัตกรรมการศึกษาบทบาทผู้บริหารบทเรียนหนึ่งประเด็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ประกันคุณภาพการศึกษาประชาชนในท้องถิ่นประสิทธิภาพปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้ประกอบการใหม่แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลศาสตร์ของไหลพัฒนาครูมะม่วงนํ้าดอกไม้มาตรการทางกฎหมายเมืองพัทยาระบบการกำกับติดตาม วงจรคุณภาพ ระบบหนุนนำต่อเนื่องระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเมืองพัทยารูปแบบการจัดการความรู้โลจิสติกส์วิจัยเชิงสำรวจวิทยาการคำนวณสมรรถนสะเต็มบิสสาธารณรัฐเกาหลีสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำรวจศักยภาพสินค้าเกษตรห่วงโซ่อุปทานแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะอาชญากรรมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก

  Interest

  กลยุทธ์การจัดการ , การบริหารการผลิต, โลจิสติกส์, ประกันคุณภาพการศึกษา, การบริหารความเสี่ยง, นวัตกรรมการศึกษา

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ธ.ค. 2562 - พ.ย. 2564 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบองค์กร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
  • ก.พ. 2559 - มิ.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ม.ค. 2557 - ก.พ. 2558 รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
   • ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารทรู2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก