ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

9-cis epoxycarotenoid dioxygenaseBryophytes CassavaChili peppercommunityCrustose lichensCultureCyanobacteriaDiversificationDroughtdurianEcologyEdible fruitsevolutionflora of Thailandflower qualityFloweringfruit setgrowthHapalosiphon sp.lectotypelectotypificationLichenslipid peroxidationliverwortsLotusmangomedicinal plantsmicroclimateNCEDnew speciesphotosynthesisPhu Chong Na Yoi national parkPiperaceaeplant conservationplant taxonomyPollenpollen morphologypollen tube growthpollinationpropagationRare native speciesseed germinationseedling growthtanninTaxonomytissue cultureZea maysกายวิภาคกายวิภาคศาสตร์พืชการขยายพันธุ์การขาดน้ำการเจริญเติบโตการเติบโตการบริหารจัดการการผสมเกสรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีการสังเคราะห์ด้วยแสงการออกดอกข้าวความหลากหลายความหลากหลายของพรรณพืชเครือข่ายวิจัยไซยาโนแบคทีเรียดินขาวเคโอลินทุเรียนแทนนินไทโรซีนไคเนสนิเวศวิทยาเบต้าแคโรทีนพริกขี้หนูพืชสกุลสะค้านพืชสมุนไพรภาคกลางมะม่วงมันสำปะหลังมาตรฐานความปลอดภัยยางพาราระบบนิเวศเกาะรังสีแกมมาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลิ้นมังกรวงศ์เหงือกปลาหมอสารกำจัดวัชพืชสารกำจัดวัชพืชชีวภาพสารทุติยภูมิสารธรรมชาติสารบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอัลลีโลเคมิคอลสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtiiสาหร่ายดูนาลิเอลล่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินหญ้าแฝกห้องปฏิบัติการอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานพืชเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fscintsv@ku.ac.th

Tel.: 025625555 ต่อ 1328

ดร. อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fsciosk@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444


Persons (ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์

narong.w@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2562-5444 ext 1330


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 20.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 1 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 489,000.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 201 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 94 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 152 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 253 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 164 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 143 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 149 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 104 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 58 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 695 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 377 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 318 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 25 เรื่อง (Unknown 25 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 437 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 413 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 11 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 33 รางวัล (เกียรติบัตร 13 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 19 รางวัล)