Person Image

  Education

  • วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก), ม.มหิดล, ไทย, 2548
  • วท.บ. (จิตวิทยา), ม.เชียงใหม่, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(สังคมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand, 2561

  Expertise Cloud

  "แบบวัดสุขภาพจิตanxietyaroma therapybiopsychosocialCausesCleaning staffcoffeeCoping skillsCOVID-19COVID-19 situationCyberbullyingDanceDance Movement TherapyDepressionEffectEsports AtheletesExperience on online learningFamily functionHappinessInternet Gaming DisorderJob satisfactionLearning behaviorsMental healthMovementNarcissism and DepressionNoncommissioned officersPersonal factorsPerspective on online learningPhysical activityProblematic Online GamingPsychological capitalPsychologySelf-controlSelf-esteemSelf-regulationSocial skillsStressUndergraduate studentsUndergraduate students at Kasetsart UniversityWork stressกลุ่มบำบัดกาแฟการกลั่นแกล้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์การกำกับตัวเองการเขียนบาบัดการควบคุมตนเองการเคลื่อนไหวการจัดการความเครียดการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเต้นการทดสอบทางจิตวิทยาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบการทำหน้าที่ของครอบครัวการบําบัดด้วยการเต้นและการเคลื่อนไหวการบำบัดด้วยสัตว์การปรับตัวการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองการพูดกับตนเองทางบวกการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้การมีส่วนร่วมมการเล่นเกมออนไลน์ที่เป็นปัญหาการเล่นวิดีโอเกมการสนับสนุนทางสังคมการหลงตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองการให้การปรึกษากิจกรรมทางกายข้าราชการทหารชั้นประทวนความเครียดความเครียดในการทำงานความเจริญงอกงามความผูกพันต่อชุมชนความพึงพอใจในงานความรอบรู้ทางสุขภาพจิต การแสวงหาความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพทางจิตวิทยา การรับรู้ตราบาป นิสิตความวิตกกังวลความวิตกกังวลในการสอบความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคความสุความสุขคุณภาพการนอนหลับโควิด-19จิตวิทยาจิตวิทยาคลินิกจิตวิทยาเชิงบวกดนตรีบำบัดเด็กและเยาวชนกระทำผิดเด็กและเยาวชนในระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยต้นทุนทางจิตวิทยานิสิตนิสิตปริญญาตรีนิสิตมหาวิทยาลัย"นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ประสบการณ์ความเพลินในการเรียนปักธงชัยปัจจัยทางจิตวิทยาปัจจัยที่มีอิทธิพลมปัจจัยส่วนบุคคลภาวะซึมเศร้าระดับความเครียด

  Interest

  จิตวิทยาคลินิก, สุขภาพจิต, การทดสอบทางจิตวิทยา, เด็กและเยาวชนกระทำผิด

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องรองคณบดี ชั้น 8 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 4

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก