วิทยาเขตบางเขน

156

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

47

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

167

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

30

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

adsorptionalgaeantioxidant antioxidant activityBangkokbiodieselBiodiversityBiomassCassavachitosanClimate changeDiversitydogdogsecologyEthanolExtrusionFISHfood safetyGenetic diversityGISGraphenegrowthKnowledge Managementlactic acid bacteriaLand Usemacroalgaenatural rubberoptimizationpackagingPCRprobioticproteinQualityriceSimulationsustainabilitysweet corntissue culturewater qualityyieldการจัดการความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการเติบโตการท่องเที่ยวการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานชลบุรีเชื้อราฐานข้อมูลตัวเร่งปฏิกิริยาถั่วเหลืองนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปลาปลานิลป่าชายเลนปาล์มน้ำมันโปรตีนผลกระทบผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพลังงานพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังแมคโครอัลจียางธรรมชาติยางพารายีสต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สบู่ดำสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุนัขหญ้าแฝกหลักสูตรอ้อยอาหารอุตสาหกรรม

Executives

อธิการบดี

รองอธิการบดี

ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fforlwp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0171

นาย รัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

E-Mail: archrcc@ku.ac.th

Tel.: 02-9428960

ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: fecoknp@ku.ac.th

Tel.: 052613476 ต่อ 140

ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ

E-Mail: pu@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1423

ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fengtyk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-4576

ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

E-Mail: fhumwsk@ku.ac.th

Tel.: 02579-5566-8 ต่อ1410

ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fvetacp@ku.ac.th

Tel.: 034-351-901-3

ดร. อนามัย ดำเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

E-Mail: faasamd@ku.ac.th

Tel.: 034 352 285

ดร. สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fagisrc@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5002

ดร. งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fsocnmp@ku.ac.th

Tel.: 0-25613484

ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงิน

E-Mail: feconnm@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8649

ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน

E-Mail: ffordrs@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0169

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ(รักษาการแทน)

E-Mail: fsoctnk@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3480 ext 727

ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

E-Mail: archspk@ku.ac.th

Tel.: 029428960 ต่อ 303

ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: srcspc@ku.ac.th

Tel.: 038354580 ต่อ 2838

ดร. ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 0-3835-2606

ดร. อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fengacc@ku.ac.th

Tel.: 029428555 ต่อ 5839

นาย ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์

ฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดส

E-Mail: csnppt@ku.ac.th

Tel.: 042731233 ต่อ 2306

ดร. วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: ffisvtd@ku.ac.th

Tel.:

นางสาว สุวพร ผาสุก, อาจารย์

ฝ่ายการเงิน

E-Mail: fecospp@ku.ac.th

Tel.:

ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร(รักษาการแทน)

E-Mail: fagicmw@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5093

ดร. คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย(รักษาการแทน)

E-Mail: faaskpj@ku.ac.th

Tel.: 02-9405626

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfsciudt@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-2812 ext 2789

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40

ดร. ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 0-3835-2606

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengnwk@ku.ac.th

Tel.: 034-351851

ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

E-Mail: csnkkw@ku.ac.th

Tel.: 045-725036

ดร. วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

E-Mail: famwpi@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039

ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfengspp@src.ku.ac.t

Tel.: 038354851

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: famkkp@csc.ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039

ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfscipts@src.ku.ac.t

Tel.: 038 354587

ดร. นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: agrnrw@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1887ext 105

ดร. วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnvwg@ku.ac.th

Tel.: 042-725033

ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล, อาจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: fsewtp@ku.ac.th

Tel.: 042 725023

ดร. อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน

E-Mail: feduacrk@ku.ac.th

Tel.: 081-3542272

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfsciudt@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-2812 ext 2789

ดร. อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengarp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

นางสาว สุรัสวดี อรุณวรากรณ์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน)

E-Mail: fagrsda@ku.ac.th

Tel.: 025613482

นาย ธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fedutrkl@ku.ac.th

Tel.: 034-351898

ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

E-Mail: fecovil@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8649-51

นาย อุบล ทองปัญญา, อาจารย์

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน(รักษาการแทน)

E-Mail: sbcubt@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-5258

ดร. จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengckp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fedutrta@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2901

ดร. ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

E-Mail: csnclj@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039 (7131)

นาย พรศักดิ์ แสนศรี

ฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จั

E-Mail:

Tel.:

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengnwk@ku.ac.th

Tel.: 034-351851

ดร. ศรันยา คุณะดิลก(เผือกผ่อง), อาจารย์

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน(รักษาการแทน)

E-Mail: agrsyp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5514

ดร. เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน(รักษาการแทน)

E-Mail: fvetsrk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7539

ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร(รักษาการแทน)

E-Mail: fecovil@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8649-51

ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnkkw@ku.ac.th

Tel.: 045-725036

ดร. ทิฆัมพร พันลึกเดช, อาจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail:

Tel.:

ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfscipts@src.ku.ac.t

Tel.: 038 354587

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: famkkp@csc.ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039

ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

E-Mail: fseapm@csc.ku.ac.th

Tel.: 6462201646


Faculty (วิทยาเขตบางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2278 คน (ศาสตราจารย์ 14 คน, รองศาสตราจารย์ 318 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 727 คน, อาจารย์ 561 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 4 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 18 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 37 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 17 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 2 คน, นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 24 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 24 คน, นายสัตวแพทย์ 54 คน, นักวิทยาศาสตร์ 90 คน, นักวิชาการศึกษา 28 คน, นักวิชาการสัตวบาล 4 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 16 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 23 คน, นักวิชาการประมง 20 คน, นักวิจัย 125 คน, นักเอกสารสนเทศ 8 คน, นักโภชนาการ 3 คน, นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 คน, นักกิจการนักศึกษา 3 คน, พยาบาล 2 คน, นักวิชาการเกษตร 34 คน, บรรณารักษ์ 6 คน, ครู 8 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน, พนักงานห้องทดลอง 1 คน, พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 คน, วิศวกร 8 คน, เจ้าหน้าที่สัตวบาล 1 คน, เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 6 คน, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 คน, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 32 คน, เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 คน, เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 2 คน, นายช่างไฟฟ้า 1 คน, นายช่างเทคนิค 4 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 3 คน, นักวิชาการพัสดุ 2 คน, นักวิชาการช่างศิลป์ 1 คน, นักประชาสัมพันธ์ 2 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 10 คน, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 คน, พนักงานธุรการ 6 คน, พนักงานการเกษตร 1 คน, พนักงานประมง 1 คน, ช่างไฟฟ้า 2 คน, ช่างเทคนิค 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 148 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 17,582.70 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 627 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 718.54 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3623 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3403 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 447 โครงการ, ผู้ประสานงาน 77 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2067 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 46 โครงการ, อื่นๆ 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 403 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 322 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 218 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 9 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 8047 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7663 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 597 โครงการ, ผู้ประสานงาน 46 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3368 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 14 โครงการ, อื่นๆ 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 9997 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9221 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 484 โครงการ, ผู้ประสานงาน 40 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4139 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 20 โครงการ, อื่นๆ 20 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 34663 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16515 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18148 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 553 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 139 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 8 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 287 เรื่อง, สิทธิบัตร 119 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 15 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 15 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 10978 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 9562 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 192 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 877 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 347 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 2976 รางวัล (เกียรติบัตร 1009 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 935 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1032 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(1)
 • โครงการเยอะจริงๆ

  28 ธันวาคม 2553