วิทยาเขตบางเขน

1399

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

615

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

80

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

741

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

51

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

adsorptionalgaeAntioxidantantioxidant activityBangkokBiodieselBiodiversityBiomassCassavacatchitosanClimate changeDiversityDogdogsecologyEconomic growthEthanolExtrusionFISHFood safetyGenetic diversityGISGraphenegrowthinnovationKnowledge Managementlactic acid bacteriamacroalgaeMechanical propertiesmorphologynatural rubberoptimizationpackagingPCRproteinQualityriceSimulationTaxonomytexturetissue cultureUndergraduate studentsYieldกล้วยไม้การจัดการความรู้การเจริญเติบโตการเติบโตการท่องเที่ยวการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำเครื่องดื่มไคโตซานจุลินทรีย์ฐานข้อมูลตัวเร่งปฏิกิริยาถั่วเหลืองนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปลาปลานิลป่าชายเลนปาล์มน้ำมันโปรตีนผลกระทบผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพลังงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังยางธรรมชาติยางพารายีสต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สบู่ดำสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุกรสุนัขหลักสูตรอ้อยอาหารอุตสาหกรรม

Executives

อธิการบดี

รองอธิการบดี

นาย รัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร

E-Mail: archrcc@ku.ac.th

Tel.: 02-9428960

ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

E-Mail: fenganp@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1428

ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์

E-Mail: agrskn@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3130

ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fecoknp@ku.ac.th

Tel.: 052613476 ต่อ 140

ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fengtyk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-4576

ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

E-Mail: fhumwsk@ku.ac.th

Tel.: 02579-5566-8 ต่อ1410

ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fvetacp@ku.ac.th

Tel.: 034-351-901-3

ดร. งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fsocnmp@ku.ac.th

Tel.: 0-25613484

ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

E-Mail: feconnm@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8649

ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: ffordrs@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0169

ดร. ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

E-Mail: fengcpc@ku.ac.th

Tel.: 0-2940-5822

ดร. เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fvetsrk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7539

ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

E-Mail: fforsok@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8109 ext 1904

ดร. นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม

E-Mail: ffornil@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8109ต่อ20

ดร. ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

E-Mail: agrtnk@ku.ac.th

Tel.: 025791025

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: suphattharachai@eng.

Tel.: 038-354850

ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

E-Mail: archspk@ku.ac.th

Tel.: 029428960 ต่อ 303

นาง ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

E-Mail: fbuscjc@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8102

ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fscinws@ku.ac.th

Tel.: 02-9428026

ดร. ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: imcpkk@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2606

ดร. ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fforpwd@ku.ac.th

Tel.: 0-25790179

นาย วรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnwvk@ku.ac.th

Tel.: 042-754088

ดร. ศุภชัย เหมือนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ องค์กร วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: faasscm@ku.ac.th

Tel.:

ดร. วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: ffisvtd@ku.ac.th

Tel.:

นาย ณัฐพงศ์ สุโกมล, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งนืนและสื่้อสารองค์กร

E-Mail: fedunps@ku.ac.th

Tel.: 02-5797149 ต่อ 432

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfsciudt@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-2812 ext 2789

ดร. อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

E-Mail: fenganr@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1429

ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fhumcpt@ku.ac.th

Tel.: 025795566

นางสาว สุวพร ผาสุก, อาจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

E-Mail: fecospp@ku.ac.th

Tel.:

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfsciudt@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-2812 ext 2789

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40

ดร. วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม

E-Mail: faaswcp@ku.ac.th

Tel.: 034-281105

ดร. ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: imcpkk@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2606

ดร. พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ยุทธศาสตร์พื้นที่และพัฒนาเครือข่าย

E-Mail: fampka@csc.ku.ac.th

Tel.:

นาย กฤษณะ จันทรโชติ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengknj@ku.ac.th

Tel.: 034351851

นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnrsk@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5040

ดร. วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

E-Mail: famwpi@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039

ดร. คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: faaskpj@ku.ac.th

Tel.: 02-9405626

ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fedumnh@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8677

นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fedutsk@ku.ac.th

Tel.: 081-4231970

ดร. กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม

E-Mail: fscikrit@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444 ต่อ 1422

นาย ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: chattawat.l@ku.ac.th

Tel.: 0-4275-4088

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: kriangkrai.pro@nontr

Tel.: 0-4272-5039

ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfscipts@src.ku.ac.t

Tel.: 038 354587

ดร. ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: faassds@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1895 ต่อ 7625

ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ

E-Mail: fengacrw@ku.ac.th

Tel.: 2130

ดร. จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengckp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

ดร. เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fengmtc@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ1215

ดร. วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnvwg@ku.ac.th

Tel.: 042-725033

นางสาว นัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: srcnvk@ku.ac.th

Tel.:

ดร. สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกล

E-Mail: csnstc@ku.ac.th

Tel.: 042-725036

ดร. อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน

E-Mail: feduacrk@ku.ac.th

Tel.: 081-9055842

นาย ศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: feduscs@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1898

นาง ลลิตา หาญวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิจัยและสร้างสรรค์

E-Mail: lalita.ha@ku.ac.th

Tel.:

ดร. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

E-Mail: feduppm@ku.ac.th

Tel.: 034351403

ดร. กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและธุรกิจ

E-Mail: fscikrit@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444 ต่อ 1422

ดร. ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

E-Mail: agrtnk@ku.ac.th

Tel.: 025791025

ดร. สุรัสวดี อรุณวรากรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fagrsda@ku.ac.th

Tel.: 025613482

นาย ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fengpyl@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7566

ดร. ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์

E-Mail: fagrtpc@ku.ac.th

Tel.: 02-5793130

ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

E-Mail: fecovil@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8649-51

ดร. อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: feduacrk@ku.ac.th

Tel.: 081-9055842

ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: agrsura@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892

ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

E-Mail: fengacrw@ku.ac.th

Tel.: 2130

นาย อุบล ทองปัญญา, อาจารย์

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน(รักษาการแทน)

E-Mail: sbcubt@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-5258

ดร. จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengckp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

ดร. ไชยวัฒน์ กล่ำพล, อาจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fengcwp@ku.ac.th

Tel.: 029428555

ดร. นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fhumspv@ku.ac.th

Tel.: 02942-8890-2 ext 125

ดร. กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: faaskpp@ku.ac.th

Tel.: 08-1623-0398

นาง คณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

E-Mail: ecktt@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3878

ดร. บัญชา ชิณศรี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

E-Mail: agrbcc@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-1026ต่อ1298

ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fedutrta@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2901

ดร. ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

E-Mail: csnclj@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039 (7131)

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengnwk@ku.ac.th

Tel.: 034-351851

ดร. วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

E-Mail: fsocwcp@ku.ac.th

Tel.: 025613480 ต่อ 449

ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร(รักษาการแทน)

E-Mail: fecovil@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8649-51

ดร. สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: fforsktt@ku.ac.th

Tel.: 02-579-0171 ต่อ 112

ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfscipts@src.ku.ac.t

Tel.: 038 354587

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: kriangkrai.pro@nontr

Tel.: 0-4272-5039

ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

E-Mail: anchasa.p@nontri.ku.

Tel.: 6462201646

ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfengspp@src.ku.ac.t

Tel.: 038354851

ดร. ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์

E-Mail: fagrtpc@ku.ac.th

Tel.: 02-5793130


Faculty (วิทยาเขตบางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 3350 คน (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 26 คน, ศาสตราจารย์ 95 คน, รองศาสตราจารย์ 917 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1017 คน, อาจารย์ 569 คน, สัตวแพทย์ 1 คน, สัตวแพทย์ ชำนาญการ 2 คน, นักโภชนาการ ชำนาญการ 2 คน, นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการโสดทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ 9 คน, นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 1 คน, พยาบาล ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการพิเศษ 3 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการ 4 คน, นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 7 คน, วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 5 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ 2 คน, นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 6 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 24 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 8 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 11 คน, นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 5 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 5 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 16 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 9 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 12 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 65 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 130 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 26 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 4 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 11 คน, นายสัตวแพทย์ 16 คน, นักวิทยาศาสตร์ 38 คน, นักวิชาการศึกษา 7 คน, นักวิชาการสัตวบาล 2 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักวิชาการประมง 15 คน, นักวิจัย 156 คน, นักเอกสารสนเทศ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 14 คน, นักวิชาการเกษตร 5 คน, ครู 2 คน, พนักงานประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 1 คน, เลขานุการชั้น 1 1 คน, ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน 1 คน, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน 1 คน, นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ 1 คน, ช่างเครื่องชนต์ ชำนาญงาน 1 คน, วิศวกร ชำนาญการ 4 คน, ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงาน 1 คน, นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 6 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ 2 คน, พนักงานผลิตทดลอง 1 คน, ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 5 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 11 คน, พนักงานห้องทดลอง 1 คน, วิศวกร 2 คน, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 คน, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 2 คน, นักวิชาการพัสดุ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 คน, พนักงานธุรการ 1 คน, พนักงานการเกษตร 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 6 คน, ช่างไฟฟ้า 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 280 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 22,211.09 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 627 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 718.54 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3560 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3329 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 507 โครงการ, ผู้ประสานงาน 74 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2022 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 28 โครงการ, อื่นๆ 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 147 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 84 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 92 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 10753 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10183 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 857 โครงการ, ผู้ประสานงาน 55 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4713 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 122 โครงการ, อื่นๆ 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 10898 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10009 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 526 โครงการ, ผู้ประสานงาน 52 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4709 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 35 โครงการ, อื่นๆ 21 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 44351 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22831 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21520 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 937 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 176 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 13 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 558 เรื่อง, สิทธิบัตร 190 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 35 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 35 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 11820 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 10231 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 233 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 967 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 389 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 3452 รางวัล (เกียรติบัตร 1221 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1050 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1181 รางวัล)