Person Image

  Education

  • Ph.D.(Bioscience), Chalmers University of Technology, SWEDEN, 2552
  • วท.ม.( ชีวสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย
  • วท.บ.( เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

  Expertise Cloud

  3-methylcrotonyl-CoA carboxylaseAcheta domesticusAnimal nutritionAspergillus oryzaeBioinformaticsCarbon sourcesComparative genomicsComputational Thinking SkillsCordycepinCordyceps militarisduckEntomopathogenic fungiequine melanocytic neoplasmGenome-scale metabolic modelGenome-scale metabolic networkhomology modelingIn vitro digestibilityLipidMetabolic Modelmolecular dynamics simulationmolecular dynamics simulationsMucor circinelloidesOleaginous speciesSalmonella EnteritidisSenior high schoolsenior high school studentserum proteomicsSex determinationSipC proteinsphingolipidstrain identificationstructure-based functional annotationStructure-property relationshipssugar transporterSurface liquid cultivation.Synthetic media designSystems BiologySystems Biology in MicroorganismSystems metabolic engineeringTAB2Text mining (TM)Thai adultsthiostreptonThraustochytridsTOK-001toll like receptor 4Toll-Like Receptor 4Transcription factortranscriptomeTranscriptome analysistranscriptomicstumor necrosis factorTumor Necrosis Factor-alphatype VI secretion systemType VI Secretion Systemsunclassified drugvirulence factorWGCNAWhole metagenome shotgun (WMGS) sequencingYeastกรดแกมมาแอมิโนบิวทีริกกรดคอร์ไดซิปิกกลไกการเจริญเติบโตกล้ายางพาราการควบคุมเมแทบอลิกการจำลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุลการใช้ประโยชน์ของสัตว์การบดการปรับปรุงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงไส้เดือนการย่อยได้การย่อยได้ในหลอดทดลองการย่อยในหลอดทดลองจิ้งหรีดทองแดงลายชีวสารสนเทศถั่งเช่าสีทองทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำทรัพยากรอากาศทรานสคริปโตมิกส์ไทเอโซลบาซิลลัส ซับทิลิสแบบจำลองเมแทบอลิซึมระดับจีโนมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตปลานิลเปปไทด์ต้านจุลชีพโปรติโอมิกส์โปรตีนขนส่งโปรตีนฟอกซ์เอ็มวันโปรไบโอติกผงถั่งเช่าสีทองผงนาโนพรีไบโอติกพันธุวิศวกรรมศาสตร์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าไฟทอปธอรา พาล์มิโวราโภชนศาสตร์โภชนศาสตร์สัตว์หิ่งห้อย

  Interest

  Bioinformatics, Systems Biology, Bioinformatics, Systems Biology in Microorganism

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ย. 2564 - มี.ค. 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 57 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 47 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The RAVEN Toolbox and Its Use for Generating a Genome-scale Metabolic Model for Penicillium chrysogenumAgren R., Liu L., Shoaie S., Vongsangnak W., Nookaew I., Nielsen J.2013PLoS Computational Biology
  9(3)
  266
  2De novo sequencing, assembly and analysis of the genome of the laboratory strain Saccharomyces cerevisiae CEN.PK113-7D, a model for modern industrial biotechnologyNijkamp J.F., Nijkamp J.F., van den Broek M., van den Broek M., Datema E., Datema E., Datema E., de Kok S., de Kok S., de Kok S., Bosman L., Bosman L., Luttik M.A., Luttik M.A., Daran-Lapujade P., Daran-Lapujade P., Vongsangnak W., Vongsangnak W., Nielsen J., Heijne W.H.M., Klaassen P., Paddon C.J., Platt D., Kötter P., van Ham R.C., van Ham R.C., van Ham R.C., Reinders M.J.T., Reinders M.J.T., Reinders M.J.T., Pronk J.T., Pronk J.T., de Ridder D., de Ridder D., de Ridder D., de Ridder D., Daran J.M., Daran J.M., Daran J.M.2012Microbial Cell Factories
  11
  191
  3Biomedical text mining and its applications in cancer researchZhu F., Patumcharoenpol P., Zhang C., Yang Y., Chan J., Meechai A., Vongsangnak W., Shen B., Shen B.2013Journal of Biomedical Informatics
  46(2),pp. 200-211
  156
  4Performance comparison and evaluation of software tools for microRNA deep-sequencing data analysisLi Y., Zhang Z., Liu F., Vongsangnak W., Jing Q., Jing Q., Shen B.2012Nucleic Acids Research
  40(10),pp. 4298-4305
  122
  5Unravelling evolutionary strategies of yeast for improving galactose utilization through integrated systems level analysisHong K., Hong K., Vongsangnak W., Vongsangnak W., Vemuri G., Nielsen J., Nielsen J.2011Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
  108(29),pp. 12179-12184
  120
  6Towards efficient extraction of notoginseng saponins from cultured cells of Panax notoginsengVongsangnak W., Vongsangnak W., Gua J., Chauvatcharin S., Zhong J.J.2004Biochemical Engineering Journal
  18(2),pp. 115-120
  100
  7A trispecies Aspergillus microarray: Comparative transcriptomics of three Aspergillus speciesAndersen M., Vongsangnak W., Panagiotou G., Salazar M., Lehmann L., Nielsen J.2008Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
  105(11),pp. 4387-4392
  98
  8BioMet Toolbox: Genome-wide analysis of metabolismCvijovic M., Olivares-Hernandez R., Agren R., Dahr N., Vongsangnak W., Nookaew I., Patil K., Nielsen J.2010Nucleic Acids Research
  38(SUPPL. 2)
  88
  9Improved annotation through genome-scale metabolic modeling of Aspergillus oryzaeVongsangnak W., Vongsangnak W., Olsen P., Hansen K., Krogsgaard S., Nielsen J., Nielsen J.2008BMC Genomics
  9
  68
  10Whole genome sequencing of Saccharomyces cerevisiae: From genotype to phenotype for improved metabolic engineering applicationsOtero J., Otero J., Otero J., Vongsangnak W., Vongsangnak W., Vongsangnak W., Asadollahi M., Asadollahi M., Asadollahi M., Olivares-Hernandes R., Olivares-Hernandes R., Maury J., Maury J., Farinelli L., Barlocher L., Østerås M., Schalk M., Clark A., Nielsen J., Nielsen J.2010BMC Genomics
  11(1)
  58
  11Evaluation and comparison of multiple aligners for next-generation sequencing data analysisShang J., Shang J., Zhu F., Vongsangnak W., Tang Y., Zhang W., Shen B.2014BioMed Research International
  2014
  44
  12Heterologous production of polyunsaturated fatty acids in Saccharomyces cerevisiae causes a global transcriptional response resulting in reduced proteasomal activity and increased oxidative stressRuenwai R., Neiss A., Laoteng K., Vongsangnak W., Dalfard A.B., Dalfard A.B., Cheevadhanarak S., Petranovic D., Nielsen J.2011Biotechnology Journal
  6(3),pp. 343-356
  39
  13Uncovering transcriptional regulation of glycerol metabolism in Aspergilli through genome-wide gene expression data analysisSalazar M., Vongsangnak W., Panagiotou G., Andersen M., Nielsen J.2009Molecular Genetics and Genomics
  282(6),pp. 571-586
  31
  14Genome-wide analysis of maltose utilization and regulation in aspergilliVongsangnak W., Salazar M., Hansen K., Nielsen J.2009Microbiology
  155(12),pp. 3893-3902
  31
  15Genome-scale analysis of the metabolic networks of oleaginous Zygomycete fungiVongsangnak W., Ruenwai R., Tang X., Hu X., Zhang H., Shen B., Song Y., Laoteng K.2013Gene
  521(1),pp. 180-190
  30
  16Revealing the beneficial effect of protease supplementation to high gravity beer fermentations using "-omics" techniquesPiddocke M., Fazio A., Vongsangnak W., Vongsangnak W., Wong M., Heldt-Hansen H., Workman C., Nielsen J., Olsson L., Olsson L.2011Microbial Cell Factories
  10
  27
  17Annotation and analysis of malic enzyme genes encoding for multiple isoforms in the fungus Mucor circinelloides CBS 277.49Vongsangnak W., Zhang Y., Chen W., Ratledge C., Ratledge C., Song Y.2012Biotechnology Letters
  34(5),pp. 941-947
  24
  18Increased Lipid Accumulation in Mucor circinelloides by Overexpression of Mitochondrial Citrate Transporter GenesYang J., Li S., Kabir Khan M., Garre V., Vongsangnak W., Song Y.2019Industrial and Engineering Chemistry Research
  58(6),pp. 2125-2134
  22
  19Genome-scale metabolic modeling of Mucor circinelloides and comparative analysis with other oleaginous speciesVongsangnak W., Vongsangnak W., Klanchui A., Tawornsamretkit I., Tatiyaborwornchai W., Laoteng K., Meechai A.2016Gene
  583(2),pp. 121-129
  21
  20Integrative analysis reveals disease-associated genes and biomarkers for prostate cancer progressionLi Y., Vongsangnak W., Chen L., Shen B.2014BMC Medical Genomics
  7(SUPPL.1)
  20
  21Genome-scale metabolic network of Cordyceps militaris useful for comparative analysis of entomopathogenic fungiVongsangnak W., Raethong N., Mujchariyakul W., Nguyen N., Leong H., Laoteng K.2017Gene
  626,pp. 132-139
  20
  22Informatics for metabolomicsKusonmano K., Vongsangnak W., Chumnanpuen P.2016Advances in Experimental Medicine and Biology
  939,pp. 91-115
  19
  23Molecular mechanism of Forkhead box M1 inhibition by thiostrepton in breast cancer cellsKongsema M., Kongsema M., Wongkhieo S., Khongkow M., Lam E., Boonnoy P., Boonnoy P., Vongsangnak W., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2019Oncology Reports
  42(3),pp. 953-962
  19
  24Protective effect of lactobacillus reuteri KUB-AC5 against salmonella enteritidis challenge in chickensNakphaichit M., Sobanbua S., Siemuang S., Vongsangnak W., Nakayama J., Nitisinprasert S.2019Beneficial Microbes
  10(1),pp. 43-54
  19
  25Uncovering global metabolic response to cordycepin production in Cordyceps militaris through transcriptome and genome-scale network-driven analysisRaethong N., Laoteng K., Vongsangnak W.2018Scientific Reports
  8(1)
  18
  26Genome-scale metabolic representation of Amycolatopsis balhimycinaVongsangnak W., Vongsangnak W., Vongsangnak W., Figueiredo L., Figueiredo L., Figueiredo L., Förster J., Weber T., Thykaer J., Stegmann E., Wohlleben W., Nielsen J., Nielsen J.2012Biotechnology and Bioengineering
  109(7),pp. 1798-1807
  16
  27Post genome-wide association studies functional characterization of prostate cancer risk lociJiang J., Cui W., Vongsangnak W., Hu G., Shen B.2013BMC Genomics
  14(SUPP 8)
  16
  28Optimizing cultivation of Cordyceps militaris for fast growth and cordycepin overproduction using rational design of synthetic mediaRaethong N., Wang H., Wang H., Nielsen J., Nielsen J., Vongsangnak W., Vongsangnak W.2020Computational and Structural Biotechnology Journal
  18,pp. 1-8
  15
  29Time course gene expression profiling of yeast spore germination reveals a network of transcription factors orchestrating the global responseGeijer C., Pirkov I., Vongsangnak W., Vongsangnak W., Ericsson A., Nielsen J., Krantz M., Krantz M., Hohmann S.2012BMC Genomics
  13(1)
  14
  30Comparisons of Prostate Cancer Inhibitors Abiraterone and TOK-001 Binding with CYP17A1 through Molecular DynamicsXiao F., Yang M., Xu Y., Vongsangnak W.2015Computational and Structural Biotechnology Journal
  13,pp. 520-527
  12
  31Transcriptome analysis reveals candidate genes involved in luciferin metabolism in Luciola aquatilis (Coleoptera: Lampyridae)Vongsangnak W., Chumnanpuen P., Sriboonlert A.2016PeerJ
  2016(10)
  12
  32Integrated analysis of the global transcriptional response to α-amylase over-production by Aspergillus oryzaeVongsangnak W., Hansen K., Nielsen J.2011Biotechnology and Bioengineering
  108(5),pp. 1130-1139
  11
  33Alternative metabolic routes in channeling xylose to cordycepin production of Cordyceps militaris identified by comparative transcriptome analysisWongsa B., Raethong N., Chumnanpuen P., Wong-ekkabut J., Laoteng K., Vongsangnak W.2020Genomics
  112(1),pp. 629-636
  10
  34Dissecting metabolic behavior of lipid over-producing strain of Mucor circinelloides through genome-scale metabolic network and multi-level data integrationVongsangnak W., Kingkaw A., Yang J., Song Y., Laoteng K.2018Gene
  670,pp. 87-97
  9
  35Protein–protein interface and disease: Perspective from biomolecular networksHu G., Xiao F., Li Y., Li Y., Vongsangnak W.2017Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology
  160,pp. 57-74
  8
  36An integrated text mining framework for metabolic interaction network reconstructionPatumcharoenpol P., Patumcharoenpol P., Doungpan N., Meechai A., Shen B., Chan J.H., Vongsangnak W., Vongsangnak W.2016PeerJ
  2016(3)
  8
  37Systems biology and metabolic engineering of Arthrospira cell factoriesKlanchui A., Vorapreeda T., Vongsangnak W., Khannapho C., Cheevadhanarak S., Meechai A.2012Computational and Structural Biotechnology Journal
  3(4),pp. e201210015
  8
  38Comparative genome analysis reveals metabolic traits associated with probiotics properties in Lactobacillus reuteri KUB-AC5Jatuponwiphat T., Namrak T., Supataragul A., Nitisinprasert S., Nakphaichit M., Vongsangnak W.2019Gene Reports
  17
  7
  39Cyanobacterial biofuels: Strategies and developments on network and modelingKlanchui A., Raethong N., Prommeenate P., Vongsangnak W., Meechai A.2017Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology
  160,pp. 75-102
  6
  40Probing Carbon Utilization of Cordyceps militaris by Sugar Transportome and Protein Structural AnalysisSirithep K., Sirithep K., Xiao F., Raethong N., Zhang Y., Laoteng K., Hu G., Vongsangnak W., Vongsangnak W.2020Cells
  9(2)
  6
  41Metabolic responses of carotenoid and cordycepin biosynthetic pathways in cordyceps militaris under light-programming exposure through genome-wide transcriptional analysisThananusak R., Laoteng K., Raethong N., Zhang Y., Vongsangnak W.2020Biology
  9(9),pp. 1-14
  5
  42Reconstruction of insect hormone pathways in an aquatic firefly, Sclerotia aquatilis (Coleoptera: Lampyridae), using RNA-seqChanchay P., Vongsangnak W., Thancharoen A., Sriboonlert A.2019PeerJ
  2019(8)
  5
  43Identification of potential candidate genes involved in the sex determination cascade in an aquatic firefly, Sclerotia aquatilis (Coleoptera, Lampyridae)Nguantad S., Chumnanpuen P., Thancharoen A., Vongsangnak W., Sriboonlert A.2020Genomics
  112(3),pp. 2590-2602
  5
  44Impacts of killing process on the nutrient content, product stability and in vitro digestibility of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae mealsZhen Y., Chundang P., Zhang Y., Wang M., Vongsangnak W., Pruksakorn C., Kovitvadhi A.2020Applied Sciences (Switzerland)
  10(17)
  5
  45Comparative metabolic capabilities for Micrococcus luteus NCTC 2665, the "Fleming" strain, and actinobacteriaRokem J., Vongsangnak W., Vongsangnak W., Nielsen J.2011Biotechnology and Bioengineering
  108(11),pp. 2770-2775
  5
  46Analysis of genome-wide coexpression and coevolution of Aspergillus oryzae and Aspergillus nigerVongsangnak W., Nookaew I., Salazar M., Nielsen J.2010OMICS A Journal of Integrative Biology
  14(2),pp. 165-175
  4
  47Analysis of the infant gut microbiome reveals metabolic functional roles associated with healthy infants and infants with atopic dermatitis using metaproteomicsKingkaw A., Nakphaichit M., Suratannon N., Nitisinprasert S., Wongoutong C., Chatchatee P., Krobthong S., Charoenlappanit S., Roytrakul S., Vongsangnak W.2020PeerJ
  8
  3
  48MetGEMs Toolbox: Metagenome-scale models as integrative toolbox for uncovering metabolic functions and routes of human gut microbiomePatumcharoenpol P., Nakphaichit M., Panagiotou G., Panagiotou G., Panagiotou G., Senavonge A., Suratannon N., Vongsangnak W.2021PLoS Computational Biology
  17(1 December)
  3
  49In silicoandin vitrodesign of cordycepin encapsulation in liposomes for colon cancer treatmentKhuntawee W., Khuntawee W., Amornloetwattana R., Amornloetwattana R., Vongsangnak W., Namdee K., Yata T., Karttunen M., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2021RSC Advances
  11(15),pp. 8475-8484
  3
  50Analysis of human gut microbiome: Taxonomy and metabolic functions in thai adultsRaethong N., Nakphaichit M., Suratannon N., Sathitkowitchai W., Sathitkowitchai W., Weerapakorn W., Keawsompong S., Vongsangnak W.2021Genes
  12(3),pp. 1-13
  3
  51Screening and identification of SipC-interacting proteins in Salmonella enteritidis using Gal4 yeast two-hybrid system in duckZhang Y., Gu T., Chen Y., Zhu G., Vongsangnak W., Xu Q., Chen G.2019PeerJ
  2019(9)
  3
  52Probing Genome-Scale Model Reveals Metabolic Capability and Essential Nutrients for Growth of Probiotic Limosilactobacillus reuteri KUB-AC5Namrak T., Raethong N., Raethong N., Jatuponwiphat T., Nitisinprasert S., Vongsangnak W., Nakphaichit M.2022Biology
  11(2)
  3
  53Identification of Differentially Expressed Non-coding RNA Networks With Potential Immunoregulatory Roles During Salmonella Enteritidis Infection in DucksZhang Y., Dong X., Hou L., Cao Z., Zhu G., Vongsangnak W., Xu Q., Chen G.2021Frontiers in Veterinary Science
  8
  2
  54Metabolic traits specific for lipid-overproducing strain of Mucor circinelloides WJ11 identified by genome-scale modeling approachNa Ayudhya N.I., Laoteng K., Song Y., Meechai A., Vongsangnak W.2019PeerJ
  7
  2
  55Systems biology methods and developments of filamentous fungi in relation to the production of food ingredientsVongsangnak W., Nielsen J.2013Microbial Production of Food Ingredients, Enzymes and Nutraceuticals
  ,pp. 19-41
  2
  56Translational biomedical informatics and computational systems medicineZhao Z., Zhao Z., Shen B., Lu X., Vongsangnak W.2013BioMed Research International
  2013
  2
  57Bibliome mining platform and application for building metabolic interaction networkPatumcharoenpol P., Patumcharoenpol P., Chan J., Meechai A., Shen B., Vongsangnak W.2012Procedia Computer Science
  11,pp. 55-62
  2
  58Iron-associated protein interaction networks reveal the key functional modules related to survival and virulence of Pasteurella multocidaJatuponwiphat T., Chumnanpuen P., Othman S., E-kobon T., Vongsangnak W.2019Microbial Pathogenesis
  127,pp. 257-266
  2
  59Sequence- and Structure-Based Functional Annotation and Assessment of Metabolic Transporters in Aspergillus oryzae: A Representative Case StudyRaethong N., Wong-Ekkabut J., Laoteng K., Vongsangnak W.2016BioMed Research International
  2016
  2
  60Its2 sequencing and targeted meta-proteomics of infant gut mycobiome reveal the functional role of rhodotorula sp. During atopic dermatitis manifestationMok K., Suratanon N., Roytrakul S., Charoenlappanit S., Patumcharoenpol P., Chatchatee P., Vongsangnak W., Nakphaichit M.2021Journal of Fungi
  7(9)
  2
  61Integrative growth physiology and transcriptome profiling of probiotic limosilactobacillus reuteri kub-ac5Jatuponwiphat T., Namrak T., Nitisinprasert S., Nakphaichit M., Vongsangnak W.2021PeerJ
  9
  2
  62Construction of Light-Responsive Gene Regulatory Network for Growth, Development and Secondary Metabolite Production in Cordyceps militarisIn-On A., Thananusak R., Ruengjitchatchawalya M., Vongsangnak W., Laomettachit T.2022Biology
  11(1)
  1
  63In silico analysis of mucor circinelloides genome-scale model for enhancing lipid productionKlanchui A., Vongsangnak W., Laoteng K., Meechai A.2016ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 14-18
  1
  64Preliminary study: Proteomic profiling uncovers potential proteins for biomonitoring equine melanocytic neoplasmTesena P., Tesena P., Kingkaw A., Vongsangnak W., Pitikarn S., Phaonakrop N., Roytrakul S., Kovitvadhi A.2021Animals
  11(7)
  1
  65Dual Transcriptomic Analyses Unveil Host–Pathogen Interactions Between Salmonella enterica Serovar Enteritidis and Laying Ducks (Anas platyrhynchos)Zhang Y., Song L., Hou L., Cao Z., Vongsangnak W., Zhu G., Xu Q., Chen G.2021Frontiers in Microbiology
  12
  1
  66Faecal Proteomics and Functional Analysis of Equine Melanocytic Neoplasm in Grey HorsesTesena P., Tesena P., Kingkaw A., Phaonakrop N., Roytrakul S., Limudomporn P., Vongsangnak W., Kovitvadhi A.2022Veterinary Sciences
  9(2)
  0
  67Weighted gene co-expression network analysis identifies potential regulators in response to Salmonella Enteritidis challenge in the reproductive tract of laying ducksZHANG Y., LUO S.w., HOU L.e., GU T.t., ZHU G.q., VONGSANGNAK W., XU Q., CHEN G.h.2022Journal of Integrative Agriculture
  21(8),pp. 2384-2398
  0
  68Comparative genomics-based probiotic relevance of Limosilactobacillus fermentum KUB-D18Phujumpa P., Muangham S., Jatuponwiphat T., Koffas M., Nakphaichit M., Vongsangnak W.2022Gene
  840
  0
  69Chondroitin Sulfate and Its Derivatives: A Review of Microbial and Other Production MethodsAwofiranye A.E., Hudson J., Tithi A.D., Linhardt R.J., Vongsangnak W., Koffas M.A.G., Koffas M.A.G.2022Fermentation
  8(7)
  0
  70Parallel screening and cheminformatics modeling of flavonoid activated aptasensorsXiu Y., Xiu Y., Xiu Y., Zhang N., Prabhakaran P., Jang S., Yuan Q., Breneman C.M., Jung G.Y., Vongsangnak W., Koffas M.A.G., Koffas M.A.G.2022Synthetic and Systems Biotechnology
  7(4),pp. 1148-1158
  0
  71Enhancing Genome-Scale Model by Integrative Exometabolome and Transcriptome: Unveiling Carbon Assimilation towards Sphingolipid Biosynthetic Capability of Cordyceps militarisCheawchanlertfa P., Chitcharoen S., Chitcharoen S., Raethong N., Liu Q., Chumnanpuen P., Soommat P., Song Y., Song Y., Koffas M., Laoteng K., Vongsangnak W.2022Journal of Fungi
  8(8)
  0
  72Whole genome analysis and elucidation of docosahexaenoic acid (DHA) biosynthetic pathway in Aurantiochytrium sp. SW1Prabhakaran P., Prabhakaran P., Raethong N., Nazir Y., Nazir Y., Halim H., Yang W., Vongsangnak W., Abdul Hamid A., Song Y.2022Gene
  846
  0
  73The development of molecular genetics concept test for senior high school students using Rasch analysisSari I.J., Sari I.J., Pongsophon P., Vongsangnak W., Pimthong P., Pitiporntapin S.2022International Journal of Evaluation and Research in Education
  11(4),pp. 1687-1695
  0
  74The salmonella effector Hcp modulates infection response, and affects salmonella adhesion and egg contamination incidences in ducksSong L., Wu J., Weng K., Yao F., Vongsangnak W., Zhu G., Chen G., Zhang Y., Xu Q.2022Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
  12
  0
  75Comparative gene clusters analysis of Cordyceps militaris and related entomopathogenic fungiVongsangnak W., Mujchariyakul W., Wizaza C., Patumcharoenpol P., Kittichotirat W.2018ACM International Conference Proceeding Series
  0
  76Preface to selected papers from the 6th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio2015)Kittichotirat W., Engchuan W., Vongsangnak W., Meechai A.2016Journal of Bioinformatics and Computational Biology
  14(1)
  0
  77In silico analysis of plant and animal transposable elementsHuang M.L., Wattanachaisaereekul S., Han Y.J., Vongsangnak W.2014International Journal of Bioinformatics Research and Applications
  10(3),pp. 297-306
  0