Person Image

  Education

  • วท.บ.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ด.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  Binary alloysCalculationsdefectdefectsDensity functional calculationsDensity functional theorydensity-functional calculationsdensity-functional theoryDFTdopantsdopingElectronic propertiesELECTRONIC-STRUCTUREfirst-principlesfirst-principles calculationsFormation energiesFree electronGaAsGrowth conditionsNative point defectsnitride alloysnitrogenOxygenperovskite oxidesphotocatalysisphotocatalystPHOTOCATALYTIC ACTIVITYPoint defectsSrTiO3Strontium titanatesurface chemistryTiO2Titanium dioxideTITANIUM-DIOXIDETOTAL-ENERGY CALCULATIONSTransparent conducting oxidestwo-dimensional materialsVacancy defectsVISIBLE-LIGHT IRRADIATIONWATERWAVE BASIS-SETWulff constructionWulff shapeZincZinc compoundsZinc sulfidezinc-antimony oxideZnOกระบวนการไฮโดรทริตติ้งกราฟีนการคำนวณแบบเฟิสต์พรินซิเพิลการคำนวณแบบเฟิสต์พรินซิเพิ้ลการเคลือบด้วยโลหะการเจริญเติบโตของพืชการดูดกลืนรังสีเอกซ์ การดูดซับการดูดซับไฮโดรเจนการตรวจจับโมเลกุลการผลิตไฮโดรเจนการส่งผ่านทางควอนตัมการออกแบบในระดับอะตอมไกลโฟเซตควอนตัมสำหรับการเกษตรความเครียดทางสิ่งแวดล้อมความบกพร่องคอรันดัมเชื้อเพลิงชีวภาพเซนเซอร์เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง แถบช่องว่างทฤษฎีเชิงคำนวณของสารกึ่งตัวนำและโครงสร้างนาโนทฤษฎีฟังก์ชันนัลของความหนาแน่นทองแดงเทคนิดการดูดกลืนรังสีเอกซ์บิสมัทวานาเดตแบตเตอรี่ควอนตัมเชิงแสงปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซีเจเนชันผลผลิตทางการเกษตรแผ่น C2Nพาราควอตเพอรอฟสไกต์ออกไซด์โพลารอนโพลารอนขนาดเล็กเฟิสต์พรินซิเพลเฟิสต์พรินซิเพิลลิ้นอิเล็กทรอนิกส์โลหะออกไซด์วัสดุควอนตัมวัสดุสองมิติสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสปิเนลออกไซด์สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นและพีสารประกอบเชิงซ้อนโลหะฟอสไฟด์สิ่งเจือไนโตรเจนแสงในช่วงที่มองเห็นได้แสงในย่านที่ตามองเห็นอลูมิเนียมออกไซด์ชนิดอัลฟาไฮโดรเจนไฮบริดฟังก์ชันนอล

  Interest

  ทฤษฎีเชิงคำนวณของสารกึ่งตัวนำและโครงสร้างนาโน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Evidence for native-defect donors in n-type ZnOLook D., Look D., Farlow G., Reunchan P., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Zhang S., Nordlund K.2005Physical Review Letters
  95(22)
  484
  2Recent advances in TiO2-based photocatalysisXu H., Xu H., Xu H., Ouyang S., Ouyang S., Ouyang S., Liu L., Reunchan P., Reunchan P., Umezawa N., Umezawa N., Umezawa N., Ye J., Ye J., Ye J.2014Journal of Materials Chemistry A
  2(32),pp. 12642-12661
  430
  3Self-doped SrTiO 3-δ photocatalyst with enhanced activity for artificial photosynthesis under visible lightXie K., Umezawa N., Umezawa N., Zhang N., Reunchan P., Zhang Y., Ye J.2011Energy and Environmental Science
  4(10),pp. 4211-4219
  255
  4Anatase TiO2 single crystals exposed with high-reactive {111} facets toward efficient H2 evolutionXu H., Xu H., Reunchan P., Reunchan P., Ouyang S., Tong H., Umezawa N., Umezawa N., Umezawa N., Kako T., Kako T., Ye J., Ye J., Ye J.2013Chemistry of Materials
  25(3),pp. 405-411
  252
  5Hydrogen doping in indium oxide: An ab initio studyLimpijumnong S., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Reunchan P., Reunchan P., Janotti A., Van De Walle C.2009Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
  80(19)
  174
  6Metal-dispersed porous graphene for hydrogen storageReunchan P., Jhi S.2011Applied Physics Letters
  98(9)
  109
  7Theoretical design of highly active SrTiO3-based photocatalysts by a codoping scheme towards solar energy utilization for hydrogen productionReunchan P., Reunchan P., Ouyang S., Umezawa N., Umezawa N., Umezawa N., Xu H., Zhang Y., Zhang Y., Ye J., Ye J.2013Journal of Materials Chemistry A
  1(13),pp. 4221-4227
  108
  8Mechanism of photocatalytic activities in Cr-doped SrTiO 3 under visible-light irradiation: An insight from hybrid density-functional calculationsReunchan P., Umezawa N., Umezawa N., Ouyang S., Ye J.2012Physical Chemistry Chemical Physics
  14(6),pp. 1876-1880
  78
  9Vacancy defects in indium oxide: An ab-initio studyReunchan P., Reunchan P., Zhou X., Zhou X., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Janotti A., Van De Walle C.2011Current Applied Physics
  11(3 SUPPL.)
  59
  10Role of point defects in the electrical and optical properties of In2 O3Chatratin I., Chatratin I., Sabino F., Reunchan P., Reunchan P., Limpijumnong S., Varley J., Van De Walle C., Janotti A.2019Physical Review Materials
  3(7)
  58
  11Theoretical study of strained porous graphene structures and their gas separation propertiesJungthawan S., Jungthawan S., Reunchan P., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2013Carbon
  54,pp. 359-364
  52
  12Energetics of native defects in anatase TiO2: A hybrid density functional studyBoonchun A., Boonchun A., Reunchan P., Umezawa N.2016Physical Chemistry Chemical Physics
  18(43),pp. 30040-30046
  32
  13Electronic properties of highly-active Ag3AsO4 photocatalyst and its band gap modulation: An insight from hybrid-density functional calculationsReunchan P., Boonchun A., Umezawa N.2016Physical Chemistry Chemical Physics
  18(33),pp. 23407-23411
  31
  14Native defects and hydrogen impurities in Ag3PO4Reunchan P., Reunchan P., Umezawa N., Umezawa N., Umezawa N.2013Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
  87(24)
  30
  15Sulfur and silicon doping in Ag3PO4Reunchan P., Reunchan P., Umezawa N., Umezawa N., Umezawa N.2015Journal of Physical Chemistry C
  119(5),pp. 2284-2289
  21
  16Mutual passivation of electrically active and isovalent impurities in dilute nitridesJanotti A., Reunchan P., Reunchan P., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Van De Walle C.2008Physical Review Letters
  100(4)
  19
  17Electrochemical performance of Bi2Te3 heterostructure thin film and Cu7Te4 nanocrystals on undoped and In3+-doped WO3 films for energy storage applicationsBuathet S., Simalaotao K., Simalaotao K., Reunchan P., Reunchan P., Vailikhit V., Teesetsopon P., Raknual D., Kitisripanya N., Tubtimtae A.2020Electrochimica Acta
  341
  14
  18Energetics and optical properties of nitrogen impurities in SrTi O3 from hybrid density-functional calculationsReunchan P., Umezawa N., Janotti A., T-Thienprasert J., Limpijumnong S.2017Physical Review B
  95(20)
  14
  19Local structure of stoichiometric and oxygen-deficient A 2Ti6O13 (A = Li, Na, and K) studied by X-ray absorption spectroscopy and first-principles calculationsKanchanawarin J., Limphirat W., Promchana P., Sooknoi T., Maluangnont T., Simalaotao K., Boonchun A., Boonchun A., Reunchan P., Reunchan P., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Limpijumnong S., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J.2018Journal of Applied Physics
  124(15)
  12
  20Structural and electrochemical properties of undoped and In3+-doped multi-phase zinc- antimony oxide for a high-performance pseudocapacitorRaknual D., Charoenphon S., Charoenphon S., Reunchan P., Reunchan P., Tubtimtae A.2021Electrochimica Acta
  389
  12
  21Identification of hydrogen defects in α- A l2 O3 by first-principles local vibration mode calculationsT-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Boonchun A., Boonchun A., Reunchan P., Reunchan P., Limpijumnong S.2017Physical Review B
  95(13)
  12
  22Self-trapped holes in BaTiO3Traiwattanapong W., Janotti A., Umezawa N., Limpijumnong S., Limpijumnong S., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Reunchan P., Reunchan P.2018Journal of Applied Physics
  124(8)
  11
  23Hybrid-Functional Study of Native Defects and W/Mo-Doped in Monoclinic-Bismuth VanadatePakeetood P., Reunchan P., Reunchan P., Boonchun A., Boonchun A., Limpijumnong S., Munprom R., Ahuja R., Ahuja R., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J.2019Journal of Physical Chemistry C
  123(23),pp. 14508-14516
  9
  24Carbon-nitrogen molecules in GaAs and GaPLimpijumnong S., Limpijumnong S., Reunchan P., Reunchan P., Janotti A., Van De Walle C.2008Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
  77(19)
  9
  25First-principles study of hydrogen adsorption on two-dimensional C2N sheetNetrattana P., Reunchan P., Reunchan P.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  6
  26Electric field- and strain-induced bandgap modulation in bilayer C2NDabsamut K., Dabsamut K., Maluangnont T., Reunchan P., T-Thienprasert J., Jungthawan S., Boonchun A.2022Applied Physics Letters
  120(20)
  4
  27Effects of oxygen pressure on the morphology and surface energetics of β-PbO2: insight from DFT calculationsAnanchuensook A., Wongchoosuk C., T-Thienprasert J., Boonchun A., Jungthawan S., Reunchan P.2022Physical Chemistry Chemical Physics
  4
  28The role of native point defects and donor impurities in the electrical properties of ZnSb2O4: a hybrid density-functional studyCharoenphon S., Tubtimtae A., Watanabe I., Jungthawan S., T-Thienprasert J., Boonchun A., Reunchan P.2023Physical Chemistry Chemical Physics
  4
  29Energetics of native defects in ZnRh2O4 spinel from hybrid density functional calculationsSimalaotao K., Reunchan P., Reunchan P., Umezawa N., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Boonchun A., Boonchun A.2019Journal of Applied Physics
  125(16)
  3
  30Energetics and optical properties of carbon impurities in rutile TiO2Charoenphon S., Boonchun A., Boonchun A., Jarukanont D., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Reunchan P., Reunchan P.2020RSC Advances
  10(33),pp. 19648-19654
  3
  31Effect of native point defects on the photocatalytic performance of ZnIn2S4Sukharom S., Boonchun A., Boonchun A., Reunchan P., Reunchan P., Jungthawan S., Jungthawan S., Limpijumnong S., Limpijumnong S., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J.2022Physica B: Condensed Matter
  630
  2
  32Hybrid-Functional Study of Native Point Defects and Ti/Fe Impurities in α-Al2O3Palakawong N., Palakawong N., Sukharom S., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Jungthawan S., Jungthawan S., Limkumnerd S., Limkumnerd S., Boonchun A., Boonchun A., Reunchan P., Reunchan P., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J.2020Physica Status Solidi (B) Basic Research
  1
  33Chapter 2: Theoretical Design of PEC MaterialsWang J., Reunchan P., Zhou W., Umezawa N.2018RSC Energy and Environment Series
  2018-January(20),pp. 29-61
  0
  34Structural, electronic, and magnetic properties of pyrochlore Nd2Ir2O7 studied by first-principles calculationsCharoenphon S., Charoenphon S., Widyaiswari U., Syakuur M.A., Asih R., Reunchan P., Watanabe I., Watanabe I.2024Interactions
  245(1)
  0
  35Hydrogen passivation of acceptor defects in delafossite CuMO2 (M = Al, Ga, In): Insights for enhanced p-type conductivityAnanchuensook A., Chatratin I., Janotti A., Watcharatharapong T., T-Thienprasert J., Boonchun A., Jungthawan S., Reunchan P.2024Journal of Applied Physics
  135(18)
  0
  36Reassignment of O-related infrared absorption peaks in CdSePimsorn P., Pimsorn P., Pimsorn P., Palakawong N., Palakawong N., Palakawong N., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Boonchun A., Reunchan P., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2017Ceramics International
  43,pp. S359-S363
  0