วิทยาเขตบางเขน

1418

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

543

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

45

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

768

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

15

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

71

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

adsorptionalgaeantioxidant antioxidant activityBangkokbiodieselBiodiversityBiomassCassavacatchitosanClimate changeDiversitydogdogsecologyEthanolExtrusionFISHfood safetyGenetic diversityGISGraphenegrowthKnowledge Managementlactic acid bacteriamacroalgaeMechanical propertiesmorphologynatural rubberoptimizationpackagingPCRprobioticproteinQualityriceSimulationsweet cornTaxonomytexturetissue cultureUndergraduate studentsYieldกล้วยไม้การจัดการความรู้การเจริญเติบโตการเติบโตการท่องเที่ยวการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำไคโตซานจุลินทรีย์ฐานข้อมูลตัวเร่งปฏิกิริยาถั่วเหลืองนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปลาปลานิลป่าชายเลนปาล์มน้ำมันโปรตีนผลกระทบผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพลังงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังยางธรรมชาติยางพารายีสต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สบู่ดำสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุกรสุนัขหญ้าแฝกหลักสูตรอ้อยอาหารอุตสาหกรรม

Executives

อธิการบดี

รองอธิการบดี

นาย รัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร

E-Mail: archrcc@ku.ac.th

Tel.: 02-9428960

ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์

E-Mail: agrskn@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3130

ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fecoknp@ku.ac.th

Tel.: 052613476 ต่อ 140

ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fengtyk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-4576

ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

E-Mail: fhumwsk@ku.ac.th

Tel.: 02579-5566-8 ต่อ1410

ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fvetacp@ku.ac.th

Tel.: 034-351-901-3

ดร. สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fagisrc@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5002

ดร. งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fsocnmp@ku.ac.th

Tel.: 0-25613484

ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

E-Mail: feconnm@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8649

ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: ffordrs@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0169

ดร. ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

E-Mail: fengcpc@ku.ac.th

Tel.: 0-2940-5822

ดร. เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fvetsrk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7539

ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

E-Mail: fforsok@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8109 ext 1904

ดร. นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม

E-Mail: ffornil@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8109ต่อ20

ดร. ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

E-Mail: agrtnk@ku.ac.th

Tel.: 025791025

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfengspc@src.ku.ac.t

Tel.: 038-354850

ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

E-Mail: archspk@ku.ac.th

Tel.: 029428960 ต่อ 303

นาย อุบล ทองปัญญา, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: sbcubt@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-5258

ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fscinws@ku.ac.th

Tel.: 02-9428026

ดร. ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: imcpkk@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2606

ดร. ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fforpwd@ku.ac.th

Tel.: 0-25790179

นาย วรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnwvk@ku.ac.th

Tel.: 042-754088

ดร. ศุภชัย เหมือนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ องค์กร วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: faasscm@ku.ac.th

Tel.:

ดร. วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: ffisvtd@ku.ac.th

Tel.:

นาย ณัฐพงศ์ สุโกมล, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งนืนและสื่้อสารองค์กร

E-Mail: fedunps@ku.ac.th

Tel.: 02-5797149 ต่อ 432

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfsciudt@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-2812 ext 2789

ดร. อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

E-Mail: fenganr@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1429

ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fhumcpt@ku.ac.th

Tel.: 025795566

นางสาว สุวพร ผาสุก, อาจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

E-Mail: fecospp@ku.ac.th

Tel.:

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfsciudt@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-2812 ext 2789

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40

ดร. วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม

E-Mail: faaswcp@ku.ac.th

Tel.: 034-281105

ดร. ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: imcpkk@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2606

นาย กฤษณะ จันทรโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengknj@ku.ac.th

Tel.: 034351851

นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnrsk@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5040

ดร. วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

E-Mail: famwpi@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039

ดร. คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: faaskpj@ku.ac.th

Tel.: 02-9405626

ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fedumnh@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8677

นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fedutsk@ku.ac.th

Tel.: 081-4231970

ดร. กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม

E-Mail: fscikrit@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444 ต่อ 1422

นาย ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: famcwl@csc.ku.ac.th

Tel.: 0-4275-4088

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์

ฝ่ายวางแผนและกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: kriangkrai.pro@nontr

Tel.: 0-4272-5039

ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfscipts@src.ku.ac.t

Tel.: 038 354587

ดร. ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: faassds@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1895 ต่อ 7625

ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ

E-Mail: fengacrw@ku.ac.th

Tel.: 2130

ดร. จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengckp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

ดร. เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fengmtc@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ1215

ดร. วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnvwg@ku.ac.th

Tel.: 042-725033

นางสาว นัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: srcnvk@ku.ac.th

Tel.:

ดร. สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกล

E-Mail: csnstc@ku.ac.th

Tel.: 042-725036

ดร. อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน

E-Mail: feduacrk@ku.ac.th

Tel.: 081-9055842

นาย ศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: feduscs@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1898

ดร. ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

วิจัยและสร้างสรรค์

E-Mail: fscicww@ku.ac.th

Tel.: 025625555 ต่อ 647301

ดร. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

E-Mail: feduppm@ku.ac.th

Tel.: 034351403

ดร. กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและธุรกิจ

E-Mail: fscikrit@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444 ต่อ 1422

ดร. ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

E-Mail: agrtnk@ku.ac.th

Tel.: 025791025

ดร. สุรัสวดี อรุณวรากรณ์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fagrsda@ku.ac.th

Tel.: 025613482

นาย ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fengpyl@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7566

ดร. ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์

E-Mail: fagrtpc@ku.ac.th

Tel.: 02-5793130

ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

E-Mail: fecovil@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8649-51

ดร. อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: feduacrk@ku.ac.th

Tel.: 081-9055842

ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: agrsura@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892

ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

E-Mail: fengacrw@ku.ac.th

Tel.: 2130

นาย อุบล ทองปัญญา, อาจารย์

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน(รักษาการแทน)

E-Mail: sbcubt@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-5258

ดร. จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengckp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

ดร. ไชยวัฒน์ กล่ำพล, อาจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fengcwp@ku.ac.th

Tel.: 029428555

ดร. นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fhumspv@ku.ac.th

Tel.: 02942-8890-2 ext 125

ดร. กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: faaskpp@ku.ac.th

Tel.: 08-1623-0398

นาง คณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

E-Mail: ecktt@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3878

ดร. บัญชา ชิณศรี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

E-Mail: agrbcc@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-1026ต่อ1298

ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fedutrta@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2901

ดร. ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

E-Mail: csnclj@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039 (7131)

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengnwk@ku.ac.th

Tel.: 034-351851

ดร. เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน(รักษาการแทน)

E-Mail: fvetsrk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7539

ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร(รักษาการแทน)

E-Mail: fecovil@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8649-51

ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnkkw@ku.ac.th

Tel.: 045-725036

ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfscipts@src.ku.ac.t

Tel.: 038 354587

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: kriangkrai.pro@nontr

Tel.: 0-4272-5039

ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

E-Mail: anchasa.p@ku.ac.th

Tel.: 6462201646

ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfengspp@src.ku.ac.t

Tel.: 038354851

ดร. ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์

E-Mail: fagrtpc@ku.ac.th

Tel.: 02-5793130


Faculty (วิทยาเขตบางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2168 คน (ศาสตราจารย์ 28 คน, รองศาสตราจารย์ 411 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 720 คน, อาจารย์ 497 คน, สัตวแพทย์ ชำนาญการ 2 คน, นักโภชนาการ ชำนาญการ 1 คน, นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการโสดทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ 9 คน, นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 1 คน, พยาบาล ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการพิเศษ 5 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการ 4 คน, นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการเกษตร เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 7 คน, วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 5 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ 2 คน, นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 6 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 22 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 8 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 12 คน, นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 5 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 5 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 16 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 10 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 12 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 29 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 61 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 12 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 4 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 10 คน, นายสัตวแพทย์ 14 คน, นักวิทยาศาสตร์ 28 คน, นักวิชาการศึกษา 8 คน, นักวิชาการสัตวบาล 3 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักวิชาการประมง 13 คน, นักวิจัย 68 คน, นักเอกสารสนเทศ 1 คน, นักโภชนาการ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 14 คน, นักวิชาการเกษตร 6 คน, ครู 2 คน, พนักงานประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 1 คน, เลขานุการชั้น 1 1 คน, ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน 1 คน, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน 1 คน, นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ 1 คน, ช่างเครื่องชนต์ ชำนาญงาน 1 คน, วิศวกร ชำนาญการ 3 คน, ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงาน 1 คน, นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 6 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ 2 คน, พนักงานผลิตทดลอง 1 คน, ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 6 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 11 คน, พนักงานห้องทดลอง 1 คน, วิศวกร 3 คน, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 คน, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 10 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นายช่างไฟฟ้า 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน, นักวิชาการพัสดุ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 คน, พนักงานธุรการ 1 คน, พนักงานการเกษตร 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 6 คน, ช่างไฟฟ้า 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 279 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 22,211.09 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 627 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 718.54 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3545 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3308 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 491 โครงการ, ผู้ประสานงาน 76 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1960 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 43 โครงการ, อื่นๆ 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 139 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 84 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 92 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 10077 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9569 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 794 โครงการ, ผู้ประสานงาน 51 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4359 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 91 โครงการ, อื่นๆ 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 10689 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9829 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 519 โครงการ, ผู้ประสานงาน 50 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4591 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 35 โครงการ, อื่นๆ 20 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 41365 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20900 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20465 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 832 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 168 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 11 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 488 เรื่อง, สิทธิบัตร 165 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 34 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 34 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 11688 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 10126 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 226 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 952 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 384 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 3334 รางวัล (เกียรติบัตร 1169 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1019 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1146 รางวัล)