ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AblationALDannealingAtmosphereBasic Physics Laboratorycarbon nanotubeCdSCdS filmsCdTeCollimatorCondensed Matter Physicscore-shellCorrelation FunctionCVDdark matterdefectdefectsDensity functional calculationsdensity-functional theoryDFTDFTBDigital FarmDLADopingDropletelectron beamElectronic NoseE-noseequilibrium factorfirst-principles calculationsFood SensorGas sensorGraphenehigh-purity germanium (HPGe) detectorHydroxyapatiteImpurityInterferometerIoT SensorsIR radiometryIsing ModelLipid Bilayerlipid microtubulesLipid tubulesliquid crystalsliquid metalmagnetic confinement fusionMagnetizationmagnetoimpedanceMagnetoresistancemechanical propertiesMetrologymicrowaveMolecular Dynamicsmolecular dynamics simulationMolecular dynamics simulationsoptical trapoptical tweezersOregonator modelPercolationphotocatalystpiezoelectricpillared grapheneplasmaPlasma surface interactionspolymer chainPolypropylenePPPP/CaCO3ProteinradonRaman spectroscopySkin effectSpin Glassspiral waveSputteringSrTiO3Strontium titanatesuperconductorthermal insulationThin filmThin FilmsTokamaktopological insulatorsXANESXRDZnOกราฟีนก๊าซเซนเซอร์การจำลองพลวัติเชิงโมเลกุลแกรฟีนคลื่นสไปรอลจมูกอิเล็กทรอนิกส์ชานอ้อยเซนเซอร์ตัวกลางกระตุ้นได้ไบโอพอลิเมอร์ปฏิกิริยาบิโลซอฟ-ซาบอทินสกีฟิสิกส์มาตรวิทยาลิ้นอิเล็กทรอนิกส์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. อดิศักดิ์ บุญชื่น, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

E-Mail: fsciasb@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555

ดร. ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: fscisjn@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555 ต่อ3011

ดร. อภิชาติ พัฒนโภครัตนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

E-Mail: fsciacp@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5444 ext 3576


Persons (ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย ศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด

sakchai.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2562-5555 ext.5125

Avata

ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม, รองศาสตราจารย์

nattaporn.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-562-5555 ext 5122

Avata

นาย สุชาติ สุวรรณทัศน์

suchat.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 025625555 Ext 5111-2

Avata

ดร. ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

sirikanjana.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2562-5555 ต่อ3011

Avata

ดร. ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

chatchawal.w@nontri.ku.ac.th, โทร. 025625555 ต่อ 647301

Avata

นาย ภัทรพงษ์ นิภากุล

pattarapong.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 025625555 ต่อ 5125


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 37 คน (รองศาสตราจารย์ 14 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 2 คน, ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 112 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 98 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 296 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 266 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 81 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 121 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 87 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 999 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 688 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 311 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 11 เรื่อง (Unknown 11 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 167 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 164 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 56 รางวัล (เกียรติบัตร 39 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 10 รางวัล)