คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

229

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

33

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

153

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

12

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

actinomyceteactinomycetesAgricultureAnticancerArticleautophagybacteriabiodieselBiodiversityCancerCdTechitosanCrocodilecrocodile blooddata miningderivationDevelopmentDFTdiversityDopingecologyendophyteevolutionFibonacci numbersFungigamma irradiationgamma radiationGamma raysgas sensorGEMGenetic diversityGraphenegrowthGulf of ThailandHepatitis B virusJatropha curcaslactic acid bacteriaLipidMicroalgaemicrosatellitemolecular dynamicsMultivariate statisticsNanoparticleNanoparticlesNanotechnologyNatural rubberOptimization via simulationorchidPhotocatalystPIXERanking and selectionriceSimulationSynthesisTaxonomytissue cultureToxicityvetivervirtual screeningyeastกราฟีน กล้วยไม้การกลายพันธุ์การเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการสังเคราะห์กุ้งแกรฟีนข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลไคโตซานจระเข้จุลินทรีย์เซลล์แสงอาทิตย์ตัวเร่งปฏิกิริยาธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาน้ำใต้ดินเบต้า-กลูโคซิเดสแบคทีเรียไบโอดีเซลแผ่นดินไหวมะเร็งยางธรรมชาติยางพารายีสต์รังสีแกมมา เลือดจระเข้ไวรัสตับอักเสบบีสบู่ดำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายขนาดเล็กสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสิ่งแวดล้อมแอคติโนมัยสีท

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต กายภาพและความปลอดภัย (รักษาการแทน)

E-Mail: fscistb@ku.ac.th

Tel.: 02 9428028

ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์), อาจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fscitpa@ku.ac.th

Tel.: 1485 1486

ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: fscinws@ku.ac.th

Tel.: 02-9428026

ดร. อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (รักษาการแทน)

E-Mail: fsciopc@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555 ext 2136

ดร. สุริยา ณ หนองคาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายแผนและเทคโนโลยีดิจิทัล

E-Mail: fscisun@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5555ต่อ4408

ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์), อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

E-Mail: fscitpa@ku.ac.th

Tel.: 1485 1486

ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fsciatt@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444 ext 4208

นาง จริน กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิต

E-Mail: fscijro@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5444 ext 3008Resource

นักวิจัยทั้งหมด 295 คน (ศาสตราจารย์ 4 คน, รองศาสตราจารย์ 65 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 119 คน, อาจารย์ 87 คน, นักวิทยาศาสตร์ 11 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 2 คน, ครู 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน, ช่างไฟฟ้า 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 21 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 220.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 24 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.12 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1108 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 846 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 113 โครงการ, ผู้ประสานงาน 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 574 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 22 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 2054 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1769 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 135 โครงการ, ผู้ประสานงาน 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 773 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 11 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1615 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1314 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 40 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 608 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 7661 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4495 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3166 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 69 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 44 เรื่อง, สิทธิบัตร 14 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2674 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2438 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 22 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 154 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 60 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 531 รางวัล (เกียรติบัตร 249 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 165 รางวัล, ประชุมวิชาการ 117 รางวัล)