โครงการวิจัยวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2023

341

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

88

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

8

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

205

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

9

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

16

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 113 Project 22 18 0 0
2023 การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ: การปรับปรุงพันธุ์โดยการเหนี่ยวนาให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาจากต้นกาเนิดรังสีใหม่ ซีเซียม-137 (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเครื่องดื่มชะลอการเสื่อมของกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุหลังการผ่าตัดข้อจากโปรตีนจิ้งหรีด ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 สถานภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ และทิศทางงานวิจัยในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 ไลน์บอททุเรียน: ระบบเพื่อช่วยจำแนกอาการโรคและการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดการ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่สำหรับผลผลิตการเกษตรมูลค่าสูง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 ฟาร์มไก่ไฮเทค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อการรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัยและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตทุเรียนและข้าว ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 บทบาทของการแสดงออกของยีนที่ควบุมแคลเซียมไอออนภายในไซโตซอลกับการอ่อนแอต่ออาการสะท้านหนาวของสับปะรดหลังการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาผู้ให้บริการด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Service Provider) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 ถ่ายทอดนวัตกรรมดิจิทัลทางด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะปลูกและการจัดการแปลงอ้อยในกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกอ้อยในพื้นที่ภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 แนวทางปฏิบัติการจัดทำเส้นฐานความสูญเสียอาหารเพื่อการประเมินและจัดการความสูญเสียอาหารตามหลักสากลและบริบทของประเทศไทย (เฟสที่ 2 การถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบซินไบโอติกจากข้าวไทยเพื่อส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาระบบการจัดการกล้วยไม้สกุลหวายแบบแม่นยำสูง ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกมูลค่าสูงเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การวิเคราะห์ระดับความหนักและปริมาณการเคลื่อนที่ขณะแข่งขันฟุตซอล:การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างนักกีฬาชายและหญิง และช่วงเวลาในการแข่งขันที่แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพื้นสนามที่มีผลต่อความต้องการทางสรีรวิทยาและปริมาณการเคลื่อนที่ในขณะแข่งขันฟุตซอล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 กระบวนทัศน์การปรับตัวของเกษตรกรย้ายถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 การประสานงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมผงชงดื่มรสเมล่อนแลคโตสฟรีเสริมสุขภาพผลิตภัณฑ์ พราวด์ ออฟ ดริงค์ (โครงการวิจัยย่อย) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 บรรจุภัณฑ์แอคทีฟย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากการใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อยึดอายุการเก็บรักษาอาหารและลดขยะอาหาร (food waste) โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (GRACZ) และบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การศึกษาและพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2023 การประเมินความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านเบาหวานกับปริมาณแอนโทไซยานินในกะเพราแดงไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การปรับปรุงสายพันธุ์กะเพราที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประเภทใช้ความร้อนและแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทานเพื่อตลาดในประเทศและการส่งออก ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในงานคอนกรีต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 ผลทางอัลลีโลพาทีของกัญชงต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 ประเมินคุณภาพผลผลิต ปริมาณกรดมาลิก และ ไลโคปีนในมะเขือเทศเชอรี่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การใช้แบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญของพืชและการประเมินกลุ่มยีนฟังก์ชันของแบคทีเรียในดิน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 ภาษา ค่านิยม และภาพสะท้อนอุดมการณ์ทางการเมืองจากชื่อพรรคการเมืองไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2498-2566 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การศึกษาคุณสมบัติการชะลอวัยของสารสีแดงจากยีสต์แดง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 รวมชาติอย่างสันติ: วาทกรรมทางการทูตจีนต่อไต้หวัน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 สถานการณ์ ปัญหา และทางออกของเกษตรกรเพื่อลดการเผาอ้อยในจังหวัดกาญจนบุรี: บทสะท้อนจากภาคปฏิบัติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 การพัฒนาระบบบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์ด้วยกระบวนการทำความสะอาดอัตโนมัติสำหรับการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 ไมโครพลาสติกในระบบทางเดินอาหารของปลาเชิงพาณิชย์จากแหล่งน้ำจืดในภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2023 การสังเคราะห์อนุภาคซิงค์นาโนแบบเคมีสีเขียวด้วยสารสกัดหยาบจันทน์แดงและทดสอบการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การศึกษาระดับของโปรตีนและระยะการให้อาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณค่าทางโภชนะของจิ้งหรีดทองดำ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 การพัฒนาสุขภาวะทางสังคมของผู้สูงอายุโดยกระบวนการเครือข่ายแกนนำพฤฒพลังในพื้นที่ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดลักษณะไร้เมล็ดของมะเขือเทศราชินี เชอรี่154 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 สถานการณ์แรงงานพม่าภายใต้สภาพวิกฤตการณ์: การจัดการของชุมชนแรงงานพม่าในอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 การพัฒนาระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 มลพิษของพลาสติก: ผลของการรับสัมผัสไมโครพลาสติกโดยใช้แมลงหวี่เป็นสิ่งมีชีวิตต้นแบบ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในระบบนิเวศน์ทางดินที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักปลังสำหรับการเพิ่มซีลีเนียม สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นประเภทบิสกิตเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การจัดการตนเองในการผลิตข้าวปลอดภัยตามวิถีชุมชนของวิสาหกิจชุมชนข้าวนาป่าหอมพนม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของเกษตรกรชุมชนหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 การพัฒนาทรัพยากรใหม่ทางด้านจีโนมิกส์และการค้นหายีนสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเขียวผิวดำ และถั่วฝักยาว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาการสังเคราะห์คูมาลิน ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา UiO-66 ทางห้องปฏิบัติการและทางทฤษฎี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2023 การสืบค้นเส้นทางการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคในลำไส้และเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส จากฟาร์มสุกรสู่โรงชำแหละและความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนม เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2023 การศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบศักยภาพการผลิต สมรรถภาพที่แสดงออก และความสามารถทางพันธุกรรมของสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การออกแบบระบบการจัดการการเลี้ยงโคขุนโพนยางคำสู่การเป็นชุมชน Net Zero ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาโมเดลการบริหารองค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาความหลากหลายและการพัฒนาเทคนิค Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) เพื่อตรวจสอบไวรัส nucleopolyhedrovirus (NPV) ในหนอนไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของกล้ามเนื้อที่ประเมินด้วยอัลตร้าซาวด์กับการแกว่งของร่างกายผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ชุดเครื่องมือเพิ่มศักยภาพรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเพื่อการทำงานในไร่อ้อย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 แนวทางการใช้กากน้ำตาล วีแนส และปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบ เพื่อเพิ่มผลผลิตและความหวานของอ้อยตอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชผักและผักพื้นบ้าน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การสร้างสายพันธุ์ผักใหม่จากเชื้อพันธุกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การสร้างแผนที่ยีนแบบละเอียดและค้นหาแคนดิเดตยีนที่ควบคุมลักษณะความต้านทานต่อด้วงถั่วเขียวในถั่วเขียวผิวดำ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การจำแนกสารระเหยหลักให้กลิ่นสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของพริกขี้หนูสวน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์การต้านมะเร็งของสารออกฤทธิ์สำคัญกลุ่มฟลาวานจากมะหาด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2023 การจำลองกระบวนการถ่ายเทความร้อนและความชื้นในการอบแห้งมันฝรั่งด้วยการอบแห้งแช่เยือกแข็งร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาระบาดวิทยาเชิงชีวโมเลกุลของเชื้อก่อโรคอินคลูชั่นบอดี้ เฮปาไตติสในประเทศไทยและการพัฒนาชุด ELISA เพื่อตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การนำวัสดุเหลือทิ้งจากการคัดแยกหินมาใช้เป็นมวลรวมละเอียดผสมกับเถ้าลอยเพื่อใช้เป็นวัสดุประสานในการพัฒนาส่วนผสมมอร์ต้าร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การหายใจของดินและสมบัติของดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การตอบสนอง และการปรับตัวของกล้วยหอมพันธุ์การค้าต่อสภาวะเครียดแล้ง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การประเมินศักยภาพของสารกระตุ้นความต้านทานต่อโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในพริก หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเทคนิคทางอณูชีววิทยาเพื่อการตรวจไวรัสแบบแม่นยำและรวดเร็วในทานตะวัน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ผลของกระบวนการผลิตต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและรูปแบบของสารเมแทบอไลต์ในมะเขือเทศเชอรี่สดและอบแห้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากแมงลัก (Ocimum americanum L.) และ มะแขว่น (Zanthoxylum limonella Alston.) ในการยับยั้งเชื้อบิด Eimeria tenella ในระดับห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การสร้างห้องสมุดสายพันธุ์กลายของถั่วเขียวผิวมัน โดยวิธีเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยสารเคมี หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การประเมินศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันไมซ์ซิตี้ของจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ผลของการเสริมเปลือกเมล็ดมะขามและแทนนินต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ผลผลิตแก๊สมีเทน และสมรรถภาพการผลิตของโคลูกผสมโฮลไสตน์ฟรีเชี่ยน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและการป้องกันตนเองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การยอมรับและความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับพันธุ์อ้อยที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ของชาวไร่อ้อยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาแอปพลิเคชันในมือถือบนโทรศัพท์อัจฉริยะเพื่อช่วยในการคั่วกาแฟด้วยการประมวลผลภาพด้วย AI และ Cloud Computing หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 16 6 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางการจำลองแบบระดับโมเลกุลเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางพันธุศาสตร์สัตว์เขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเครื่องจักรกลการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2023 การศึกษาและประเมิน พื้นที่ ประชากร และการเฝ้าระวังการส่งผ่านโรคในสัตว์ป่า (ช้าง กระทิง และวัวแดง) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อการจัดการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2023 การศึกษาการใช้พื้นที่ และโรคติดเชื้อที่สำคัญในกระทิง เพื่อเฝ้าระวังการส่งผ่านโรคระหว่างกระทิงและสัตว์ปศุสัตว์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดดิจิทัลอย่างยั่งยืนของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรปลานอกกระชังในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การใช้เถ้าก้นเตาเป็นวัสดุประสานร่วมกับวัสดุเสริมแรงไฟเบอร์กลาสเพื่อผลิตคอนกรีตเสริมเหล็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การออกแบบและผลิตเครื่องจักรระบบเก็บก้อนขนมปังออกจากบล็อก เพื่อลดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาศักยภาพห่วงโซ่การผลิตแพะในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การวิจัยด้านโลจิสติกส์และระบบราง พ.ศ. 2566 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการกำจัดขยะอินทรีย์ ในบริบทชุมชนเมืองเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเทคนิคดิจิตอลพีซีอาร์สำหรับตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวของของอ้อย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การวิเคราะห์โครงสร้างประชากรจากข้อมูลจีโนมของเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas spp. สาเหตุโรคใบจุดในพริกและมะเขือเทศในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การพัฒนาการใช้โดรนทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ของภาครัฐ สำหรับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษาโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดไร่ลูกผสมที่พัฒนาโดยภาครัฐโดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดไร่ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษาโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การประเมินผลผลิตและเสถียรภาพผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวดีเด่นเพื่อปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้งเขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดชักนำการเกิดแฮพลอยด์และสายพันธุ์แท้ข้าวโพดดับเบิลแฮพลอยด์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (ปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การศึกษาไรสี่ขาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 การพัฒนาผงโปรตีนไฮโดรไลเซตจากจิ้งหรีดเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบฟังก์ชันสำหรับลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยการบูรณาการงานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาครัฐ (ปีที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม-เนื้อกะทิแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ_ปี 3 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอม ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย:วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง (ปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองสวนหมาก ปีที่ 3 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การประเมินพันธุ์และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตถั่วเหลืองในเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์ลดต้นทุนจากทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยบนฐานเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจบีซีจีโมเดล หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 โรคกิ่งแห้งของทุเรียน: ความสัมพันธ์ของเชื้อรา Fusarium spp. กับ Nectria spp. และปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การจัดการธาตุสังกะสีและการตอบสนองทางสรีรวิทยาเพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในดินด่างภายใต้สภาพดินไร่และดินนา (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 1 1 0 0
2023 โครงการผลของ OxC ในการอนุบาลลูกกุ้งต่อการเติบโต และภูมิคุ้มกัน ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2023 การใช้ประโยชน์กากตะกอนจาก บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตสารปรับปรุงดิน และปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สำหรับการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 โครงการการศึกษาสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อสายพันธุ์ต่างๆ ภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อมในเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 การทำให้วัสดุอินทรีย์เหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลเป็นศูนย์ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 1 0 0
2023 โครงการวิจัยวิเคราะห์จุลินทรีย์และชีวโมเลกุลในปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
แหล่งทุนต่างประเทศ 1 0 0 0
2023 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนวิถีแห่งสายน้ำตามแนวทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์: ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 การใช้ประโยชน์กากตะกอนจาก บริษัท ออร์แกนิค แอนด์ ไบโอโลจี จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สำหรับการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 การใช้ประโยชน์กากกาแฟจาก บริษัท คิง สเปรย์ ดรายอิ้ง เทคโนโลยี จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สำหรับการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 โครงการประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการจัดการน้ำชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีที่ 4 และโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ความมั่นคงน้ำ ระดับชุมชน ระยะที่ 2 มั่นคงอาหารและผลผลิต (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 การพัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมซัลเฟอร์รุ่นใหม่ โดยใช้วัสดุคาร์บอนไนไตรด์ที่มีโครงสร้างในระดับนาโนเมตรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 การทดสอบประสิทธิภาพของดินภูเขาไฟในการเป็นสารเสริมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 การรีโปรแกรมเมตาโบลิซึมของเดนไดรติกเซลล์ และแมคโครฝาจด้วยอนุภาคนาโน เพื่อการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดในโรคลูปัสและภาวะติดเชื้อจากกระแสโลหิต ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 ศักยภาพสารพรีไบโอติกจากเห็ดป่าที่รับประทานได้ในจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับการฟื้นฟูไมโครไบโอมลำไส้ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 การพัฒนากลยุทธ์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสังคมสูงวัยอย่างเต็มที่บนฐานทางสังคม บ้านเขาสวนหลวง อ.เมือง จ.ราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 โครงการวิจัยนวัตกรรมแหล่งโปรตีนใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพของตั๊กแตน (Orthoptera) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ขับเคลื่อนธุรกิจชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 การประยุกต์ถ่านชีวภาพจากเศษไม้แปรรูป เพื่อศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 การพัฒนากระบวนการจัดการน้าเสียจากบ้านเรือนริมคลองเจ๊ะเหมด้วยกลไกชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 การวิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร พืช และปศุสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชและน้ำส้มควันไม้ในการป้องกันและกําจัดแมลงหวี่ขาว หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์จาก Bacillus subtilis สายพันธุ์ OK1101 เพื่อกำจัดข้าววัชพืชในนาข้าว ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 โครงการธนาคารต้นแจงปีที่ 3 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 ความหลากหลายของผีเสื้อและหิ่งห้อยในเขตลุ่มแม่น้ำสงครามตอนล่าง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 โครงการเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันของบริษัทโกลด์เด้นเทเนอร่า จำกัด ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 44 Project 1 3 0 0
2023 การเสริมพลังครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา เพื่อการสร้างอาชีพของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 กระชายขาวผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 เวชสำอางลิปบาล์มเพื่อสุขภาพจากน้ำมันฟักข้าว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การวิจัยพัฒนาสารให้กลิ่นรสกะเพราและสะระแหน่จากวัตถุดิบสายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสารให้กลิ่นรสของไทย ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 รูปแบบการรับรู้ของธุรกิจบริการผ่านสื่อออนไลน์เพื่อรองรับการดำรงชีวิตแบบปรกติใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือภายใต้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพเรื่องงานดอกไม้สดของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเกมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ 4 เกษตรน่ารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรจากเปลือกไข่โรงฟักสนับสนุนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบตรวจวัดความอ่อนแก่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองแบบไม่ทำลายด้วยการรวมเทคนิคการวัดภาพไฮเปอร์สเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้ และเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่าย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การวิเคราะห์ความอ่อนแก่ทุเรียนด้วยเทคนิค Photonics หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การบริหารจัดการและพัฒนาระบบการจ่ายน้ำประปา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2023 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การปลูกผักวิถีใหม่ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนบ้านห้วยด้วน ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การวิจัยพื้นฐานทางกีฏวิทยาของแมลงที่มีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 นวัตกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพคุณสมบัติพิเศษจากโปรตีนไหมเซริซิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเซริซินแอกทีฟร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับบรรเทาแผลจากเยื่อบุช่องปากอักเสบ และแผลร้อนในในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การยกระดับศักยภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และมูลค่าเพิ่มของมะพร้าวน้ำหอมไทยด้วยงานวิจัยพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะความหวาน ขนาดผลและอาการเปลือกแตกในมะพร้าว เพื่อรองรับการพัฒนาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมคุณภาพสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 เทคโนโลยีแม่นยำในการจัดการระบบดิน-พืช-อากาศเพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพผลของมะพร้าวนํ้าหอม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การจัดการแมลงและไรศัตรูมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเพิ่มผลผลิตคุณภาพสูงและลดการสูญเสีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดหรือทดแทนการใช้สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ (SMS) ในมะพร้าวอ่อนน้าหอม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาปัจจัยของกระบวนการไฮโดรเทอมัลคาร์บอไนเซชันในการปรับปรุงเปลือกกุ้งจาก กระบวนการแปรรูปเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับการ ผลิตวัสดุคาร์บอนรูพรุนสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2023 การพัฒนาวัสดุผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ปรับปรุงด้วยแอคติเวทคาร์บอนจากผักตบชวาหรือกันชงสำหรับใช้เป็นวัสดุกระตุ้นเชิงแสงที่มีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดบำบัดยากำจัดศัตรูพืชตกค้างในน้ำเสียภาคการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การผลิตแหนเป็ดและใช้ปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช การมิเนอรัลไลเซชันของไนโตรเจนและแบคทีเรียไมโครไบโอมในดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ประสิทธิภาพของการใช้แบคทีเรียตรึงเซลล์เพื่อส่งเสริมการเจริญของพืชสำคัญทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อความหลากหลายและสังคมจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2023 การพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียว KUML4 ให้ต้านทานต่อด้วงเจาะเมล็ดและโรคใบจุดสีน้ำตาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ คลองสวย น้ำใส กรณีศึกษา คลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การค้นหาพันธุ์กล้วยต้านทานโรค, พัฒนาเครื่องมือและเชื้อพันธุกรรมสำหรับลักษณะต้านทานโรคเหี่ยว (Blood disease) ของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2023 การประเมินเชื้อพันธุกรรมกล้วย, พัฒนาเครื่องมือและเชื้อพันธุกรรมสำหรับลักษณะต้านทานโรคเหี่ยว (Blood disease) ของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคเหี่ยวของกล้วยเพื่อใช้เป็นยีนเป้าหมายในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาระบบการปรับแต่งจีโนมของกล้วยด้วยเทคนิค CRISPR/Cas9 เพื่อพัฒนาพันธุ์กล้วยให้ต้านทานต่อโรคเหี่ยวของกล้วย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมกล้วยของไทยในสภาพเย็นยิ่งยวด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 โมเดลการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศแบบแม่นยำด้วยเทคโนโลยี CRISPR/Cas9 เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสายพันธุ์ชักนำการเกิดแฮพลอยด์ด้วยเทคโนโลยี CRISPR/Cas9 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับตรวจสอบยีน centromeric histone H3 (CENH3) ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งเซนโทรเมียร์บนโครโมโซม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาและศึกษาสมบัติของฟิล์มที่เตรียมจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและโปรตีนที่สกัดจากวัสดุเหลือทิ้งจากถั่วเหลือง (โอคารา) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและปริมาณสารสำคัญของต้นอ่อนผักสีม่วงแดงเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ความยาวคลื่นและระยะเวลาที่ได้รับแสงต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นอ่อนผักสีม่วงแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาระบบบำบัดในการย่อยสลายไมโครพลาสติกแบบผสมผสานด้วยนาโนคอปเปอร์ออกไซด์/บิสมัทวานาเดตและเม็ดบีดส์แอลจิเนตตรึงจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การประเมินศักยภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเดิมในการกำจัดไมโครพลาสติกและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบฯโดยใช้หลักการกักกันทางชีวภาพด้วยพืชพรรณผสมผสาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 โครงการศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวจากฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างในเมืองรองติดแม่น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การบริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวชุมชนแบบคาร์บอนนิวทรัล ตำหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 แนวทางการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชนแบบคาร์บอนนิวทรัล ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การเพิ่มมูลค่าขยะชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวชุมชนแบบคาร์บอนนิวทรัล ตำหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 25 Project 0 1 0 0
2023 การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินที่มีผลต่อการป้องกันโรคจากเชื้อ Fusarium spp. และการชะลอการเคลื่อนย้ายธาตุไนโตรเจนทางดินในพืชทุเรียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 ผลของการเสริมโพสไบโอติกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ และคุณภาพมูล ของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารไก่เนื้อที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ (2/2565) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 ผลของการเสริม Ronozyme ProAct 360 ต่อสมรรถภาพการผลิตและประเมินผลทางเศรษฐกิจของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2023 ผลของการเสริมพรีไบโอติกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ และคุณภาพมูล ของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 ผลของโปรไบโอติกต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไส้ ระบบภูมิคุ้มกัน และการประเมินคุณภาพซากของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 ผลของน้ำมันหอมระเหยต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และ coccidian oocyte ในแกลบของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2023 การใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการบริหารจัดการโรคของทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กะเพรา ปีที่ 4 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 การพัฒนาพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ 2566 หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 ชนิดและปริมาณการแพร่กระจายของหอยกะพงเทศในทะเลสาบสงขลาและองค์ประกอบชนิดแพลงก์ตอนที่พบในระบบทางเดินอาหาร ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 การใช้ประโยชน์กำมะถันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 การรวบรวมและศึกษาข้อมูลมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินมูลค่าไม้มีค่าเพื่อการบริหารจัดการปลูกไม้มีค่า เพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และหลักประกันที่มั่นคง ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อ Zn-Ion ต่อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 ผลของซีลีเนี่ยมอินทรีย์และสารช่วยย่อยไขมันในอาหารกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2023 การประเมินผลของผลิตภัณฑ์ยีสต์ในอาหารกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 1 0 0
2023 ผลของ Salmon soluble protein ในอาหารกุ้งต่อการเติบโต ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2023 สัดส่วนของปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ และโพแทสเซียมซัลเฟต ต่อองค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพของเมล่อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์เพิ่มประสิทธิภาพด้วยไปโอไมโครแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 ผลของการเสริม Feed additive ต่อประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของโคนม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 การพัฒนาอายุการเก็บรักษา และวิธีการบรรจุของผลิตภัณฑ์แป้งข้าวสำเร็จรูปสำหรับทำบราวนี่ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 การศึกษาเปรียบเทียบอาหารสุกรอนุบาล และโปรแกรมการกินอาหารในสุกรระยะรุ่น-จับขาย ต่อสมรรถภาพการผลิต และลักษณะของซาก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 Determinants and Designing a STEM Career Maturity Program for Prospective Teachers: UNNES - Kasetsart University Collaboration Research ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2023 การสำรวจนวัตกรรมเกษตรเท่าทันภูมิอากาศที่มีศักยภาพในการเกษตรไทยเบื้องต้น ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาผลิตภัณฑสารประกอบแคลเซยีมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่เพื่อใช้ในการปรับสภาพดินเปรี้ยว ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0