ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Assertive BehaviorBuddhismcare workCare WorkersCarl RogersCommunity ConferencesCommunity PsychologyCreative ThinkingCultural MeaningDeveloping EntrepreneursDevelopmentEarly Childhood EducationEducationelder careEmotional IntelligenceethicsFamilyGenderGroup DynamicshappinessHuman and National DevelopmentHumanistic PsychologyInternational ConferencesJob PerformanceLeadershipLessonsMotherNational ConferencesParentsPersonal GrowthPerson-Centered TherapyPregnancyProgram ActivitiesPsychologySchoolSelf-ActualizationSelf-esteemStudentsTeachingTeaching ProcessTeamworkThai governmental home for the agedThai ValuesUndergraduate Students of Kasetsart UniversityWomenwork-life balanceWorkplace Spiritualityกลุ่มสัมพันธ์ก๊าซธรรมชาติการควบคุมความโกรธการทดสอบทางจิตวิทยาการทำงานเป็นทีมการทำหน้าที่ของครอบครัวการปฏิบัติงานการเปิดรับสื่อการรู้เท่าทันสื่อการเห็นคุณค่าในตนเองการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์การเห็นคุณค่าในตนเองจากอัตลักษณ์ของตนข้าราชการครูคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ความฉลาดทางอารมณ์ความผาสุกทางจิตความผาสุกทางจิตใจความพึงพอใจความพึงพอใจในการทำงานความยึดมั่นผูกพันของพนักงานความยึดมั่นผูกพันในงานความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาจิตวิญญาณในการทำงานจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานจิตวิทยาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาจิตวิทยาคลินิกจิตวิทยาชุมชนจิตวิทยาสุขภาพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การนิสิตนิสิตปริญญาตรีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พฤติกรรมการทำงานพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมพฤติกรรมเอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุภาวะผู้นำภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยาวชนแรงจูงใจภายในวัยเด็กตอนต้นวิจัยสถาบันสมดุลระหว่างงานและชีวิตสุขภาพจิตสุขภาวะทางจิตวิญญาณสุขภาวะทางปัญญาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


Persons (ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 18 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 85 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 79 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 241 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 179 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 62 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 186 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 184 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 13 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)