คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

81

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

94

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

4

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

actinomyceteactinomycetesAgricultureAnticancerarticleautophagybacteriabiodieselbiodiversityCancerchitosancrocodilecrocodile blooddata miningderivationDFTdiversityDopingecologyendophyteevolutionFibonacci numbersFungigamma irradiationgamma radiationgamma raysgas sensorGEMGenetic DiversityGrapheneGulf of ThailandHepatitis B viruslactic acid bacteriaMicroalgaemicrosatellitemolecular dynamicsMultivariate statisticsNanoparticleNanoparticlesnanotechnologyNatural RubberOptimization via simulationorchidPhotocatalystPIXEradiationRanking and selectionriceSimulationTaxonomytissue cultureToxicityvetiverVirtual Screeningyeastกราฟีน กล้วยไม้การกลายพันธุ์การเกษตรการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการสังเคราะห์กุ้งแกรฟีนข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลไคโตซานจระเข้จุลินทรีย์เซลล์แสงอาทิตย์ตัวเร่งปฏิกิริยาธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาน้ำใต้ดินนิเวศวิทยาเบต้า-กลูโคซิเดสแบคทีเรียไบโอดีเซลโปรตีนแผ่นดินไหวพอลิแลกไทด์พันธุกรรมพืชสมุนไพรมะเร็งยางธรรมชาติยางพารายีสต์รังสีแกมมา เลือดจระเข้ไวรัสตับอักเสบบีสบู่ดำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายขนาดเล็กสิ่งแวดล้อมแอคติโนมัยสีท

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: fscikss@ku.ac.th

Tel.: 025625444 ต่อ 4240

ดร. สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา

E-Mail: fscisrd@ku.ac.th

Tel.: 02-5625444 # 646419

ดร. ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร

E-Mail: fscicpt@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555

ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fscitpa@ku.ac.th

Tel.: 1485 1486

ดร. อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (รักษาการแทน)

E-Mail: fsciopc@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555 ext 2136

ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fsciatt@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444 ext 4208

ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fscirtw@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5444 ต่อ 2012

นาย พงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิต

E-Mail: fscipsl@ku.ac.th

Tel.:

ดร. จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

E-Mail: fscicwt@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555ext.3005

ดร. จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการการศึกษา

E-Mail: fscijro@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5444 ext 3008Resource

นักวิจัยทั้งหมด 423 คน (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 8 คน, ศาสตราจารย์ 19 คน, รองศาสตราจารย์ 140 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 168 คน, อาจารย์ 71 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 4 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย 4 คน, ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 21 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 220.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 24 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.12 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1149 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 874 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 106 โครงการ, ผู้ประสานงาน 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 585 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 10 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 2261 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1916 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 157 โครงการ, ผู้ประสานงาน 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 883 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 32 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1634 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1335 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 41 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 607 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 8396 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5148 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3248 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 82 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 53 เรื่อง, สิทธิบัตร 18 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 15 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 15 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2744 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2501 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 22 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 158 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 63 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 548 รางวัล (เกียรติบัตร 261 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 167 รางวัล, ประชุมวิชาการ 120 รางวัล)