Person Image

  Education

  • Ph.D.(Family Resource Management), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา
  • M.A.(Interdisciplinary Studies), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา
  • วท.ม.(จิตวิทยาคลีนิค), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มผลงานของทิพย์วัลย์

  Journal

  บทความของทิพย์วัลย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาจิตวิทยา

  บทความแต่ละ Quartile ของทิพย์วัลย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาจิตวิทยา

  บทความแต่ละ TCI Group ของทิพย์วัลย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาจิตวิทยา

  Publish Year International Journal 2
  2016 exนิตยา ทวีชีพ, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมจากผักตบชวาสำหรับผู้สูงอายุ", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 279-290
  2016 exพิชญา นิลมณี, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, "เจตคติต่องาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความขัดแย้งระหว่างการทำงานกับครอบครัว และความผาสุกทางจิตวิญญาณของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 1-12
  Publish Year National Journal 10
  2023 exกาลเวลา ฤทธิศรธนู, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล การมองโลกในแง่ดี ความหวังและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในศูนย์สร้างสุขทุกวัย กรุงเทพมหานคร", มนุษยศาสตร์สาร , ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 8-30
  2018 inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 115-126
  2017 exนางสาว กฤษณา ฟุ้งฟู, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ความผูกพันต่อชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประชาชน ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-10
  2017 exนางสาวณัฐพร โตภะ, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมองโลกในแง่ดี ความผาสุกทางจิตวิญญาณ ความเชื่ออำนาจในตน กับความหยุ่นตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย", วารสาร สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 64-83
  2015 inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความร้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปัญหาและทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยร่นชายไทย", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษศาตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 193-244
  2014 inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำหน้าที่ของครอบครัว ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค และการปรับตัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 37-56
  2012 exณัฐดาว คชพลายุกต์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำหน้าที่ของครอบครัว บุคลิกภาพ การเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมการช่วยเหลือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 125-138
  2012 exจันทร์สิริ นักรบ, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเสริมสร้างพลัง ความเครียดจากการตั้งครรภ์และการดูแลบุตร และ พฤติกรรมการดูแลตนเองหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 112-124
  2008 inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเข้มแข็งของครอบครัว : มุมมองทางจิตวิทยา", Journal of Social Sciences and Humanities, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 22-39
  2015 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 211-240

  Conference

  การนำเสนอบทความของทิพย์วัลย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาจิตวิทยา

  Publish Year International Conference 1
  2017 exนางสาว ฆนณัฐฐ์ บดินทร์อารักษ์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเครียด การเห็นคุณค่าในตนเอง ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง", 3rd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences, 24 - 25 ธันวาคม 2017, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 1
  2016 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุปาณี สนธิรัตน, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=300028]