Person Image

  Education

  • Ph.D.(Family Resource Management), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา
  • M.A.(Interdisciplinary Studies), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา
  • วท.ม.(จิตวิทยาคลีนิค), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  adolescent motherDesirable Psychological Characteristic AssessmentEmpowermentFamily functioning Psychological Charachelping behaviorhigh school studentspersonalitypostpartum self-care behaviorself-esteemstress from pregnancy and taking care of childrenUndergraduate Studentการควบคุมความโกรธการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตรวจวินิจฉัยและการทดสอบทางจิตวิทยาการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลการทำหน้าที่ของครอบครัวการทำหน้าที่ของครอบครัว คุณลักษณะทางจิตการทำหน้าที่ของครอบครัว บุคลิกภาพ การเห็นคุณค่าในตนเอง พฤติกรรมการช่วยเหลือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Family functionการประเมินผลการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพจิตการมองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่ดี ความผาสุกทางจิตวิญญาณ ความเชื่ออำนาจภายในตน ความหยุ่นตัวการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ความผูกพันต่อชุมชน จิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความรู้ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้การมีส่วนร่วมมการสนับสนุนทางสังคมการเสริมสร้างพลังการเห็นคุณค่าในตนเองความขัดแย้งระหว่างการทำงานกับครอบครัวความเข้มแข็งของครอบครัวความเครียดความเครียดจากการตั้งครรภ์และการดูแลบุตรความเชื่อด้านสุขภาพความผาสุกทางจิตวิญญาณความผูกพันต่อชุมชนความพึงพอใจในชีวิตความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคความหวังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาจิตวิทยาครอบครัวจิตวิทยาชุมชนจิตวิทยาสุขภาพเจตคติต่องานเด็กวัยรุ่นชายทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงนิสิตปริญญาตรีบุคลิกภาพปักธงชัยปัจจัยผู้บริโภคผู้สูงอายุพฤติกรรมการจัดการกับปัญหาพฤติกรรมการใช้สิทธิพฤติกรรมการใช้สิทธิของผ้บริโภคพฤติกรรมการดูแลตนเองพฤติกรรมก้าวร้าวพฤติกรรมความก้าวร้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มารดาวัยรุ่นมุมมองทางจิตวิทยารูปแบบการฝึกอบรมทางอาชีพลักษณะที่พึงประสงค์และการปรับตัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4วัยรุ่นชายไทยสภาพแวดล้อมในการทำงานหลักสูตรหลังคลอดหัตถกรรมจากฝักตบชวา

  Interest

  จิตวิทยาชุมชน, จิตวิทยาครอบครัว, การตรวจวินิจฉัยและการทดสอบทางจิตวิทยา, การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพจิต, จิตวิทยาสุขภาพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (23)