วิทยาเขตบางเขน

990

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

467

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

60

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

593

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

34

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

adsorptionalgaeantioxidant antioxidant activityBangkokbiodieselBiodiversityBiomassCassavachitosanClimate changeDiversityDogdogsecologyEthanolExtrusionFISHFood safetyFungiGenetic diversityGISGraphenegrowthKnowledge Managementlactic acid bacteriamacroalgaeMechanical propertiesmorphologyNatural RubberoptimizationpackagingPCRprobioticproteinQualityriceSimulationsweet corntexturetissue cultureUndergraduate Studentsyieldกล้วยไม้การจัดการความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการเติบโตการท่องเที่ยวการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ฐานข้อมูลตัวเร่งปฏิกิริยาถั่วเหลืองนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปลาปลานิลป่าชายเลนปาล์มน้ำมันโปรตีนผลกระทบผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพลังงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังยางธรรมชาติยางพารายีสต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สบู่ดำสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุนัขหญ้าแฝกหลักสูตรอ้อยอาหารอุตสาหกรรม

Executives

อธิการบดี

รองอธิการบดี

ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fforlwp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0171

นาย รัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร

E-Mail: archrcc@ku.ac.th

Tel.: 02-9428960

ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์

E-Mail: agrskn@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3130

ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fecoknp@ku.ac.th

Tel.: 052613476 ต่อ 140

ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fengtyk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-4576

ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

E-Mail: fhumwsk@ku.ac.th

Tel.: 02579-5566-8 ต่อ1410

ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fvetacp@ku.ac.th

Tel.: 034-351-901-3

ดร. อนามัย ดำเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

E-Mail: faasamd@ku.ac.th

Tel.: 034 352 285

ดร. สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fagisrc@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5002

ดร. งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fsocnmp@ku.ac.th

Tel.: 0-25613484

ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

E-Mail: feconnm@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8649

ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: ffordrs@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0169

ดร. ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

E-Mail: fengcpc@ku.ac.th

Tel.: 0-2940-5822

ดร. เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fvetsrk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7539

ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

E-Mail: fforsok@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8109 ext 1904

ดร. นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม

E-Mail: ffornil@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8109ต่อ20

ดร. ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

E-Mail: agrtnk@ku.ac.th

Tel.: 025791025

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfengspc@src.ku.ac.t

Tel.: 038-354850

ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

E-Mail: archspk@ku.ac.th

Tel.: 029428960 ต่อ 303

นาง ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

E-Mail: fbuscjc@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8102

ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fscinws@ku.ac.th

Tel.: 02-9428026

ดร. ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: imcpkk@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2606

ดร. ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fforpwd@ku.ac.th

Tel.: 0-25790179

นาย วรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnwvk@ku.ac.th

Tel.: 042-754088

ดร. ศุภชัย เหมือนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ องค์กร วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: faasscm@ku.ac.th

Tel.:

ดร. วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: ffisvtd@ku.ac.th

Tel.:

นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

E-Mail: fbussyr@ku.ac.th

Tel.: 02-579-5355 ต่อ 1513

ดร. จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร

E-Mail: fengcmc@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1030

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfsciudt@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-2812 ext 2789

ดร. อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

E-Mail: fenganr@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1429

ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fhumcpt@ku.ac.th

Tel.: 025795566

นางสาว สุวพร ผาสุก, อาจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

E-Mail: fecospp@ku.ac.th

Tel.:

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfsciudt@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-2812 ext 2789

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40

ดร. วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม

E-Mail: faaswcp@ku.ac.th

Tel.: 034-281105

ดร. ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: imcpkk@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2606

นาย กฤษณะ จันทรโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengknj@ku.ac.th

Tel.: 034351851

นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnrsk@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5040

ดร. วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

E-Mail: famwpi@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039

ดร. คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: faaskpj@ku.ac.th

Tel.: 02-9405626

นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fedutsk@ku.ac.th

Tel.: 081-4231970

ดร. กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม

E-Mail: fscikrit@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444 ต่อ 1422

นาย ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: famcwl@csc.ku.ac.th

Tel.: 0-4275-4088

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์

ฝ่ายวางแผนและกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: famkkp@csc.ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039

ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfscipts@src.ku.ac.t

Tel.: 038 354587

ดร. ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: faassds@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1895 ต่อ 7625

ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ

E-Mail: fengacrw@ku.ac.th

Tel.: 2130

ดร. จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengckp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

ดร. เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fengmtc@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ1215

ดร. วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnvwg@ku.ac.th

Tel.: 042-725033

นางสาว นัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.:

ดร. สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกล

E-Mail: csnstc@ku.ac.th

Tel.: 042-725036

ดร. อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน

E-Mail: feduacrk@ku.ac.th

Tel.: 081-3542272

นาย ศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: feduscs@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1898

นางสาว วรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์

วิจัยและสร้างสรรค์

E-Mail: fsciwpv@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555 ext 3223

ดร. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

E-Mail: feduppm@ku.ac.th

Tel.: 034351403

ดร. กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและธุรกิจ

E-Mail: fscikrit@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444 ต่อ 1422

ดร. ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

E-Mail: agrtnk@ku.ac.th

Tel.: 025791025

ดร. สุรัสวดี อรุณวรากรณ์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fagrsda@ku.ac.th

Tel.: 025613482

นาย ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fengpyl@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7566

ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfengspp@src.ku.ac.t

Tel.: 038354851

ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

E-Mail: fecovil@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8649-51

ดร. อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: feduacrk@ku.ac.th

Tel.: 081-3542272

ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: agrsura@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892

ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

E-Mail: fengacrw@ku.ac.th

Tel.: 2130

ดร. เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: srckwl@ku.ac.th

Tel.: 038352902

นาย อุบล ทองปัญญา, อาจารย์

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน(รักษาการแทน)

E-Mail: sbcubt@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-5258

ดร. จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengckp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

ดร. ไชยวัฒน์ กล่ำพล, อาจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fengcwp@ku.ac.th

Tel.: 029428555

ดร. นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fhumspv@ku.ac.th

Tel.: 02942-8890-2 ext 125

ดร. กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: faaskpp@ku.ac.th

Tel.: 08-1623-0398

นาง คณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

E-Mail: ecktt@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3878

ดร. บัญชา ชิณศรี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

E-Mail: agrbcc@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-1026ต่อ1298

ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fedutrta@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2901

ดร. ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

E-Mail: csnclj@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039 (7131)

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengnwk@ku.ac.th

Tel.: 034-351851

ดร. ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน(รักษาการแทน)

E-Mail: agrsyp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5514

ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน(รักษาการแทน)

E-Mail: archpmk@ku.ac.th

Tel.: 029428960

ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร(รักษาการแทน)

E-Mail: fecovil@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8649-51

ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnkkw@ku.ac.th

Tel.: 045-725036

ดร. ทิฆัมพร พันลึกเดช, อาจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail:

Tel.:

ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfscipts@src.ku.ac.t

Tel.: 038 354587

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: famkkp@csc.ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039

ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

E-Mail: anchasa.p@ku.ac.th

Tel.: 6462201646

ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfengspp@src.ku.ac.t

Tel.: 038354851


Faculty (วิทยาเขตบางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2357 คน (ศาสตราจารย์ 23 คน, รองศาสตราจารย์ 382 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 718 คน, อาจารย์ 534 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 2 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 3 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 4 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 22 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 34 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 19 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 2 คน, นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 28 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 24 คน, นายสัตวแพทย์ 52 คน, นักวิทยาศาสตร์ 96 คน, นักวิชาการศึกษา 30 คน, นักวิชาการสัตวบาล 4 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 16 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 25 คน, นักวิชาการประมง 21 คน, นักวิจัย 139 คน, นักเอกสารสนเทศ 9 คน, นักโภชนาการ 3 คน, นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 คน, นักกิจการนักศึกษา 2 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 2 คน, นักวิชาการเกษตร 38 คน, บรรณารักษ์ 7 คน, ครู 6 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน, พนักงานห้องทดลอง 1 คน, พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 คน, วิศวกร 9 คน, เจ้าหน้าที่สัตวบาล 1 คน, เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 6 คน, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 คน, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 34 คน, เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน, เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 2 คน, นายช่างไฟฟ้า 1 คน, นายช่างเทคนิค 4 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 4 คน, นักวิชาการพัสดุ 2 คน, นักวิชาการช่างศิลป์ 1 คน, นักประชาสัมพันธ์ 2 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 11 คน, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 คน, พนักงานธุรการ 6 คน, พนักงานการเกษตร 1 คน, พนักงานประมง 1 คน, ช่างไฟฟ้า 2 คน, ช่างเทคนิค 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 148 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 17,582.70 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 627 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 718.54 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3604 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3373 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 489 โครงการ, ผู้ประสานงาน 72 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2029 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 51 โครงการ, อื่นๆ 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 167 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 103 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 107 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 14 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 9347 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8893 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 707 โครงการ, ผู้ประสานงาน 51 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3968 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 53 โครงการ, อื่นๆ 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 10409 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9569 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 506 โครงการ, ผู้ประสานงาน 45 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4427 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 26 โครงการ, อื่นๆ 20 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 38532 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18926 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19606 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 730 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 163 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 11 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 404 เรื่อง, สิทธิบัตร 152 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 19 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 19 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 11500 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 9964 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 225 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 932 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 379 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 3213 รางวัล (เกียรติบัตร 1106 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 987 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1120 รางวัล)