Person Image

  Education

  • ศศ.ด. (อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Regression AnalysisSavings Co-operativesselectionShort mackerelSocial Intelligencetechnical analysis Forecast Test StatisticsThetatropictwo independent populationTwo Independent Populationsกรดแกมมาลิโนลินิกกรดไขมันการโคลนการจัดการฟาร์มการจัดการสุขภาพการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอลการแจกแจงไวบูลล์คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิต Quality of lifeเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเครื่องหมายไอเอสเอสอาร์โคนมโครงการนำร่องโครงข่ายประสาทเทียม artificial neural neโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กระจายย้อนกลับโครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรจ.เชียงใหม่จ.ลำพูนจีโนมเชิงหน้าที่ช่วงความเชื่อมั่นช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วน สองกลุ่มชุมชนเชื้อราซีโรไทป์โอเซลล์แมลงเด็กวัยก่อนเรียนต้นไม้ตัดสินใจ Back Propagation Neural Networkตัวแบบการถดถอยควอไซล์ปัวส์ซงตัวแบบการถดถอยทวินามเชิงลบที่มีศูนย์มากตัวแบบการถดถอยปัวส์ซงทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำทรัพยากรอากาศทะเลยอันดามันทักษะชีวิตนักเรียนประถมศึกษานิสิต/นักศึกษา College studentsนิสิตเกียรตินิยมบทเรียน lessonบัณฑิตเกียรตินิยมบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน พนักงานฝ่ายผลิต บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบบูตสแตรปท์เปอร์เซ็นต์ไทล์ปลาทูปลานิลปศุสัตว์เปปไทด์ต้านจุลชีพโปรแกรมเชิงเป้าหมาย โปรแกรมเลขจำนวนเต็ม การจัดสรรครูโปรแกรมสารสนเทศโปรตีนผลต่างระหว่างสัดส่วนผลต่างระหว่างสัดส่วนประชากรผลต่างสัดส่วนสองกลุ่มผู้สูงอายุแผนภูมิควบคุมของเสียแบบฟัซซี แผนภูมิควบคุมผลรวมแบบวิ่ง แผนภูมิควบคุมสังเคราะห์ แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปรับน้ำหนักแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียฝูงสัตว์พฤติกรรมการจัดอาหารพฤติกรรมการทำงานพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนพืชเศรษฐกิจ economic cropพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าฟาร์มโคนมรายย่อยโภชนาการมูลไส้เดือนแมลงวันลายโมเดลสถิติ statistical modelโรคปากและเท้าเปื่อยโรคอ้วน พฤติกรรมเสี่ยงโรงเรียนรัฐบาลวิธีการจำแนกกลุ่ม การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสามเทียมแบบแพร่กระจายน้อนกลับ ประกันชีวิตวิธีการประมาณค่าแบบช่วง การแจกแจงไวบูลล์ การแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล สองพารามิเตอร์ พารามิเตอร์สเกลวิธีการพยากรณ์ทางเทคนิควิธีแจ็คไนฟ์วิธีบูตสแตรปทีไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยสถิติ Baumgartner-Wei ?-Schindlerสถิติ Brunner and Munzelสถิติ Wilcoxon rank sumสถิติจีนี่สถิติบราวน์ – ฟอร์สิตี้สถิติวิเคราะห์สถิติวิจัยสวนป่าเกดน้อมเกล้าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นสัมฤทธิ์ผลในการเรียนแหล่งเรียนรู้อ่าวไทยอำนาจการทดสอบ

  Interest

  สถิติวิเคราะห์, สถิติวิจัย, การวิเคราะห์การถดถอย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 27 เรื่อง (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A comparative study of decomposition methods in time series data forecasting with seasonal and nonseasonal variationDamsri S., Payakkapong P., Hirunwong A.2007Kasetsart Journal - Social Sciences
  28(2),pp. 221-227
  0
  2Quality of life and retirement preparation of school teachers in chon buri provinceTrilerklith S., Rungsayatorn S., Hirunwong A.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  35(3),pp. 460-471
  0
  3Parents' knowledge on nutrition and meal-providing behavior for preschool children at a public school in Chumphon ProvinceNantapong S., Saratapun N., Hirunwong A.2014Kasetsart Journal - Social Sciences
  35(2),pp. 235-244
  0
  4Factors related to consumption behavior of elderly women in Bangkok toward ready-made clothesJanan A., Saratapun N., Hirunwong A.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
  37(2),pp. 178-187
  0
  5Life skills development pattern leading to quality of life of Bangkok elderly after retirementRungsayatorn S., Chatraphorn S., Hirunwong A.2017Kasetsart Journal of Social Sciences
  38(1),pp. 423-434
  0
  6Factors related to at-risk behavior to obesity of grade 6 students under the Office of Bangkok Metropolitan Primary EducationPromdee S., Saratapun N., Hirunwong A.2017Kasetsart Journal of Social Sciences
  38(1),pp. 435-444
  0