รางวัลวิทยาเขตบางเขน ปี 2022

1171

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

396

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

36

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

696

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

15

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

55

Award

รางวัล ปี 2022

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Honor Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 40
2022 inนางสาวจุฑารัตน์ จิตโสภา, อาจารย์,"รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565/ รางวัลระดับดีมาก", รางวัลวิทยานิพนธ์, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ , Feb 2 2022
2022 inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผู้มีค่า H-index สูงสุด (Highest H-index Award) พ.ศ. 2565", ประเภทดาวรุ่ง, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 9 2022
2022 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์, Mar 9 2022
2022 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565 Prime Minister's TRIUP Award for Research Utilization with High Impact 2022", เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ระดับยอดเยี่ยม, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), Apr 4 2022
2022 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปี 2565", , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 11 2022
2022 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์,"“รางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการด้านการวิจัย กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป” ประจำปี 2565 ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ", , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Apr 11 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง,"บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2564 ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น", ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น, ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ( ปขมท.), Apr 22 2022
2022 inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2563 ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น", ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น, ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ( ปขมท.), May 12 2022
2022 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,"บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.ประจำปี 2564 ", ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น, ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย, Feb 11 2022
2022 inดร.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Thieme Chemistry Journals Award 2022 https://www.thieme.de/en/thieme-chemistry/thieme-chemistry-journals-awardees-107362.htm", เคมีอินทรีย์, สำนักพิมพ์ Thieme Chemistry ประเทศเยอรมัน, Jan 1 2022
2022 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์,"บุคลากรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564", มนุษยศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์,"บุคลากรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564", มนุษยศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inนางสาวดีอนา คาซา, อาจารย์,"บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 ประเภทบทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 ", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inนายวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร, อาจารย์,"บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564", บทความวารสารวิชาการในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inนายวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร, อาจารย์,"บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564", บทความวารสารวิชาการในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2564 ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น", ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น, ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ( ปขมท.), May 12 2022
2022 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์,"บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 ประเภทบทความในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์,"บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์,"บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 ", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 ", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 ", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 ", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 ", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 ", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีตำรา หนังสือ บทในหนังสือ (book chapter) หรืองานแปล", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีตำรา หนังสือ บทในหนังสือ (book chapter) หรืองานแปล", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีตำรา หนังสือ บทในหนังสือ (book chapter) หรืองานแปล", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2022
2022 inดร.ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์, อาจารย์,"ผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards)", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 9 2022
2022 inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์,"นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2565", นักวิชาการ, สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, Feb 2 2022

Research/Invention Award

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตบางเขน

Publish Year Output Award 6
2022 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"คริสปิก้า : เมล็ดเงาะอบแห้งผสมคอนเฟลกเคลือบคาราเมล", รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 2 2022
2022 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์,"เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง", อนุสิทธิบัตร, , คณะวิทยาศาสตร์ มก, Mar 9 2022
2022 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์,inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Canine Prosthesis for Patella Dislocation Correction and Its Personalized Cutting Guide", Gold Medal, , Japan Design Idea, and Invention Expo 2022, Jul 3 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง,inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล,inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ,inดร.พิศมัย ศรีชาเยช,"Innovation product from the by-products cold-pressed virgin coconut oil (CVCO) production process for the new normal consumers", รางวัลเหรียญเงิน (Silver Award), ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์ส่วนเหลือในอุตสาหกรรมอาหาร, การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “E-NNOVATE 2022 Edition: International Innovation Show โดย Innovative Business Solutions (IBS) หน่วยงานเอกชนด้านการส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ แห่งสาธารณรัฐโปแลนด์, Jun 15 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง,inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล,inดร.พิศมัย ศรีชาเยช,inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ,"Innovation product from the by-products cold-pressed virgin coconut oil (CVCO) production process for the new normal consumers", รางวัลพิเศษ (Special Award), ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์ส่วนเหลือในอุตสาหกรรมอาหาร, การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “E-NNOVATE 2022 Edition: International Innovation Show โดย Innovative Business Solutions (IBS) หน่วยงานเอกชนด้านการส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ แห่งสาธารณรัฐโปแลนด์, Jun 15 2022
2022 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก,inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม,inดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร,"ผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อจากหัวปลี", โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2022), ประเภทอาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1), สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ , Sep 21 2022

Conference Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 9
2022 inดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The Impacts of Electronic Transaction Service and Inflation on Deposit and Credit Markets", Best Paper Award, , The 9th National Colloquium, Naresuan University, Apr 1 2022
2022 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Determination of Joint Inventory Replenishment Policy for the System having Multiple Items with Seasonal Demands", Best Paper Award, Engineering, คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ TNIAC 2022, May 20 2022
2022 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Investigate GPS Signal Loss Handling Strategies for a Low Cost MultiGPS system based Kalman Filter", ฺBest Paper Award, Control and Robotic, ECTI, IEEE, May 27 2022
2022 inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์,inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์,"Feasibility Analysis on the Investment of Dim Sum Production Line: A Case Study of Padriew Frozen Ready Meal Factory in Chachoengsao", บทความวิจัยดีเด่น, วิศวกรรมอุตสาหการ, IE NETWORK 2022, May 12 2022
2022 inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์,inดร.กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์, อาจารย์,"VALUE PROPOSITION DESIGN OF WOLFFIA GLOBOSA FOR VEGAN CONSUMER", Best Oral Presentation Award, , The 4th BAs National Conference, Jul 8 2022
2022 inดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The Construction of Identity by the Individual History in Diasporic Filipino Female Writer Marivi Soliven’s The Mango Bride", รางวัลนำเสนอบทความวิจัยระดับดีเด่น , กลุ่ม 2 ภาษาและวรรณคดี, การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตรวจสอบได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1CEooemRs1-_s7ZYRUg51n3XZWzA37s4k?usp=sharing, Jul 8 2022
2022 inดร.วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, อาจารย์,inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์,inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Solution plasma synthesis of palladium nanoparticles on various carbon supports as electrocatalysts for hydrogen evolution reaction", Best Oral Presentation, Material Chemistry and Nanotechnology (MN), Chemical Society of Thailand, Jul 1 2022
2022 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์,"The Study of Grade 9 Students’ Mental Models on Natural Phenomena Influenced by the Sun Earth Moon Interaction", รางวัลระดับดี การนำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า , การศึกษา, มหาวิทยาลัยทักษิณ , Mar 25 2022
2022 inดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์, อาจารย์,inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์,"Development web spatial database system of the Royal Projects under the Inspiration of King Rama 9th", Best Presentation Award, , The 8th International Conference on Frontiers of Educational Technologies (ICFET 2022) and The ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), Jun 12 2022