Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ประชากรศาสตร์), ม.มหิดล, ไทย, 2545
  • สค.ม.(วิจัยประชากรและสังคม), ม.มหิดล, ไทย, 2532
  • วท.บ.(จิตวิทยา), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

  Expertise Cloud

  วุฒิภาวะทางอาชีพนักจิตวิทยา ต้นทุนทางจิตวิทยา ความผูกพันของผู้เรียนต่อหลักสูตร การทำหน้าที่ของครอบครัว Community CommitmentDesirable Psychological Characteristic AssessmentHealth Volunteers Office of Public HealthUndergraduate StudentWork EngagementWork-Life Balanceก๊าซธรรมชาติการกลั่นแกล้งทางออนไลน์การควบคุมตนเองการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเจรจาต่อรองเชิงบูรณาการการทำหน้าที่ของครอบครัวการประเมินผลการปรับตัวการพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียนการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการพัฒนาอาชีพการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้การมีส่วนร่วมในชุมชนการมีส่วนร่วมมการยึดติดความสมบูรณ์แบบการรับรู้ความสามารถในตนเองการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกการเรียนรู้โดยการนำตนเองการสนับสนุนทางสังคมการสร้างสันติสุขจาก ภายในการเสริมสร้างพลังอำนาจความคิดสร้างสรรค์ความฉลาดทางอารมณ์ความผูกพันความผูกพันต่อชุมชนความผูกพันทางสังคมความผูกพันในงานความพึงพอใจความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิศวกรความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรควุฒิภาวะทางอาชีพความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรควุฒิภาวะทางอาชีพเกษตรความสุขเชิงอัตวิสัยความสุขในการทำงานความหยุ่นตัวค่านิยมในการทำงานเกษตรความเชื่ออำนาจควบคุมตนเองคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาจริยธรรมจิตวิทยาชุมชนจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จิตวิทยาสันติภาพจิตสำนึกสาธารณะเจตคติต่อการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ชุมชนทหารผ่านศึกสูงอายุทักษะชีวิตทัศนคตินักศึกษานิสิตปริญญาตรีบุคลิกภาพปักธงชัยพฤติกรรมตามแผนในการดื่มแอลกอฮอล์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แรงงานลักษณะที่พึงประสงค์วุฒิภาวะทางอาชีพสันติศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสุขภาวะทางจิตหลักสูตรอัตมโนทัศน์ การกำกับตนเอง และการสนับสนุน ทางสังคมที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.)

  Interest

  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาอาชีพ, จริยธรรม, แรงงาน, วุฒิภาวะทางอาชีพ, สันติศึกษา

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน คณบดี คณะสังคมศาสตร์
  • ธ.ค. 2566 - ก.พ. 2567 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (36)