Person Image

  Education

  • วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก), ม.มหิดล, ไทย, 2548
  • วท.บ. (จิตวิทยา), ม.เชียงใหม่, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(สังคมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand, 2561

  Expertise Cloud

  "แบบวัดสุขภาพจิตachievement motivationanxietyaroma therapybiopsychosocialCausesCleaning staffcoffeeCoping skillsCOVID-19COVID-19 situationDepressionPsychologypsychology studentrelationshipSelf-controlSelf-esteemSelf-regulationSexual violencesocial anxietysocial media additionSocial skillsstressundergraduate studentsการจัดการความเครียดการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบการทำหน้าที่ของครอบครัวการบําบัดด้วยการเต้นและการเคลื่อนไหวการบำบัดด้วยสัตว์การปรับตัวความเครียดความเครียดในการทำงานความเจริญงอกงามความผูกพันต่อชุมชนความพึงพอใจในงานความรอบรู้ทางสุขภาพจิต การแสวงหาความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพทางจิตวิทยา การรับรู้ตราบาป นิสิตความวิตกกังวลความวิตกกังวลทางสังคมความวิตกกังวลในการสอบความสัมพันธ์ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคความสุความสุขคุณภาพการนอนหลับโควิด-19จิตวิทยาจิตวิทยาคลินิกจิตวิทยาเชิงบวกเจตคติต่อความตายดนตรีบำบัดเด็กและเยาวชนกระทำผิดเด็กและเยาวชนในระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยต้นทุนทางจิตวิทยาทฤษฎีอัตถิภาวนิยมทักษะทางสังคมนักกีฬาอีสปอร์ตนักจิตวิทยาคลินิกนักเรียนวัยรุ่นนิสิตนิสิตจิตวิทยานิสิตปริญญาตรีนิสิตมหาวิทยาลัย"นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตระดับปริญญาตรีแบบวัดสุขภาพจิตประสบการณ์การเรียนออนไลน์ประสบการณ์ความเพลินในการเรียนปักธงชัยปัจจัยทางจิตวิทยาปัจจัยที่มีอิทธิพลมปัจจัยส่วนบุคคลปัญหาสุขภาพจิตของกลุ่ม LGBTQ+ผลกระทบผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุพนักงานทำความสะอาดพฤติกรรมการติดโซเชียลมีเดียพฤติกรรมการเตรียมตัวตายพฤติกรรมการเผชิญความเครียดพฤติกรรมการเรียนพฤิตกรรมการสูบบุหรี่ภาวะซึมเศร้าภาวะติดเกมภาวะสมองเสื่อมภาวะหมดไฟในการเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุมมองชีวจิตสังคมมุมมองต่อการเรียนออนไลน์ระดับความเครียดรูปแบบแรงจูงใจแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โรคเรื้อรังสถานการณ์โควิด-19สถานศึกษาสาเหตุสื่อสังคมออนไลน์สุขภาพจิตสุขภาวะทางจิตสุคนธบำบัด

  Interest

  จิตวิทยาคลินิก, สุขภาพจิต, การทดสอบทางจิตวิทยา, เด็กและเยาวชนกระทำผิด

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์
  • ต.ค. 2566 - พ.ย. 2566 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์
  • พ.ย. 2562 - ต.ค. 2566 รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องรองคณบดี ชั้น 8 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 4

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก