Person Image

  Education

  • วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554
  • วท.ม. (กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  Interest

  กีฏวิทยาทางการเกษตร , อนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ , ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด , นิเวศวิทยา , เนื้อเยื่อวิทยา , พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง , ความหลากหลายทางชีวภาพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 1 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of extraction methods on protein properties obtained from paddy rice and germinated paddy riceLikittrakulwong W., Poolprasert P., Srikaeo K.2021PeerJ
  9
  18
  2Effects of physiological conditioning on behavioral avoidance by using a single age group of Aedes aegypti exposed to deltamethrin and DDTPolsomboon S., Poolprasert P., Bangs M., Suwonkerd W., Grieco J., Achee N., Parbaripai A., Chareonviriyaphap T.2008Journal of Medical Entomology
  45(2),pp. 251-259
  16
  3Human-landing patterns of anopheles dirus sensu lato (Diptera: Culicidae) in experimental huts treated with DDT or deltamethrinMalaithong N., Polsomboon S., Poolprasert P., Parbaripai A., Bangs M., Suwonkerd W., Pothikasikorn J., Akratanakul P., Chareonviriyaphap T.2010Journal of Medical Entomology
  47(5),pp. 823-832
  14
  4Bioactive compounds content and their biological properties of acetone extract of Cuscuta reflexa Roxb. grown on various host plantsTanruean K., Poolprasert P., Kumla J., Suwannarach N., Lumyong S.2019Natural Product Research
  33(4),pp. 544-547
  13
  5Histopathological finding of liver and kidney tissues of the yellow mystus, hemibagrus filamentus (Fang and chaux, 1949), from the Tapee River, ThailandSenarat S., Kettratad J., Poolprasert P., Yenchum W., Jiraungkoorskul W.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
  37(1)
  13
  6Biting patterns of Anopheles minimus complex (Diptera: Culicidae) in experimental huts treated with DDT and deltamethrinPolsomboon S., Poolprasert P., Suwonkerd W., Bangs M., Tanasinchayakul S., Akratanakul P., Chareonviriyaphap T.2008Journal of Vector Ecology
  33(2),pp. 285-292
  11
  7Health status in wild and captive short mackerel, Rastrelliger brachysoma from Thailand: HistopathologySenarat S., Kettratad J., Tipdomrongpong S., Gerald Plumley F., Jiraungkoorskul W., Poolprasert P.2018Songklanakarin Journal of Science and Technology
  40(5),pp. 1090-1097
  10
  8Cannabinoids from inflorescences fractions of trema orientalis (l.) blume (cannabaceae) against human pathogenic bacteriaNapiroon T., Tanruean K., Poolprasert P., Bacher M., Balslev H., Poopath M., Santimaleeworagun W.2021PeerJ
  9
  10
  9Phytochemical analysis and evaluation of antioxidant and biological activities of extracts from three clauseneae plants in Northern ThailandTanruean K., Poolprasert P., Suwannarach N., Kumla J., Lumyong S., Lumyong S.2021Plants
  10(1),pp. 1-18
  10
  10Histological study of the intestine of Stoliczkae's Barb Puntius stoliczkanus (Day, 1871) (Cypriniformes: Cyprinidae)Senarat S., Yenchum W., Poolprasert P.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(2),pp. 247-251
  8
  11Genetic structure and gene flow of Anopheles minimus and Anopheles harrisoni in Kanchanaburi Province, ThailandPoolprasert P., Manguin S., Bangs M., Sukhontabhirom S., Poolsomboon S., Akaratanakul P., Chareonviriyaphap T.2008Journal of Vector Ecology
  33(1),pp. 158-165
  7
  12Process optimization of microwave assisted simultaneous distillation and extraction from siam cardamom using response surface methodologySuttiarporn P., Wongkattiya N., Buaban K., Poolprasert P., Tanruean K.2020Processes
  8(4)
  7
  13Mature gonadal histology and gametogenesis of the tortoise beetle Aspidimorpha sanctaecrucis (Fabricius, 1792) (coleoptera: Cassidinae: Chrysomelidae): Histological observationBoonyoung P., Senarat S., Kettratad J., Jiraungkoorskul W., Thaochan N., Sing K.W., Pengsakul T., Poolprasert P.2020Songklanakarin Journal of Science and Technology
  42(4),pp. 873-878
  5
  14Chemical composition, nutrient digestibility and metabolizable energy of germinated paddy riceLikittrakulwong W., Srikaeo K., Poolprasert P., Laorodphan N., Incharoen T., Koonawootrittriron S.2020Animal Nutrition and Feed Technology
  20(2),pp. 333-343
  5
  15Morphological trait, molecular genetic evidence and proteomic determination of different chickens (Gallus gallus) breedsLikittrakulwong W., Poolprasert P., Roytrakul S.2019Journal of Applied Biology and Biotechnology
  7(1),pp. 65-70
  5
  16Pathological microscopy in liver parenchyma of gray-eel catfish, plotosus canius, from ang-sila area, Chonburi Province, ThailandSenarat S., Kettratad J., Gerald Plumley F., Wangkulangkul S., Jiraungkoorskul W., Boonyoung P., Poolprasert P.2019Veterinary Integrative Sciences
  17(3),pp. 255-261
  5
  17Aposthonia krauss, 1911 (Embioptera: Oligotomidae) from Thailand, with description of a new speciesPoolprasert P., Sitthicharoenchai D., Buntika A.B., Lekprayoon C.2011Zootaxa
  (2937),pp. 37-48
  5
  18The Synthesis of Molecularly Imprinted Polymers on Microcentrifuge Tube Filters for Solid-Phase Extraction and the HPLC-UV Determination of AndrographolidesThongchai W., Poolprasert P., Thongchai S.2021Journal of Chromatographic Science
  59(9),pp. 877-886
  4
  19Dachtylembia, a new genus in the family Teratembiidae (Embioptera) from ThailandPoolprasert P.2014Zootaxa
  3779(4),pp. 456-462
  4
  20Two remarkable new species of webspinners in the genus Eosembia Ross, 2007 (Embioptera: Oligotomidae) from ThailandPoolprasert P., Sitthicharoenchai D., Lekprayoon C., Butcher B.2011Zootaxa
  (2967),pp. 1-11
  4
  21Histological observation of digestive system of malayan halfbeak, Dermogenys pusilla (Kuhl & van Hasselt, 1823) during juvenile stage from ThailandSenarat S., Poolprasert P., Kettratad J., Boonyoung P., Jiraungkoorskul W., Huang S., Pengsakul T., Kosiyachinda P., Sudtongkong C.2020Veterinary Integrative Sciences
  18(1),pp. 33-41
  4
  22Histological and histochemical Description of Mesentero-Proctodeal regions in the striped blister beetle, Epicauta waterhousei (Haag-Rutenberg, 1880) (Coleoptera: Meloidae)Senarat S., Kettratad J., Poolprasert P., Mongkolchaichana E., Yenchum W., Angsirijinda W.2014Walailak Journal of Science and Technology
  11(10),pp. 851-856
  4
  23Systemic organization of tetraponera rufonigra (Jerdon, 1851) hymenoptera: Formicidae): Histological observationSomala N., Senarat S., Para C., Jiraungkoorskul W., Kaneko G., Poonpet T., Poolprasert P.2020Serangga
  25(1),pp. 53-67
  4
  24Gastrointestinal tract and accessory organs in the spotted bent-toed gecko, cyrtodactylus peguensis (boulenger, 1893): A histological and histochemical studyThongboon L., Senarat S., Kettratad J., Jiraungkoorskul W., Wangkulangkul S., Poolprasert P., Para C., Kaneko G., Pengsakul T.2019Journal of Morphological Sciences
  36(4),pp. 223-230
  3
  25A new species of Eosembia ross (Embiodea: Oligotomidae) from northern ThailandPoolprasert P., Poolprasert P., Edgerly J.2011Journal of the Kansas Entomological Society
  84(1),pp. 12-21
  3
  26The embiopteran genus Oligotoma Westwood, 1837 (Embioptera: Oligotomidae), with three new recorded species from ThailandPoolprasert P.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(3),pp. 408-417
  3
  27Histological organization of the female queen Devario regina (Fowler, 1934) during its juvenile stageBoonyoung P., Senarat S., Kettratad J., Poolprasert P., Yenchum W., Angsirijinda W.2016Songklanakarin Journal of Science and Technology
  38(1),pp. 67-72
  3
  28Ultrastructure of ovarian follicles and testis in Zebra-Snout seahorse hippocampus barbouri (Jordan & Richardson, 1908) under aquaculture conditionsSenarat S., Poolprasert P., Kettratad J., Sukparangsi W., Wangkulangkul S., Kaneko G., Jiraungkoorskul W.2021Journal of Advanced Veterinary Research
  11(1),pp. 47-53
  3
  29Anterior kidney of the yellow mystus, Hemibagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949)Senarat S., Kettratad J., Poolprasert P., Yenchum W.2013Walailak Journal of Science and Technology
  10(6),pp. 597-600
  2
  30Esophagogastric region and liver tissue in dog-faced water snake Cerberus rynchops: Histology and histochemistryBoonyoung P., Senarat S., Kettratad J., Jiraungkoorskul W., Poolprasert P., Wangkulangkul S., Pengsakul T., Yenchum W., Sulieman Y.2017Agriculture and Natural Resources
  51(6),pp. 538-543
  2
  31Effects of Intramuscular Injections of Vitamins AD3E and C in Combination on Fertility, Immunity, and Proteomic and Transcriptomic Analyses of Dairy Cows during Early GestationLikittrakulwong W., Poolprasert P., Hanthongkul W., Roytrakul S.2022BioTech
  11(2)
  2
  32Insect diversity during different stages of asiatic elephant dung deterioration in eastern ThailandRattanawannee A., Duangpukdee O., Poolprasert P.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(3),pp. 387-397
  2
  33The identification and distribution of the mucous secreting cells in the integument of the schaap’s dragonet, Callionymus schaapii, Bleeker, 1852Senarat S., Boonyoung P., Kettratad J., Jiraungkoorskul W., Poolprasert P., Huang S., Pengsakul T., Mongkolchaichana E., Para C.2020Veterinary Integrative Sciences
  18(1),pp. 23-32
  2
  34Microscopic organization of the eye of Stoliczkae's barb Puntius stoliczkanus (day, 1871)Senarat S., Kettratad J., Yenchum W., Poolprasert P., Kangwanrangsan N.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(5),pp. 733-738
  2
  35Phytochemical screening and larvicidal activity of millingtonia hortensis L.f. flower extract against aedes aegypti linnThongpoon C., Poolprasert1 P.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(4),pp. 597-605
  1
  36Eye structure and chemical details of the retinal layer of juvenile Queen danio Devario regina (Fowler, 1934)Boonyoung P., Senarat S., Kettratad J., Poolprasert P., Yenchum W., Jiraungkoorskul W.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(5),pp. 711-716
  1
  37Histological characterization of the ambrosia beetle Xylosandrus compactus (Eichhoff, 1875) female as an important destroy pest on Mitragyna speciosaSittichaya W., Thoawan K., Sunpapao A., Poolprasert P., Senarat S., Kaneko G., Charoenphon N., Thammasoranakun T., Haldhar S.M., Haldhar S.M., Thaochan N.2023ScienceAsia
  49(6),pp. 797-804
  1
  38Histological analysis of reproductive system of Dermogenys pusilla (Kuhl & van Hasselt, 1823) from Thailand: Sperm existence in ovary indicates viviparous reproductive modeSenarat S., Jiraungkoorskul W., Kettratad J., Kaneko G., Poolprasert P., Para C.2019Maejo International Journal of Science and Technology
  13(3),pp. 185-195
  1
  39Comprehensive Structure of the Female Marine Water-Strider Asclepios annandalei Distant, 1915 from Pranburi River Estuary, Thailand: New Information for the Genus AsclepiosPoolprasert P., Senarat S., Kettratad J., Kaneko G., Mongkolchaichana E., Charoenphon N., Thaochan N.2022Tropical Life Sciences Research
  33(3),pp. 47-60
  1
  40Description of four new species of the genus Ptilocerembia Friederichs, 1923 (Embioptera: Ptilocerembiidae) from ThailandPoolprasert P., Edgerly J.2014Zootaxa
  3852(3),pp. 359-372
  0
  41Structure of the heart wall and existence of the blood cells in the heart of the dog-faced water snake cerberus rynchops (Schneider, 1799)Thongboon L., Senarat S., Kettratad J., Poolprasert P., Wangkulangkul S., Jiraungkoorskul W., Mongkolchaichana E., Pengsakul T., Huang S., Para C.2018Veterinary Integrative Sciences
  16(2),pp. 79-86
  0
  42Natural gonadal compartmentalizing of economical important Hemiramphus far from Thailand by visual observation and histological techniqueBoonyoung P., Senarat S., Jiraungkoorskul W., Kettratad J., Yenchum W., Poolprasert P., Pengsakul T.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(3),pp. 693-699
  0
  43Oocyte Differentiation and Reproductive Health of Solitary Tunicate (Styela plicata) from Eastern Coast of ThailandSenarat S., Kettratad J., Boonyoung P., Jiraungkoorskul W., Kato F., Mongkolchaichana E., Kaneko G., Poolprasert P.2021Sains Malaysiana
  50(1),pp. 93-99
  0
  44MORPHOMETRIC ANALYSIS AND CHARACTERIZATION OF PERIPHERAL BLOOD CELLS IN THE GOLDEN TREE SNAKE Chrysopelea ornata (SHAW, 1802)Pengsakul T., Senarat S., Sukparangsi W., Wongkamhaeng K., Poolprsert P., Wangkulangkul S., Kettratad J., Jiraungkoorskul W.2023Russian Journal of Herpetology
  30(1),pp. 11-19
  0
  45Comparative stages of atretic oocyte between sesarmid crabs episesarma singaporense and E. Versicolor from Thailand: Implications on reproductive successSudtongkong C., Senarat S., Kong-Oh S., Poolprasert P., Wongkamhaeng K., Jiraungkoorskul W.2021Veterinary Integrative Sciences
  19(1),pp. xx-xx
  0
  46Histological organization of tephritid fruit flies (Diptera, Tephriridae) from ThailandPoolprasert P., Senarat S., Thongboon L., Thaochan N., Mongkolchaichana E., Sukparangsi W., Charoenphon N.2023Songklanakarin Journal of Science and Technology
  45(3),pp. 348-355
  0
  47Systemic Histology of the Marine Water-Strider Halobates hayanus (Heteroptera, Gerridae)Senarat S., Senarat S., Saeluea N., Mongkolchaichana E., Charoenphon N., Sittichaya W., Thaochan N., Poolprasert P., Kenthao A., Attasopa K., Boonyoung P.2023Sains Malaysiana
  52(9),pp. 2485-2498
  0
  48A comparison of the retinal structure in the zebra-snout seahorse (Hippocampus barbouri Jordan & Richardson, 1908) between juveniles and adults in captivityMongkolchaichana E., Kettratad J., Angsujinda K., Senarat S., Poolprasert P., Charoenphon N., Sirinupong P., Pairohakul S., Wongkamhaeng K.2022Maritime Technology and Research
  4(2)
  0
  49A rapid and simple procedure for the whole-mount bone staining of small fishYeesan N., Sudtongkong C., Kong-Oh S., Angsujinda K., Kettratad J., Poolprasert P., Iida A., Boonyoung P., Nganvongpanit K., Kenthao A., Kaneko G., Senarat S., Senarat S.2024Journal of Histotechnology
  0
  50Phenotypic characterization and genetic diversity of the Khiew-Phalee chicken (Gallus gallus): A fighting cock originating from Uttaradit, ThailandPhromnoi S., Lertwatcharasarakul P., Phongphaew W., Poolprasert P.2024Journal of Applied Biology and Biotechnology
  12(3),pp. 26-33
  0
  51Six new species of the pill millipede genus Hyleoglomeris Verhoeff, 1910 (Diplopoda, Glomerida, Glomeridae) in Thailand revealed by dna-barcodingLikhitrakarn N., Jeratthitikul E., Sapparojpattana P., Siriwut W., Srisonchai R., Jirapatrasilp P., Seesamut T., Poolprasert P., Panha S., Panha S., Sutcharit C.2024Contributions to Zoology
  0
  52Twelve more bulky genomes in the Polyneoptera: characterizing the Order EmbiopteraKelly E.T., Whittall J.B., Poolprasert P., Edgerly J.S.2024Insect Systematics and Diversity
  8(3)
  0
  53Microarchitectural study of the olfactory organ of Devario Regina (Fowler,1934) using pas techniqueBoonyoung P., Senarat S., Kettratad J., Yenchum W., Poolprasert P., Jiraungkoorskul W.2014Journal of Bio-Science
  22,pp. 41-44
  0
  54Erythrocytic Nuclear Abnormalities and Leucocyte Profiles of Asian Seabass (Lates calcarifer) Exposed to Polluted SeawaterSenarat S., Sopon A., Kettratad J., Angsujinda K., Charoenphon N., Kosiyachinda P., Kongthong K., Poolprasert P., Boonyoung P., Kongtueng P.2023Sains Malaysiana
  52(4),pp. 1059-1068
  0