คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

47

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

71

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

actinomyceteactinomycetesagricultureAnticancerArticleAutophagybacteriabiodieselbiodiversityCancerchitosancrocodilecrocodile bloodData miningderivationDFTdiversityDopingecologyendophyteevolutionFibonacci numbersFungigamma irradiationgamma radiationgamma raysgas sensorGEMGenetic DiversityGrapheneGulf of ThailandHepatitis B viruslactic acid bacteriaLipidMicroalgaemicrosatellitemolecular dynamicsMultivariate statisticsNanoparticleNanoparticlesNanotechnologyNatural RubbernonhumanOptimization via simulationorchidPhotocatalystPIXEradiationRanking and selectionriceSimulationTaxonomytissue cultureToxicityvetiverVirtual Screeningyeastกราฟีน กล้วยไม้การกลายพันธุ์การเกษตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการสังเคราะห์กุ้งแกรฟีนข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลไคโตซานจระเข้จุลินทรีย์เซลล์แสงอาทิตย์ตัวเร่งปฏิกิริยาธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาน้ำใต้ดินนิเวศวิทยาเบต้า-กลูโคซิเดสแบคทีเรียไบโอดีเซลโปรตีนแผ่นดินไหวพันธุกรรมพืชสมุนไพรมะเร็งยางธรรมชาติยางพารายีสต์รังสีแกมมา เลือดจระเข้ไวรัสตับอักเสบบีสบู่ดำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายขนาดเล็กสิ่งแวดล้อมแอคติโนมัยสีท

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: fscikss@ku.ac.th

Tel.: 025625444 ต่อ 4240

ดร. สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา

E-Mail: fscisrd@ku.ac.th

Tel.: 02-5625444 # 646419

ดร. ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร

E-Mail: fscicpt@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555

ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fscitpa@ku.ac.th

Tel.: 1485 1486

ดร. อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (รักษาการแทน)

E-Mail: fsciopc@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555 ext 2136

ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fsciatt@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444 ext 4208

ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fscirtw@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5444 ต่อ 2012

นาย พงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิต

E-Mail: fscipsl@ku.ac.th

Tel.:

ดร. จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

E-Mail: fscicwt@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555ext.3005

ดร. จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการการศึกษา

E-Mail: fscijro@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5444 ext 3008

ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์

บริหารยุทธศาสตร์และนวัตกรรม

E-Mail: fsciwcp@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555 ต่อ 2209Resource

นักวิจัยทั้งหมด 414 คน (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 8 คน, ศาสตราจารย์ 19 คน, รองศาสตราจารย์ 144 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 160 คน, อาจารย์ 65 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 4 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย 6 คน, ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 21 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 220.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 24 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.12 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1146 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 885 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 106 โครงการ, ผู้ประสานงาน 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 588 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 25 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 2361 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1976 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 166 โครงการ, ผู้ประสานงาน 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 953 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 32 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1626 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1327 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 41 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 600 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 8693 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5396 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3297 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 89 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 57 เรื่อง, สิทธิบัตร 21 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 15 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 15 เรื่อง)
 • Unknown 219 เรื่อง (Unknown 219 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2740 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2496 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 23 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 158 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 63 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 552 รางวัล (เกียรติบัตร 265 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 170 รางวัล, ประชุมวิชาการ 117 รางวัล)