Person Image

  Education

  • ศศ.ด. (อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มผลงานของอภิญญา

  Journal

  บทความของอภิญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาจิตวิทยา

  Publish Year International Journal 8
  2017 inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณในกรุงเทพมหานคร", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 423-434
  2017 exสุภาพร พรหมดี, inดร.นฤมล ศราธพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนของนักเรียนประถมศึกษาปีที 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร", KASETSART JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , ปีที่ 038, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 435-444
  2017 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "Book Review : An EasyGuide to Research Design & SPSS by Beth M.Schwartz, Janie H. Wilson and Dennis M. Goff.", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 755-757
  2016 exอัจฉรา จะนันท์, inดร.นฤมล ศราธพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้สูงอายุสตรีในกรุงเทพมหานคร", Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), ปีที่ 037, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 178-187
  2014 exสโรชา นันทพงศ์, inดร.นฤมล ศราธพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนกับพฤติกรรมการจัดอาหารสำหรับเด็กวัยก่อนเรียนของผู้ปกครองโรงเรียนรัฐบาล จังหวัดชุมพร", วารสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 235-244
  2014 exแสนคำนึง ตรีฤกษ์ฤทธิ์, inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิต และการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของข้าราชการครู จังหวัดชลบุรี", Kasetsart J.(Soc. Sci), ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 460-471
  2013 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics. 4th edition. 2011.", Kasetsart J. (Soc. Sci), ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 191-194
  2007 exสุจารี ดำศรี, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการแบ่งแยกส่วนประกอบในการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤดูกาล", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 210-220
  Publish Year National Journal 14
  2022 exเทพรักษ์ เมืองใจ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของทุนทางจิตวิทยา คุณลักษณะงาน และความฉลาดทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 100-114
  2020 exอิษยา ประเสริฐทรัพย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การต่อพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในบริษัทเวชภัณฑ์แห่งหนึ่ง", วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 18-34
  2018 exธิดารัตน์ พนมโสภณ, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบกำลังการทดสอบของการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 624-635
  2017 exสรวีย์ สุขรัก, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การสนับสนุนทางสังคม ความพึงพอใจในชีวิต และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึง (สำนักงานใหญ่)", วารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 272-283
  2015 exศรสวรรค์ บุญเพ็ญ, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ขนาดของการแจกแจงไวบูลล์แบบสองพารามิเตอร์", วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 579-587
  2015 exกนกกาญจน์ ศศิวิมลฤทธิ์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกันเมื่อตัวอย่างขนาดเล็ก", วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 183-193
  2015 exอาภา วงศ์จินดา, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกันเมื่อขนาดตัวอย่างเล็ก", วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 558-568
  2013 exนายอาณัติ แสงสว่าง, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติสาหรับทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน", Veridian E-Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 817-828
  2013 exชวรีย์ รัตนาวงศ์ศร, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทางเทคนิคของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย", Veridian E-Journal, SU , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 840-846
  2011 ex นางสาวสุวิตา ศักดิ์ชัยนันท์, inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างค่าเฉลี่ยสองประชากรในการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล", Veridian E-Journal Silpakorn University, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1-21
  2011 exกีรติยา สวัสดิภาพ, inดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังในการพัฒนาการเกษตรเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรรุ่นใหม่", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 327-335
  2010 exชมพูนุท มนต์ภาณีวงศ์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเพื่อจำแนกกลุ่มกำไรขาดทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (http://www.journal.kmutnb.ac.th/journal/47318255313124.pdf), ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 322-331
  2008 exอารยา เจียรมาศ, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายปรีชา อินนุรักษ์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับน้ำหนักแรกเกิด และน้ำหนักหย่านม ของประชากรโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008
  2007 inดร.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมทางจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 104-115

  Conference

  การนำเสนอบทความของอภิญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาจิตวิทยา

  Publish Year National Conference 15
  2018 exณัฐชา ชุ่มสุนทร, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่มที่อิสระกัน กรณีความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากัน", UTCC Academic Day ครั้งที่ 2, 8 มิถุนายน 2018, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exกรองกาญจน์ สุขพันธ์, inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสถิติทดสอบสำหรับสมมติฐานเชิงเส้นในการวิเคราะห์ถดถอย กรณีความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่", งานประชุมวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 2, 8 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
  2017 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนสองกลุ่มที่อิสระกัน", การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร์ ประจำปีงบประมาณ 2559, 3 ตุลาคม - 8 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 exชวรีย์ รัตนาวงศ์ศรี, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทางเทคนิคของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
  2012 exศิริมา เยาวสิทธิ์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติและการโปรแกรมเชิงเป้าหมายสำหรับจำแนกกลุ่มกำไรขาดทุนของสหกรณ์การเกษตร", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 17 กุมภาพันธ์ 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2011 exชื่นใจ สุกป่าน, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการพยากรณ์ราคาพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทย", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ , 18 - 22 พฤษภาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
  2011 inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, exสิรินทร์ เหลืองวิชชเจริญ, "ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ , 18 - 22 พฤษภาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
  2010 exมัทนียา สารกุล, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, exธรรมนูญ ทองประไพ, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมสำหรับการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนมระดับฟาร์มในเขตภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 exสิรินทร์ เหลืองวิชชเจริญ, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจำแนกกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต:กรณีศึกษา เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ประจำปี 2553, 10 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 exธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมคุณภาพในการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการผลิต", การประชุมวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2553 , 11 - 12 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 exMattaneeya Sarakul, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, exTumanoon Tongprapi, "สถานภาพและทัศนคติสำหรับการผลิตและคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนมของเกษตรกรในประเทศไทย (พ.ศ. 2551)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2009 exThuwapol Kongnoi, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exElzo, Mauricio A., inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสหสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนมที่เลี้ยงดูในเขตภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2009 exSurasan Vivekmetakorn, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีการจำแนกกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค: กรณีศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2009 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ราคาพืชน้ำมันโดยวิธีของบ๊อกซ์-เจนกินส์และโครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2009 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้โปรแกรมเชิงเป้าหมายในการจัดสรรครูสายปฏิบัติการสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต1", การประชุมวิชาการ มอ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 2 (2552), 19 พฤศจิกายน 2009, สตูล ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400130]