การประยุกต์ใช้กับดักฟีโรโมนเพศสังเคราะห์เพื่อควบคุมประชากรผีเสื้อในการผลิตทุเรียน: ซิสเทมาติกส์และองค์ประกอบฟีโรโมนของผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนสกุล Mudaria