Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2524
  • วท.ม.(สัตววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2529
  • Ph.D.(Aquatic Science), Porto University , โปรตุเกส

  Expertise Cloud

  amylaseanimal nutritionartificial dietBetta splendensBivalveBivalviacarbohydrate digestibilityCellulaseChamberlainiaChamberlainia hainesianaCharacteristicsChinaChymotrypsindigestibilityDigestive enzymeDigestive enzymesDistributionEcology, Taxonomyeconomic fisheconomically important speciesendangered speciesenvironmentenzyme activityenzyme characterizationEnzyme kineticsEnzyme purificationEnzymesEpitheliumEuropeanExtrinsic factorsFar Eastfatty acidfeed utilizationFeeding timefeedstufffeedstuffsfishfish culturefood consumptionfood supplementationFreshwaterfreshwater environmentFreshwater musselsglochidiaGonadgrowthgrowth ratehistologyHyriopsisin vitroIn vitro culturein vitro digestibilitylarvaeleaf positionlearning achievementslipaseMetamorphosismicrowave irradiationMolluscaMuscleNile tilapiaorganogenesispalm kernel mealphysicochemical propertyProteaseproteinaserearingRecirculating systemsexSiamese fighting fishsoakingsurvivaltotal proteasestrypsintrypsin isozymesUnionidaeUnionoidaการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิการเพาะเลี้ยงไส้เดือนการย่อยได้การย่อยได้ในหลอดทดลองการเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดโภชนศาสตร์สัตว์หอยกาบน้ำจืดหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidaeหอยเชอรี่หอยมุกน้ำจืดแหล่งเรียนรู้องค์ประกอบทางเคมีอนุกรมวิธานอะไมเลสอาทราซีนอาหารสัตว์อุณหภมูิเอนไซม์เอนไซม์ย่อยอาหารฮีโมลิมป์ไฮดรอกซีอะพาไทต์

  Interest

  Ecology, Taxonomy, Culture Gloehidia in Modified Media nad Rearing Adult of Freshwater Mussel Freshwater Ecology, Aquaculture

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 68 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 56 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Phylogeny of the most species-rich freshwater bivalve family (Bivalvia: Unionida: Unionidae): Defining modern subfamilies and tribesLopes-Lima M., Froufe E., Do V.T., Ghamizi M., Mock K.E., Kebapçı Ü., Klishko O., Kovitvadhi S., Kovitvadhi U., Paulo O.S., Pfeiffer J.M., Raley M., Riccardi N., Şereflişan H., Sousa R., Sousa R., Teixeira A., Varandas S., Wu X., Zanatta D.T., Zieritz A., Bogan A.E.2017Molecular Phylogenetics and Evolution
  106,pp. 174-191
  97
  2Diversity, biogeography and conservation of freshwater mussels (Bivalvia: Unionida) in East and Southeast AsiaZieritz A., Bogan A.E., Froufe E., Klishko O., Kondo T., Kovitvadhi U., Kovitvadhi S., Lee J.H., Lopes-Lima M., Lopes-Lima M., Pfeiffer J.M., Sousa R., Van Do T., Vikhrev I., Zanatta D.T.2018Hydrobiologia
  810(1),pp. 29-44
  83
  3Research priorities for freshwater mussel conservation assessmentFerreira-Rodríguez N., Akiyama Y.B., Aksenova O.V., Araujo R., Christopher Barnhart M., Bespalaya Y.V., Bogan A.E., Bolotov I.N., Budha P.B., Clavijo C., Clearwater S.J., Darrigran G., Do V.T., Douda K., Froufe E., Gumpinger C., Henrikson L., Humphrey C.L., Johnson N.A., Klishko O., Klunzinger M.W., Klunzinger M.W., Klunzinger M.W., Kovitvadhi S., Kovitvadhi U., Lajtner J., Lopes-Lima M., Moorkens E.A., Nagayama S., Nagel K.O., Nakano M., Nakano M., Negishi J.N., Ondina P., Oulasvirta P., Prié V., Riccardi N., Rudzīte M., Sheldon F., Sousa R., Sousa R., Strayer D.L., Strayer D.L., Takeuchi M., Taskinen J., Teixeira A., Tiemann J.S., Urbańska M., Varandas S., Vinarski M.V., Wicklow B.J., Zając T., Vaughn C.C.2019Biological Conservation
  231,pp. 77-87
  79
  4Temperature and pH characteristics of amylase and proteinase of adult freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson 1900Areekijseree M., Engkagul A., Kovitvadhi U., Thongpan A., Mingmuang M., Pakkong P., Rungruangsak-Torrissen K.2004Aquaculture
  234(1-4),pp. 575-587
  74
  5Effects of different modified diets on growth, digestive enzyme activities and muscle compositions in juvenile Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910)Thongprajukaew K., Thongprajukaew K., Kovitvadhi U., Kovitvadhi S., Somsueb P., Rungruangsak-Torrissen K., Rungruangsak-Torrissen K.2011Aquaculture
  322-323,pp. 1-9
  46
  6Digestive enzymes and in-vitro digestibility of different species of phytoplankton for culture of the freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatusSupannapong P., Pimsalee T., A-Komol T., Engkagul A., Kovitvadhi U., Kovitvadhi S., Rungruangsak-Torrissen K.2008Aquaculture International
  16(5),pp. 437-453
  39
  7Optimization of diet and culture environment for larvae and juvenile freshwater pearl mussels, hyriopsis (limnoscapha) myersiana lea, 1856Kovitvadhi S., Kovitvadhi U., Sawangwong P., Thongpan A., Machado J.2006Invertebrate Reproduction and Development
  49(1-2),pp. 61-70
  32
  8Development of digestive enzymes and in vitro digestibility of different species of phytoplankton for culture of early juveniles of the freshwater pearl mussel, hyriopsis (hyriopsis) bialatus simpson, 1900Areekijseree M., Areekijseree M., Engkagul A., Kovitvadhi S., Kovitvadhi U., Thongpan A., Rungruangsak-torrissen K.2006Invertebrate Reproduction and Development
  49(4),pp. 255-262
  26
  9A review on the "in vitro" culture of freshwater mussels (Unionoida)Lima P., Lima M., Lima M., Kovitvadhi U., Kovitvadhi S., Owen C., Machado J., Machado J.2012Hydrobiologia
  691(1),pp. 21-33
  22
  10Effects of dietary modified palm kernel meal on growth, feed utilization, radical scavenging activity, carcass composition and muscle quality in sex reversed Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Thongprajukaew K., Thongprajukaew K., Rodjaroen S., Yoonram K., Sornthong P., Hutcha N., Tantikitti C., Kovitvadhi U.2015Aquaculture
  439,pp. 45-52
  19
  11In vitro culture of glochidia from the freshwater mussel Anodonta cygneaLima P., Kovitvadhi U., Kovitvadhi S., Machado J., Machado J.2006Invertebrate Biology
  125(1),pp. 34-44
  19
  12Effects of feeding frequency on growth performance and digestive enzyme activity of sex-reversed Nile tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)Thongprajukaew K., Thongprajukaew K., Kovitvadhi S., Kovitvadhi S., Kovitvadhi U., Preprame P.2017Agriculture and Natural Resources
  51(4),pp. 292-298
  19
  13Histological structure of gonads in the freshwater pearl mussel, hyriopsis (hyriopsis) bialatus simpson, 1900Chatchavalvanich K., Jindamongkon P., Jindamongkon P., Kovitvadhi U., Thongpan A., Kovitvadhi S.2006Invertebrate Reproduction and Development
  49(4),pp. 245-253
  17
  14Characterisation of thermostable trypsin and determination of trypsin isozymes from intestine of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)Unajak S., Meesawat P., Paemanee A., Areechon N., Engkagul A., Kovitvadhi U., Kovitvadhi S., Kovitvadhi S., Rungruangsak-Torrissen K., Rungruangsak-Torrissen K., Choowongkomon K.2012Food Chemistry
  134(3),pp. 1533-1541
  16
  15A laboratory-scale recirculating aquaculture system for juveniles of freshwater pearl mussel Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana (Lea, 1856)Kovitvadhi S., Kovitvadhi S., Kovitvadhi U., Sawangwong P., Machado J.2008Aquaculture
  275(1-4),pp. 169-177
  15
  16Mesozoic mitogenome rearrangements and freshwater mussel (Bivalvia: Unionoidea) macroevolutionFroufe E., Bolotov I., Bolotov I., Aldridge D.C., Bogan A.E., Breton S., Gan H.M., Kovitvadhi U., Kovitvadhi S., Riccardi N., Secci-Petretto G., Sousa R., Teixeira A., Varandas S., Zanatta D., Zieritz A., Fonseca M.M., Lopes-Lima M., Lopes-Lima M., Lopes-Lima M.2020Heredity
  124(1),pp. 182-196
  15
  17Morphometric relationship of weight and size of cultured freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana, under laboratory conditions and earthen pond phasesKovitvadhi S., Kovitvadhi S., Kovitvadhi U., Sawangwong P., Trisaranuwatana P., Machado J.2009Aquaculture International
  17(1),pp. 57-67
  14
  18Localization of serotonin in neuronal ganglia of the freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialataMeechonkit P., Meechonkit P., Kovitvadhi U., Chatchavalvanich K., Sretarugsa P., Weerachatyanukul W.2010Journal of Molluscan Studies
  76(3),pp. 267-274
  12
  19Effects of sex on characteristics and expression levels of digestive enzymes in the adult guppy poecilia reticulataThongprajukaew K., Thongprajukaew K., Kovitvadhi U.2013Zoological Studies
  52(1)
  12
  20Physical modification of palm kernel meal improved available carbohydrate, physicochemical properties and in vitro digestibility in economic freshwater fishThongprajukaew K., Thongprajukaew K., Yawang P., Dudae L., Bilanglod H., Dumrongrittamatt T., Tantikitti C., Kovitvadhi U.2013Journal of the Science of Food and Agriculture
  93(15),pp. 3832-3840
  12
  21Morphological development of glochidia in artificial media through early juvenile of freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson, 1900Chumnanpuen P., Kovitvadhi U., Chatchavalvanich K., Thongpan A., Kovitvadhi S.2011Invertebrate Reproduction and Development
  55(1),pp. 40-52
  11
  22Morphological development of the juvenile through to the adult in the freshwater pearl mussel, hyriopsis (limnoscapha) myersiana, under artificial cultureKovitvadhi S., Kovitvadhi S., Kovitvadhi U., Sawangwong P., Machado J.2007Invertebrate Reproduction and Development
  50(4),pp. 207-218
  11
  23Temperature and pH characteristics of amylase and lipase at different developmental stages of siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910)Thongprajukaew K., Kovitvadhi U., Engkagui A., Rungruangsak-Torrissen K.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(2),pp. 210-219
  9
  24Physicochemical modifications of dietary palm kernel meal affect growth and feed utilization of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Thongprajukaew K., Thongprajukaew K., Rodjaroen S., Tantikitti C., Kovitvadhi U., Kovitvadhi U.2015Animal Feed Science and Technology
  202,pp. 90-99
  9
  25Characterization and expression levels of protease enzymes at different developmental stages of siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910)Thongprajukaew K., Kovitvadhi U., Engkagul A., Rungruangsak-Torrissen K.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(3),pp. 411-423
  8
  26Development of Enzymes and in Vitro Digestibility during Metamorphosis and Molting of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus)Chamchuen P., Chamchuen P., Pratoomchat B., Engkakul A., Kovitvadhi U., Rungruangsak-Torrissen K., Rungruangsak-Torrissen K.2014Journal of Marine Biology
  2014
  7
  27Sexual differences in serotonin distribution and induction of synchronous larval release by serotonin in the freshwater mussel hyriopsis bialatusMeechonkit P., Meechonkit P., Asuvapongpatana S., Jumromn W., Kovitvadhi U., Weerachatyanukul W.2012Journal of Molluscan Studies
  78(3),pp. 297-303
  7
  28Effects of rearing density and sub-sand filters on growth performance of juvenile freshwater mussels (Chamberlainia hainesiana) reared under recirculating system conditionsKovitvadhi S., Kovitvadhi U.2013ScienceAsia
  39(2),pp. 139-149
  6
  29Pigment deposition and in vitro screening of natural pigment sources for enhancing pigmentation in male Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910)Thongprajukaew K., Thongprajukaew K., Kovitvadhi S., Kovitvadhi U., Rungruangsak-Torrissen K., Rungruangsak-Torrissen K.2014Aquaculture Research
  45(4),pp. 709-719
  6
  30Effects of reactive red 239 on developing zebrafish (Danio rerio) embryosJungtanasombut W., Preeprem P., Kovitvadhi S., Kovitvadhi U., Hannongbua S.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(4),pp. 619-628
  6
  31Microwave irradiation and pelleting method affected feed chemical composition and growth performance and feed utilization of sex-reversed Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.)Sansuwan K., Kovitvadhi S., Kovitvadhi S., Thongprajukaew K., Thongprajukaew K., Ozório R., Ozório R., Somsueb P., Kovitvadhi U.2017Aquaculture Research
  48(4),pp. 1836-1848
  6
  32Histological observation on gonad development of the freshwater pearl mussel, hyriopsis (limnoscapha) myersianaSrakaew N., Chatchavalvanich K., Kovitvadhi S., Kovitvadhi U., Thongpan A.2010Invertebrate Reproduction and Development
  54(4),pp. 203-211
  5
  33Molecular identification of the economically important freshwater mussels (Mollusca-Bivalvia-Unionoida) of Thailand: Developing species-specific markers from AFLPsVannarattanarat S., Zieritz A., Zieritz A., Kanchanaketu T., Kovitvadhi U., Kovitvadhi S., Hongtrakul V.2014Animal Genetics
  45(2),pp. 235-239
  5
  34The effects on in vitro digestibility from different developmental stages of silkworm larvae, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) and position of mulberry leaves, Morus alba (Rosales: Moraceae)Chandang P., Thongprajukaew K., Thongprajukaew K., Chotimanothum B., Kovitvadhi A., Kovitvadhi U., Pakkong P.2017Journal of Asia-Pacific Entomology
  20(4),pp. 1134-1139
  4
  35Histological development of Pearl-Sac formation in Thai freshwater musselsChatchavalvanich K., Nagachinda A., Kovitvadhi U., Kovitvadhi S., Thongpan A., Meejui O.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(2),pp. 202-209
  3
  36Microwave irradiation improves physico-chemical properties of soya meal for economic freshwater fishThongprajukaew K., Thongprajukaew K., Kovitvadhi U., Chandang P.2015Maejo International Journal of Science and Technology
  9(1),pp. 43-53
  3
  37Development and evaluation of hotshot protocols for cost-and time-effective extraction of PCR-ready DNA from single freshwater mussel larvae (Bivalvia: Unionida)Zieritz A., Yasaeng P., Razak N., Hongtrakul V., Kovitvadhi U., Kanchanaketu T., Kanchanaketu T.2018Journal of Molluscan Studies
  84(2),pp. 198-201
  3
  38Acute toxicity of chlorpyrifos and carbosulfan to glochidia of the freshwater mussel Hyriopsis bialata Simpson, 1900Sangsawang A., Kovitvadhi U., Clearwater S., Kovitvadhi S., Satapornvanit K., Thompson K.2017Environmental Science and Pollution Research
  24(26),pp. 21361-21374
  2
  39Histological structure of the digestive tract of the freshwater pearl mussel hyriopsis (Hyriopsis) bialatus (Bivalvia: Unionidae)Tantiwisawaruji S., Tantiwisawaruji S., Chatchavalvanich K., Kovitvadhi U., Thongpan A., Kovitvadhi S.2011Thai Journal of Agricultural Science
  44(1),pp. 1-10
  1
  40First insights into oxidative stress and theoretical environmental risk of Bronopol and Detarox® AP, two biocides claimed to be ecofriendly for a sustainable aquacultureMagara G., Sangsawang A., Pastorino P., Bellezza Oddon S., Caldaroni B., Menconi V., Kovitvadhi U., Gasco L., Gasco L., Meloni D., Dörr A.J.M., Prearo M., Federici E., Elia A.C.2021Science of the Total Environment
  778
  1
  41The effect of water temperature on the early-life development, growth and survival of the freshwater mussel Hyriopsis bialataSangsawang A., Kovitvadhi U., Kovitvadhi S.2019Aquaculture
  510,pp. 311-317
  0
  42Overview of the neurocytology of ganglia and identification of putative serotonin-and dopamine-secreting neurons in the bivalve peppery furrow shell (Scrobicularia plana)Tantiwisawaruji S., Tantiwisawaruji S., Tantiwisawaruji S., Malhão F., Malhão F., Lopes C., Lopes C., Silva A., Kovitvadhi U., Pardal M.A., Rocha M.J., Rocha M.J., Rocha E., Rocha E.2017Journal of Shellfish Research
  36(3),pp. 567-576
  0
  43Qualitative and quantitative insights into the 3D microanatomy of the nervous ganglia of Scrobicularia plana (Bivalvia: Tellinoidea: Semelidae)Tantiwisawaruji S., Tantiwisawaruji S., Tantiwisawaruji S., Kovitvadhi U., Pardal M., Rocha M., Rocha M., Rocha E., Rocha E.2018Molluscan Research
  38(1),pp. 21-28
  0
  44A Stereological Estimation of the Nervous Ganglia Volumes and Number of Neurons in the Peppery Furrow Shell Scrobicularia plana (da Costa, 1778)Tantiwisawaruji S., Tantiwisawaruji S., Tantiwisawaruji S., Silva A., Kovitvadhi U., Pardal M.A., Rocha M.J., Rocha M.J., Rocha M.J., Rocha E., Rocha E.2015Microscopy and Microanalysis
  21,pp. 99-100
  0
  45Growth and Survival of Juvenile Freshwater Mussel, Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856), at Three Densities in the Natural Reservoir and River Environments, ThailandKovitvadhi U., Kovitvadhi S., Meejui O.2017Journal of the World Aquaculture Society
  48(4),pp. 623-633
  0