ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

9-cis epoxycarotenoid dioxygenaseallelochemicalsbioactive compoundbryophytesCassavaChili pepperCommunitycrustose lichensCulturecyanobacteriaDevelopmentDiversificationdroughtdurianEcologyevolutionflower qualityfloweringfruit setgrowthHapalosiphon sp.Lichenslipid peroxidationliverwortsLotusMangomedicinal plantsmicroclimatemorphologyNCEDPhotosynthesisPhu Chong Na Yoi National ParkPiperaceaePlant conservationPollenpollen tube growthpollinationpropagationrare native speciesseed germinationseedling growthtanninTaxonomytemperaturetissue cultureZea maysกายวิภาคกายวิภาคศาสตร์พืชการขยายพันธุ์การขาดน้ำการเจริญเติบโตการเติบโตการบริหารจัดการการผสมเกสรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีการสังเคราะห์ด้วยแสงการออกดอกข้าวความหลากหลายความหลากหลายของพรรณพืชเครือข่ายวิจัยไซยาโนแบคทีเรียดินขาวเคโอลินถั่วเหลืองทุเรียนแทนนินไทโรซีนไคเนสนิเวศวิทยาเบต้าแคโรทีนพริกขี้หนูพัฒนาการพืชสมุนไพรภาคกลางมะม่วงมันสำปะหลังมาตรฐานความปลอดภัยยางพาราระบบนิเวศเกาะรังสีแกมมาเรณูฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลูกไก่วงศ์ทานตะวันวงศ์เหงือกปลาหมอวัชพืชสถาปัตยลักษณ์พืช (Plant architecture)สบู่ดำสแฟกนั่มมอสส์สภาพแวดล้อมแสงสรีรวิทยาสารกำจัดวัชพืชสารกำจัดวัชพืชชีวภาพสารบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอัลลีโลเคมิคอลสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินหญ้าแฝกอนุกรมวิธานพืช

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 6 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 20.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 1 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 489,000.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 242 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 119 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 23 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 180 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 232 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 161 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 134 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 158 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 106 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 70 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 634 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 327 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 307 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 453 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 429 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 11 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 32 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 19 รางวัล)