ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

9-cis epoxycarotenoid dioxygenaseBryophytes cassavachili peppercommunityCrustose lichensCultureCyanobacteriaDiversificationdroughtdurianEcologyevolutionFlora of Thailandflower qualityfloweringfruit setgrowthHapalosiphon sp.lectotypeLichenslipid peroxidationLiverwortsLotusmangomedicinal plantsmicroclimateNCEDphotosynthesisPhu Chong Na Yoi national parkPiperaceaeplant conservationplant taxonomyPollenpollen tube growthpollinationpropagationRare native speciesseed germinationseedling growthtanninTaxonomytissue cultureZea maysกายวิภาคกายวิภาคศาสตร์พืชการขยายพันธุ์การขาดน้ำการเจริญเติบโตการเติบโตการบริหารจัดการการผสมเกสรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีการสังเคราะห์ด้วยแสงการออกดอกข้าวความหลากหลายความหลากหลายของพรรณพืชเครือข่ายวิจัยไซยาโนแบคทีเรียดินขาวเคโอลินทุเรียนแทนนินไทโรซีนไคเนสนิเวศวิทยาเบต้าแคโรทีนพริกขี้หนูพืชสมุนไพรภาคกลางมะม่วงมันสำปะหลังมาตรฐานความปลอดภัยยางพาราระบบนิเวศเกาะรังสีแกมมาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลิ้นมังกรลูกไก่วงศ์ทานตะวันวัชพืชสรีรวิทยาสัณฐานวิทยาพืชสัณฐานวิทยาเรณูสารกำจัดวัชพืชสารกำจัดวัชพืชชีวภาพสารทุติยภูมิสารธรรมชาติสารบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอัลลีโลเคมิคอลสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtiiสาหร่ายดูนาลิเอลล่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินหญ้าแฝกห้องปฏิบัติการอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานพืชเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fscintsv@ku.ac.th

Tel.: 025625555 ต่อ 1328

ดร. อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fsciosk@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444


Persons (ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 20.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 1 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 489,000.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 208 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 100 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 153 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 240 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 157 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 138 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 149 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 104 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 58 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 656 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 348 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 308 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 437 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 413 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 11 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 33 รางวัล (เกียรติบัตร 13 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 19 รางวัล)