คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

77

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

55

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

10

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

actinomyceteactinomycetesagricultureAnticancerArticleAutophagybacteriaBiodieselbiodiversityCancerCdTechitosanCrocodileCrocodile blooddata miningDevelopmentDFTdiversityDopingecologyendophyteFibonacci numbersFungigamma irradiationgamma radiationGamma raysgas sensorGEMGenetic diversityGraphenegrowthHepatitis B virusJatropha curcaslactic acid bacterialipidMicroalgaemicrosatellitemolecular dynamicsMultivariate statisticsNanoparticleNANOPARTICLESNanotechnologyNatural rubberOptical tweezersOptimization via simulationorchidPhotocatalystPIXERanking and selectionriceSimulationTaxonomytissue cultureToxicityvetiverVirtual Screeningyeastกราฟีน กล้วยไม้การกลายพันธุ์การเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการสังเคราะห์กุ้งแกรฟีนข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ ไคโตซานจระเข้จุลินทรีย์เซลล์แสงอาทิตย์ไซยาโนแบคทีเรียตัวเร่งปฏิกิริยาธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาน้ำใต้ดินนิเวศวิทยาเบต้า-กลูโคซิเดสแบคทีเรียไบโอดีเซลแผ่นดินไหวมะเร็งยางธรรมชาติยางพารายีสต์รังสีแกมมา เลือดจระเข้ไวรัสตับอักเสบบีสบู่ดำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายขนาดเล็กสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสิ่งแวดล้อมแอคติโนมัยสีท

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต กายภาพและความปลอดภัย (รักษาการแทน)

E-Mail: fscistb@ku.ac.th

Tel.: 02 9428028

ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์), อาจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fscitpa@ku.ac.th

Tel.: 1485 1486

ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: fscinws@ku.ac.th

Tel.: 02-9428026

ดร. อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (รักษาการแทน)

E-Mail: fsciopc@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555 ext 2136

นาง อุมาพร ศิรธรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ (รักษาการแทน)

E-Mail: fscipam@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-2079Resource

นักวิจัยทั้งหมด 289 คน (ศาสตราจารย์ 3 คน, รองศาสตราจารย์ 46 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 121 คน, อาจารย์ 100 คน, นักวิทยาศาสตร์ 11 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, ครู 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน, ช่างไฟฟ้า 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 21 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 220.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 24 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.12 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1082 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 842 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 95 โครงการ, ผู้ประสานงาน 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 564 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 11 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 129 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 82 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 67 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 7 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1782 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1539 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 119 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 654 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1574 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1292 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 38 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 582 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 7093 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4024 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3069 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 56 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 34 เรื่อง, สิทธิบัตร 11 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2618 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2387 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 18 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 154 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 59 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 510 รางวัล (เกียรติบัตร 239 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 163 รางวัล, ประชุมวิชาการ 108 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)